Acord del Consell de Govern de 14 de novembre del 2007


Per resolució del vicerector d'ordenació Acadèmica i Professorat, de 27 de juliol del 2001, la Universitat Pompeu Fabra va començar a reconèixer crèdits de lliure elecció per activitats socioacadèmiques cursades fora de la Universitat, amb un procediment previ que permet avaluar la consistència docent i acadèmica d'aquestes activitats. Per acord del Consell de Govern de 18 de juliol del 2002 es va aprovar una normativa que va proporcionar un millor coneixement i difusió dels criteris mínims per poder sol·licitar el reconeixement de l'activitat com a crèdits de lliure elecció, i va establir uns límits a aquest reconeixement d'activitats.

L'experiència en l'aplicació d'aquests criteris aconsella fer una nova norma que en delimiti més clarament alguns supòsits, i que n'estableixi d'altres que inicialment no es van preveure.

És per això que s'aprova la normativa següent:

1. Requisits de les activitats objecte de reconeixement

L'activitat objecte de reconeixement com a crèdits de lliure elecció ha de reunir els requisits següents:

a) Haver seguit un programa amb contingut acadèmico-docent rellevant que no tingui un contingut idèntic o molt similar a les matèries de la titulació que estigui cursant l'estudiant ni de cap altra titulació impartida per la Universitat Pompeu Fabra.

b) Un mínim d'hores d'impartició o de crèdits de l'activitat: 30 hores en les activitats externes a la UPF o una activitat acadèmica universitària valorada en 3 crèdits ECTS, i 10 hores o una activitat acadèmica universitària valorada en 1 crèdit ECTS, en les activitats pròpies de la Universitat Pompeu Fabra.

c) Haver superat una avaluació, mitjançant un control d'assistència i una prova de l'aprofitament de l'activitat.

d) Haver estat impartides per personal docent amb nivell universitari, o haver estat organitzades per institucions amb competència acadèmico-docent acreditada.

2. La rellevància acadèmico-docent de les activitats

a) S'entendrà acreditada la consistència acadèmica i docent quan es tracti de matèries superades en estudis de grau impartits per qualsevol universitat.

b) Es podrà reconèixer la rellevància acadèmica d'activitats de nivell universitari, aïllades o dins un programa cíclic de formació, organitzades per la Universitat Pompeu Fabra, o una altra institució educativa.

c) Es podran reconèixer crèdits per activitats universitàries que impliquin, exclosa la simple representació, la participació activa, i a títol no lucratiu, en organismes, serveis o responsabilitats en la Universitat Pompeu Fabra.

3. Activitats objecte de reconeixement

a) L'estudiant només pot sol·licitar el reconeixement d'aquelles activitats que hagi cursat durant el període de realització de la titulació universitària a la UPF per a la qual demana el reconeixement, llevat d'aquelles a què es refereix l'apartat 2.a., que podrien ser anteriors.

b) Així mateix, l'estudiant podrà demanar el reconeixement dels crèdits previstos en els convenis subscrits amb l'administració educativa, per les assignatures superades prèviament o simultàniament als estudis cursats a la Universitat Pompeu Fabra.

4. Nombre màxim de crèdits a reconèixer

a) El nombre de crèdits de lliure elecció susceptibles de ser reconeguts per activitats acadèmico-socials serà com a màxim de 12, en qualsevol de les titulacions de la UPF.

b) L'equivalència en crèdits de l'activitat per a la qual es demana el reconeixement podrà variar segons el nombre d'hores de l'activitat, el contingut acadèmico-docent del seu programa i la seva idoneïtat amb els objectius acadèmics dels estudis universitaris.

5. Sol·licitud

a) L'estudiant de la UPF que hagi realitzat una activitat que reuneixi les característiques expressades en els punts anteriors en podrà sol·licitar el reconeixement com a crèdits de lliure elecció un cop avaluada l'activitat, mitjançant sol·licitud presentada al Punt d'Informació a l'Estudiant i adreçada al vicerector o vicerectora competent en matèria de docència.

b) Caldrà acompanyar aquesta sol·licitud del programa detallat de l'activitat i de l'acreditació original de la qualificació obtinguda o una fotocòpia compulsada.

6. Resolució

a) Correspon al vicerector o vicerectora competent en matèria de docència resoldre les sol·licituds, previ informe preceptiu i no vinculant del degà o degana o del director o directora del centre o estudi o professor o professora designat per aquest,que haurà d'impartir docència en el centre o estudi.

b) El vicerector o vicerectora farà difusió dels seus criteris entre els degans i directors de centre o estudi i els òrgans implicats.

7. Àmbit d'aplicació

Els cursos d'idiomes i, en general, totes aquelles activitats que ja tenen una regulació específica de reconeixement com a crèdits de lliure elecció resten exclosos de l'àmbit d'aquestes normes i no computen dins del límit màxim establert en el punt 4.

8. Reconeixement previ

El centre o estudi o el professor o professora responsable de l'organització d'una activitat extra-acadèmica podrà sol·licitar, abans de l'inici d'aquesta, al coordinador o coordinadora del Programa d'Activitats Acadèmiques Especials, que la participació en l'activitat sigui reconeguda com a crèdits de lliure elecció.

Disposició derogatòria

Queda derogada la normativa per al reconeixement d'activitats socioacadèmiques com a crèdits de lliure elecció aprovada per acord del Consell de Govern de 18 de juliol del 2002.

Disposició final

Aquesta normativa entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació.