Acord del Consell de Govern de 6 d'octubre del 2004
Aquesta normativa ha estat derogada per Acord del Consell de Govern de 9 de maig del 2012, pel qual es modifica la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau i només serà d'aplicació als processos corresponents al curs acadèmic 2011-2012.

En data 31 de juliol de 1990 es va aprovar una normativa de revisió d'exàmens. Posteriorment, en data 10 de juny de 1992 es va aprovar una norma acadèmica referent als exàmens orals i escrits, establint-se que, aquesta norma, juntament amb l'anterior d'exàmens finals, conformaven la Normativa d'exàmens finals. Així mateix, en data 26 de maig de 1992 es va aprovar la Normativa acadèmica relativa al nomenament d'un tribunal per organitzar i avaluar la convocatòria de setembre, posteriorment modificada el 12 de maig de 1994. Atès que és necessari introduir algunes modificacions a la Normativa d'exàmens finals, donat el llarg període que ha transcorregut des que es va aprovar, es considera adient reproduir-la en la seva integritat unificant en un text únic les normes sobre exàmens finals. Les modificacions consisteixen explicitar l'àmbit d'aplicació de la normativa, incrementar de tres mesos a un any el període de conservació dels exàmens i modificar la data a partir de la qual es computen els terminis d'aquest procediment per tal d'unificar-la en una data comuna per a tots els casos.

Article 1. Àmbit d'aplicació

Aquesta normativa s'aplica als estudis oficials de primer i segon cicle de la Universitat Pompeu Fabra.

Article 2. Realització dels exàmens

Els exàmens, tant orals com escrits, hauran de realitzar-se dins del període fixat per a aquesta finalitat en el calendari acadèmic. Els exàmens orals seran organitzats i avaluats per un tribunal format per tres professors, i seran públics.

Article 3. Revisió dels exàmens

3.1. El sistema de revisions de qualificacions d'exàmens finals que s'aplicarà a la Universitat Pompeu Fabra serà el que regula la present normativa.

3.2. Els departaments fixaran el règim de revisions de qualificacions d'exàmens finals en primera instància.

3.3. En esgotar el procés fixat pel departament, l'estudiant podrà sol·licitar revisió de qualificació d'exàmens finals d'acord amb el procediment següent:

- Presentació d'un escrit raonat, adreçat al degà/director de centre o estudi, dins del termini de deu dies, a comptar des de la data de tancament de les actes de qualificació.

- El degà/director de centre o estudi nomenarà un Tribunal que resoldrà les peticions, i la seva resolució serà inapel·lable.

Article 4. Tribunal de revisió

4.1. El Tribunal, únic per convocatòria, estarà format per tres professors, que seran substituïts per un suplent pel que fa a la revisió de qualificacions d'assignatures de les que siguin responsables.

4.2. Abans d'emetre la resolució el Tribunal haurà d'escoltar el professor responsable de l'assignatura.

4.3. El Tribunal resoldrà totes les sol·licituds de revisió de qualificacions en el termini de quinze dies, a comptar des de la data de tancament de les actes.

Article 5. Conservació dels exàmens

A l'objecte d'assegurar la possibilitat d'efectuar una revisió de qualificacions, els professors estaran obligats a guardar els exàmens, o documents base de la qualificació, al llarg d'un període mínim d'un any, des de la data de tancament de les actes de qualificació. (Vegeu la Resolució d'11 de març del 2011 per la qual es modifica la Instrucció 01/2004 de l'Arxiu de la Universitat, per la qual s'estableix el procediment per a l'eliminació d'exàmens i documents base de la qualificació).

Article 6. Tribunal per organitzar i avaluar la convocatòria de setembre

Atenent a la metodologia educativa i en supòsits excepcionals, el rector, escoltades la junta de centre o estudi i el consell de departament, podrà acordar el nomenament d'un tribunal per organitzar i avaluar la convocatòria de setembre d'una assignatura o matèria.

Disposició derogatòria

Es deroga la Normativa de revisió d'exàmens finals aprovada per Acord de 31 de juliol de 1990, la Normativa sobre exàmens finals aprovada per Acord de 10 de juny de 1992 i la Normativa acadèmica relativa al nomenament d'un tribunal per organitzar i avaluar la convocatòria de setembre aprovada per Acord de 26 de maig de 1992, modificat per Acord de 12 de maig de 1994.