Acord del Consell de Govern de 20 de juny del 2012

La formació dels estudiants universitaris és multiforme, i no es basa de manera exclusiva en la que es realitza dins les aules o als laboratoris. En algunes titulacions, com les professionalitzadores més tradicionals, és un fet reconegut que, a més dels professors universitaris, en l'assoliment de les competències (especialment habilitats i actituds) necessàries per a la formació òptima dels estudiants hi participen altres persones.

L'adaptació a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior ha comportat canvis radicals en l'ensenyament universitari, entre els quals destaquen una major dedicació a les activitats en grups reduïts o la potenciació de la formació pràctica en institucions pròpies o alienes a la universitat, entre d'altres.

Moltes activitats formatives requereixen la col·laboració de persones alienes al cos docent propi de la Universitat, que supervisin les tasques de l'estudiant i que permetin obtenir informació sobre el seu rendiment i sobre l'assoliment dels objectius formatius previstos. Malauradament, però, la Universitat no té sempre la possibilitat de reconèixer com cal la contribució d'aquestes persones. Donat que no hi ha cap relació laboral, cal establir un reconeixement formal de la seva contribució a la formació dels estudiants. Al mateix temps, és desitjable enfortir els vincles amb aquests professionals, molts d'ells joves, que poden tenir responsabilitats futures importants en les seves institucions o empreses o en d'altres, i que poden afavorir l'acostament entre la societat i la Universitat. La seva incorporació a les activitats formatives de la UPF beneficia ambdues parts, i permet millorar la formació integral dels estudiants.

Per tal de fer possible el reconeixement de la seva contribució en l'àmbit acadèmic i de millorar-ne els vincles amb la comunitat universitària, s'aprova la normativa següent:

 

Article 1

Es crea la figura del col·laborador acadèmic per tal de reconèixer la seva contribució a la formació dels estudiants de grau i de postgrau de la Universitat Pompeu Fabra que es desenvolupa fora de les activitats regulars del professorat universitari. La figura té caràcter honorífic, i no està subjecta a cap tipus de relació contractual amb la Universitat ni comporta cap retribució econòmica.

 

Article 2

S'entén per contribució a la formació dels estudiants:

- Les tutories externes de pràctiques.

- Les tutories externes per tal d'assolir els objectius d'un programa d'intercanvi.

- Les tutories externes d'una estada en una institució de recerca.

- Les tutories dels professionals sanitaris, en el vessant clínic de l'àmbit dels estudis de salut.

Els vicerectors competents en matèria de docència de grau i de postgrau poden, a proposta d'un degà o director de centre o d'un coordinador de màster, reconèixer altres tipus de contribució formativa.

 

Article 3  

Els degans i directors de centre i els coordinadors de màster han de trametre anualment al CQUID una relació dels col·laboradors acadèmics als qui, d'acord també amb les empreses o institucions a les quals pertanyin, se'ls hagi de reconèixer la seva contribució a les activitats formatives dels estudis en què tenen responsabilitat.

El vicerector o vicerectora competent en matèria de docència acreditarà, documentalment i de manera individual, la col·laboració prestada. L'acreditació serà procedent quan la col·laboració sigui d'un mínim de 30 hores. En el cas dels tutors de pràctiques s'estarà a allò que prevegi la normativa específica.

 

Article 4

Als col·laboradors acadèmics se'ls oferirà, en el període en què es desenvolupi la contribució formativa i un any més:

- Accés als serveis de la Biblioteca, incloent-hi el préstec regular i la consulta de bases de dades i de publicacions en línia des de les biblioteques de la UPF.

- Recepció periòdica d'informació de les activitats socials i culturals de la Universitat.

- Participació en les activitats de formació contínua, en els tallers transversals per a la docència i en les propostes d'autoformació que s'ofereixin als professors universitaris.