Acord de la Junta de Govern de 4 de desembre del 2001, modificat per Acord del Consell de Govern de 3 de març del 2010 

Segons l'ordre de 5 de setembre del 2000, per la qual s'estableixen les titulacions i els estudis de primer cicle, així com els complements de formació necessaris per accedir als ensenyaments que condueixen a l'obtenció del títol oficial de llicenciat en Ciències del Treball, podran accedir als estudis que condueixen a l'obtenció del títol oficial de llicenciat en Ciències del Treball, les persones que estiguin en possessió d'un títol de diplomat en Relacions Laborals, en Treball Social, en Gestió i Administració Pública, en Ciències Empresarials, en Educació Social o en Turisme, així com les persones que hagin superat els primers cicles de les llicenciatures en Dret, en Economia, en Administració i Direcció d'Empreses, en Psicologia, en Sociologia, en Ciències Polítiques i de l'Administració o en Humanitats.

Convé, doncs, establir uns criteris per a la regulació d'aquest accés als Estudis de Ciències del Treball de la Universitat Pompeu Fabra:

 1. L'accés al segon cicle de la llicenciatura en Ciències del Treball està condicionat al nombre de places que es fixi anualment en la Programació Universitària de Catalunya.
   
 2. La Universitat Pompeu Fabra obrirà anualment una preinscripció per a aquestes places en la qual podran participar tots els estudiants o titulats universitaris que compleixin els requisits mínims establerts.
   
 3. En cas que la demanda de places sigui superior a la capacitat màxima establerta, la Universitat ordenarà les sol·licituds d'acord amb el resultat d'una baremació de l'expedient acadèmic dels estudis d'origen de la persona sol·licitant, la valoració dels seus coneixements de l'idioma anglès i una puntuació addicional tal com es descriu en l'annex 1. L'ordre d'assignació de les places serà el resultat de la suma de la puntuació de l'expedient acadèmic més la puntuació addicional obtinguda per l'acreditació de coneixements de l'idioma anglès i la puntuació addicional.
   
 4. El rector, o vicerector en qui delegui, a proposta del degà dels Estudis nomenarà una comissió de Selecció que resoldrà tots els aspectes que no estiguin previstos en aquesta normativa.
   
 5. Els candidats admesos hauran de cursar els complements de formació segons el pla previst.

ANNEX

CRITERIS DE SELECCIÓ PER A L'ACCÉS AL SEGON CICLE DELS ESTUDIS DE CIÈNCIES DEL TREBALL

 

Als efectes d'homogeneïtzar la valoració dels expedients acadèmics dels estudiants, procedeix convertir les qualificacions obtingudes a una escala numèrica i establir la fórmula que permeti ponderar el valor de cada assignatura respecte del total de les que integren l'expedient, d'acord amb els criteris següents:

Per elaborar la mitjana de l'expedient es comptabilitzaran les qualificacions obtingudes de la manera següent:

Matrícula d'honor: 4
Excel·lent 3
Notable: 2
Aprovat 1
Convalidat 1

Es ponderarà la qualificació obtinguda en cada assignatura superada en funció del nombre de crèdits que la integren, d'acord amb la fórmula següent:

V = P x NCA/ NCS

Essent:

V = valor ponderat de l'assignatura

 

P = puntuació de cada assignatura d'acord amb la taula d'equivalències

 

NCA = nombre de crèdits que integren l'assignatura

 

NCS = nombre total de crèdits superats

La nota mitjana de l'expedient s'obtindrà sumant el valor ponderat de totes les assignatures superades.

Per a les assignatures adaptades o incorporades es computarà la qualificació obtinguda en el centre d'estudis de procedència.

No es computaran a aquest efecte els crèdits reconeguts sense qualificació o aquells per als quals s'hagi obtingut la qualificació d'apte.

L'expedient acadèmic dels estudiants que, en el moment d'acabar el termini de presentació de sol·licituds puguin acreditar la finalització dels estudis de diplomat/ada en Relacions Laborals, obtindrà  una ponderació específica aplicant un coeficient multiplicador de 2. 

 

 

 1. Expedient acadèmic (4 punts)
 2. Coneixements de l'idioma anglès (fins un màxim de 0,5 punts)

S'atorgarà una puntuació addicional, d'acord amb l'acreditació aportada o bé per superació de la prova de nivell.

 

Nivells de coneixements acreditables

Universitat de Cambridge: 

 • First Certificate in English (FCE) 
 • Certificate in Advanced English (CAE) 
 • Certificate of Proficiency in English (CPE)
 • Diploma of English Studies (DES) 

 Universitat de Londres:

 • Certificate of Attainment in English Level 4 (Higher) 
 • Certificate of Attainment in English Level 5 (Proficiency) 
 • Certificate of Attainment in English Level 6 (Final) 

Escola Oficial d'Idiomes: 

 • Quart curs aprovat (480 hores) 
 • Certificat d'Aptitud d'Anglès (600 hores) 

 Escola d'Idiomes Moderns de la UB: 

 • Primera Acreditació de Coneixements d'Anglès (480 hores, 4 cursos acadèmics)  
 • Diploma de Suficiència en Anglès (720 hores, 6 cursos acadèmics)  

Institucions nord-americanes: 

 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) amb un mínim de 100 punts en cas d'haver realitzat la prova mitjançant la modalitat Computer-based testing (CBT) o bé 400 punts en el cas de la modalitat paper-based 
 • Certificate of Proficiency in English de la Universitat de Michigan  

 

Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 punts

 

Prova de nivell UPF

 

 

De 0 a 0,5 punts en funció de la qualificació obtinguda.

 

 1. Puntuació addicional (fins a un màxim de 0,5 punts)

La Comissió de Selecció podrà efectuar una entrevista personal o emparar altres mitjans per valorar el perfil acadèmic dels candidats i atribuir una puntuació addicional que no podrà superar els 0,5 punts d'acord amb la valoració dels mèrits dels sol·licitants.