Acord del Consell de Govern de 12 de desembre del 2012.

El 2004 fou aprovada la Decisió núm. 2241/2004/CE del Parlament europeu i del Consell, de 15 de desembre de 2004, relativa a un marc comunitari únic per a la transparència de les qualificacions i les competències (Europass), Diari Oficial de la Unió Europea de 31/12/2004.

Dins de les especificacions d'aquesta Decisió s'inclou el document adjunt (Suplement de Diploma Europass), com a document que proporciona informació sobre els nivells d'estudi d'ensenyament superior assolits pel seu titular. A més, la Decisió esmentada inclou els apartats que ha de tenir el document, que són únics i que no es poden modificar ni crear-ne de nous. Es tracta d'oferir una descripció de la naturalesa, el nivell, el context, el contingut i el valor dels estudis realitzats per l'estudiant.

Aquest document adjunt ha de ser una eina flexible que té com a objectiu millorar la transparència internacional, facilitar el reconeixement acadèmic i ser una eina d'informació  per als ocupadors, si bé no es tracta d'un currículum vitae ni d'un títol, i tampoc no és un sistema automàtic de reconeixement.

Des d'aquest any 2012, a la Universitat Pompeu Fabra han completat la seva trajectòria formativa les primeres promocions d'estudiants dels ensenyaments de grau que es van adaptar a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior l'any 2008. La Universitat es troba en disposició de començar a emetre aquest document per als nous titulats en ensenyaments de grau i, per mitjà d'aquesta normativa i el seu annex, en determina les característiques principals i alguns aspectes del seu procés de lliurament.

Aquest document adjunt al títol serà emès en català, castellà i anglès, seguint les seves mateixes previsions, en congruència amb la línia de treball iniciada per la UPF per mitjà del Pla d'Acció pel Multilingüisme i amb la voluntat d'oferir un millor servei als graduats.

Finalment, s'atén la necessitat de dotar els nostres estudiants d'un document amb informació acadèmica completa i homologable a Europa i, en general, a tot el món.

 

Article 1. Objecte

1. L'objecte d'aquesta normativa és definir les característiques del document adjunt al títol universitari dels ensenyaments de grau, que recull les especificacions de la Decisió núm. 2241/2004/CE del Parlament europeu i del Consell, de 15 de desembre del 2004.

2. Aquest document s'ajusta al model elaborat per la Comissió Europea, el Consell d'Europa i la UNESCO i té com a propòsit oferir un volum suficient de dades independents per tal de millorar la transparència internacional i l'adequat reconeixement acadèmic i professional de qualificacions.

 

Article 2. Determinació de l'estructura i contingut

1. El document s'elaborarà seguint el model de vuit epígrafs que es descriu a l'Annex a aquesta normativa.

2. El text relatiu a la informació addicional sobre la Universitat que ha de figurar a l'epígraf 6 serà determinat pel secretari o secretària general.

3. La informació sobre la titulació o les referències a adreces web que s'escaiguin que han de figurar a l'epígraf 2 seran determinades pel vicerector o vicerectora competent en matèria d'ordenació docent, a proposta dels degans i directors de centre.

 

Article 3. Llengües

El document s'ha de redactar en català, castellà i anglès.

 

Article 4. Sol·licitud i gratuïtat

1. La sol·licitud del títol per part de l'estudiant inclourà també el document adjunt, i ambdós es lliuraran conjuntament.

2. L'emissió del document adjunt no comportarà cap cost addicional per a l'estudiant.

 

Disposició Transitòria

Els titulats de grau que, a l'entrada en vigor d'aquesta normativa, ja haguessin sol·licitat l'expedició del títol de grau corresponent els serà lliurat el document adjunt en les mateixes condicions que s'hi preveuen sense necessitat de formalitzar cap altra sol·licitud.