Acord del Consell de Govern de 5 de maig del 2004


1. Requisits d'accés dels sol·licitants

- Poden accedir al segon cicle de la llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses els sol·licitants que hagin superat el primer cicle de la llicenciatura en Economia o els que hagin obtingut el títol de diplomat/ada en Ciències Empresarials, tal com estableixen les ordres d'11 de setembre de 1991 (BOE núm. 231, de 26 de setembre) i de 10 de desembre de 1993 (BOE núm. 309, de 27 de desembre).

2. Oferta i adjudicació de places

- Anualment el Consell de Govern aprovarà l'oferta de places d'accés al segon cicle de la llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses.

- Si la demanda d'accés és inferior al nombre de places ofertes, obtindran plaça tots els sol·licitants que compleixin els requisits d'accés establerts en aquesta normativa.

- Si la demanda de places d'accés és superior al nombre de places ofertes, la Universitat ordenarà les sol·licituds d'admissió per ordre decreixent i adjudicarà les places d'acord amb la qualificació obtinguda en la prova. La prova d'admissió s'ajustarà al programa que fixi la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

- Totes les places s'adjudicaran al mes de juliol, independentment de si l'alumne ha finalitzat ja els estudis d'accés o no. En qualsevol cas, l'adjudicació de places resta condicionada al compliment dels requisits d'accés i, en particular, a la finalització dels estudis d'accés durant el curs en què es fa la sol·licitud.

3. Preinscripció i prova d'admissió

- Es procedirà a una única convocatòria de preinscripció i prova d'admissió si escau, que hauran de realitzar tots els candidats, amb independència que compleixin o no en aquell moment els requisits acadèmics d'accés al segon cicle.

- En el moment de la preinscripció, la persona sol·licitant haurà de fer efectiu el pagament de l'import corresponent que estableix el decret que fixa els preus per a les proves d'accés als ensenyaments conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials.

4. Avaluació de la prova d'admissió

- El rector o vicerector en qui delegui, a proposta del degà/ana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, nomenarà un tribunal avaluador de la prova, al qual també correspondrà resoldre les qüestions no previstes per aquesta normativa que no siguin competència d'un altre òrgan.

5. Complements de formació i continguts formatius

- Per obtenir el títol de llicenciat/ada en Administració i Direcció d'Empreses els estudiants han de cursar, en cas que no els hagin fet abans de l'accés, uns complements de formació que s'organitzen per mitjà de les assignatures que corresponguin a les matèries que fixen les ordres d'11 de setembre de 1991 (BOE núm. 231, de 26 de setembre) i de 10 de desembre de 1993 (BOE núm. 309, de 27 de desembre), segons el pla docent específic aprovat per la Universitat.

- Els estudiants procedents d'estudis estructurats segons el Decret 1497/1987, de 27 de novembre (BOE núm. 298, de 14 de desembre), han de completar entre els estudis previs i els del segon cicle de la llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses un mínim de 300 crèdits. En cas que no hi arribessin, el degà/ana fixarà els continguts per matèria necessaris per arribar a aquesta xifra.