Acord del Consell de Govern de 18 de febrer del 2003

Per tal de fer possible la concessió de la menció de Doctor/a europeu/a establerta per la Conferència de Rectors europeus, el Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra aprova la present normativa.

Article 1. Per a la concessió de la menció de Doctor/a europeu/a la tesi doctoral ha de comptar, prèviament a la seva lectura, amb els informes favorables de dos professors de dues institucions d'ensenyament superior de dos estats de la Unió Europea diferents al país on es fa la lectura i defensa.

Article 2. Almenys un dels membres del tribunal ha de pertànyer a una institució d'ensenyament superior d'un estat de la Unió Europea diferent d'aquell en el que es defensi la tesi.

Article 3. Una part de la defensa de la tesi ha de fer-se en una llengua nacional europea diferent de les dues llengües oficials a Catalunya. El compliment d'aquest requisit haurà de ser certificat pel president del tribunal que jutgi la tesi doctoral.

Article 4. El/la doctorand/a ha d'haver preparat la seva tesi, en part, en un altre país de la Unió Europea, amb una estada mínima de tres mesos. El compliment d'aquest requisit s'haurà d'acreditar mitjançant un certificat expedit pel director del centre del país europeu on s'hagi fet l'estada amb el vist i plau del director/a de la tesi.

Article 5. Les sol·licituds de concessió de la menció de Doctor/a europeu/a s'hauran de presentar pel doctorand/a en un termini de tres mesos a comptar des de la data de lectura de la tesi, adjuntant la documentació acreditativa oportuna. Aquestes sol·licituds seran resoltes per la Comissió de Doctorat i Tercer Cicle.

Article 6. D'acord amb les concessions acordades per la Comissió, el Servei de Programació i Gestió Acadèmica, a partir de la sol·licitud del títol de doctor per part del doctorand confeccionarà el diploma corresponent i tramitarà el títol oficial de doctor/a de manera que incorpori la menció de Doctor/a europeu/a. El Servei de Programació i Gestió Acadèmica durà un registre d'aquestes mencions i n'expedirà el Diploma.

Article 7. Les despeses extraordinàries derivades de la implementació d'aquesta menció aniran a càrrec del departament o institut universitari responsable de la realització de la tesi.

Disposició addicional 
Les persones que hagin obtingut el títol de doctor per la UPF amb anterioritat a l'aprovació d'aquesta menció podrà presentar la sol·licitud corresponent a partir de la data d'aprovació d'aquesta regulació per part del Consell de Govern de la UPF i la podrà obtenir sempre que compleixi els requisits establerts, llevat l'article 5.