Acord de la Junta de Govern de 13 de novembre de 1997, modificat per acord de la Junta de Govern de 4 de juliol del 2000

(Veure també: Reglament del servei de préstec d'equipament audiovisual de suport a la docència de la Biblioteca/CRAI de la UPF)

 

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

1.1. Tots els espais, equipaments i instal·lacions de la Universitat són d'ús comú per a tota la comunitat universitària, sense perjudici de les prioritats que, en cada cas, aquestes normes puguin establir.

Aquestes normes tenen per finalitat regular la utilització dels espais, els equipaments i les instal·lacions de la Universitat destinats principalment a la docència, l'estudi i la recerca, i també d'aquells altres espais d'ús polivalent.

1.2. L'àmbit d'aplicació d'aquestes normes són els espais, els equipaments i les instal·lacions dels edificis destinats a la docència. No s'hi inclouen, per tant, els espais destinats prioritàriament a la recerca i l'experimentació, com ara els destinats als instituts universitaris i a la resta de figures de recerca, ni els de la Biblioteca, que tenen un reglament propi.

 

Article 2. Classificació dels espais, els equipaments i les instal·lacions

Per les seves característiques, els espais, els equipaments i les instal·lacions es classifiquen en:

2.1. Espais generals d'ús polivalent. Són aquells destinats a la realització d'actes, reunions i altres activitats pròpies de la vida institucional i acadèmica de la Universitat.

S'inclouen en aquest apartat les sales d'actes i les aules magnes, les sales de reunions i de juntes, i les zones comunes i d'accés (vestíbuls, distribuïdors i patis).

2.2. Espais singulars d'ús docent i discent. Són aquells destinats prioritàriament a usos docents, preferentment dels ensenyaments que s'imparteixen en cada edifici.

S'inclouen en aquest apartat les aules i les sales d'estudi.

2.3. Espais tècnics d'ús docent i discent

2.3.1. Espais tècnics amb equipament informàtic. Són aquells destinats prioritàriament a la realització de pràctiques supervisades pel professorat, preferentment dels ensenyaments que s'imparteixen en l'edifici on es troben, i també al lliure accés dels estudiants, sempre que estiguin disponibles.

S'inclouen en aquest apartat les aules d'informàtica i el taller de premsa.

2.3.2. Espais tècnics amb equipament audiovisual. Són aquells destinats prioritàriament a la formació i la capacitació dels estudiants, preferentment dels estudis que per la seva naturalesa tenen una vinculació més gran amb aquests espais i els seus equipaments.

S'inclouen en aquest apartat el plató, les sales d'edició, el taller de postproducció, el laboratori fotogràfic i el taller de ràdio.

 

Article 3. Ordre de prioritat en la utilització dels espais, els equipaments i les instal·lacions

3.1. Espais generals d'ús polivalent

Per la naturalesa i les característiques d'aquest tipus d'espais no es preveu que es puguin destinar a cap altre ús que els establerts en el punt 2.1.

Si, excepcionalment i per a casos puntuals, es plantegés la necessitat d'utilitzar-los per a altres tipus d'activitats, caldria l'autorització expressa del gerent.

3.2. Espais singulars i tècnics d'ús docent i discent

Més enllà de l'ús preferent que s'estableix en els punts 2.2 i 2.3 per a cadascun d'aquest tipus d'espais, també es poden utilitzar per fer-hi altres activitats, amb l'ordre de prioritat següent:

3.2.1. Activitats relacionades amb la recerca.

3.2.2. Activitats de caràcter institucional, acadèmic o cultural promogudes per la comunitat universitària i, especialment, pels seus òrgans de govern i d'administració.

3.2.3. Actes i activitats organitzats per institucions, empreses i persones alienes a la Universitat. Tindran preferència els actes o activitats organitzats per entitats que mantinguin una vinculació estable amb la Universitat, a través de convenis o d'acords.

3.3. Les sales d'estudi només es poden utilitzar, en cas d'absoluta necessitat, amb finalitats docents derivades dels plans d'estudis oficials.

 

Article 4. Normes generals de funcionament

4.1. A l'inici de cada curs acadèmic, un cop publicats els horaris definitius de classe i de realització d'exàmens, s'establirà el pla d'ocupació d'espais, a partir de la programació efectuada pels estudis i tenint en compte les necessitats de la docència dels plans d'estudis aprovats. Aquesta planificació serà tan detallada com sigui possible i es podrà revisar quan les circumstàncies específiques de desenvolupament del curs ho requereixin.

Les modificacions de les reserves d'espais, equipaments i instal·lacions que en derivin restaran condicionades a les disponibilitats reals.

4.2. Correspon a cada administrador o administradora fer l'assignació concreta dels espais, equipaments i instal·lacions de cada edifici, excepte en els casos que s'especifiquen en aquestes normes.

4.3. Sol·licitud de reserva d'espais

4.3.1. Amb caràcter general, totes les sol·licituds de reserva d'espais del personal acadèmic i del personal d'administració i serveis s'han d'adreçar a la Secció de Suport a la Docència, Recerca i Promoció de l'administració corresponent, a través de les secretaries de suport respectives. Quan es tracti de sol·licituds per dur a terme alguna de les activitats previstes en el punt 3.2.2, cal adreçar-les a la Secció de Coordinació i Afers Generals de l'administració corresponent.

4.3.2. Quan es tracti de sol·licituds realitzades per estudiants, tant com a representants de les diferents associacions registrades a la UPF com a títol individual, i també per institucions, empreses i persones alienes a la UPF, cal adreçar-les a l'administrador o administradora corresponent.

4.3.3. Quan es tracti de sol·licituds de reserva d'espais tècnics amb equipament audiovisual, cal adreçar-les al tècnic coordinador d'audiovisuals.

4.4. Correspon al gerent autoritzar la utilització d'aquests espais, equipaments i instal·lacions, si bé podrà delegar aquesta competència en l'administrador o administradora corresponent. En el cas dels espais inclosos a l'àgora Jordi Rubió i Balaguer (auditori, Sala de Reflexió, sala d'exposicions i sala de reunions), aquesta autorització requereix el vist-i-plau del rector.

4.5. La utilització dels espais, els equipaments i les instal·lacions s'ha de correspondre amb la seva finalitat, i els seus usuaris han de vetllar perquè se'n faci un ús correcte. Amb aquest objectiu, la Universitat dictarà unes normes de funcionament específiques per a aquells espais, equipaments i instal·lacions que ho requereixin.

4.6. Amb caràcter general, l'horari habitual d'utilització dels espais, els equipaments i les instal·lacions de la Universitat és de 9.00 a 21.00 hores, de dilluns a divendres, excepte en els casos que s'especifiquen en l'article 5 d'aquestes normes. Excepcionalment, el gerent podrà autoritzar l'ampliació d'aquest horari.

4.7. Les sol·licituds de reserva d'espais i d'equipament addicional, si escau, per portar a terme activitats de caràcter puntual s'han de presentar amb una antelació mínima de tres dies laborables respecte a la data de realització de l'activitat. La resolució de concessió o de denegació s'emetrà dins els dos dies laborables següents a la data de recepció de la sol·licitud.

Les sol·licituds d'institucions, empreses o persones alienes a la Universitat s'han de presentar, com a norma general, amb una antelació mínima de trenta dies naturals respecte a la data d'inici de l'activitat. La resolució de concessió o de denegació s'emetrà dins els quinze dies següents a la data de recepció de la sol·licitud.

Quan es tracti d'activitats que hagin de tenir continuïtat al llarg del curs acadèmic, la sol·licitud de reserva dels espais corresponents s'ha de presentar amb una antelació mínima de quaranta-cinc dies respecte a la data d'inici prevista de l'activitat, per tal d'assegurar la disponibilitat dels espais durant tot el període sol·licitat. La resolució de concessió o de denegació s'emetrà dins els quinze dies següents a la data de recepció de la sol·licitud. La concessió de la reserva només es farà, si és el cas, per al trimestre acadèmic en curs. La confirmació de la concessió, si és el cas, per a la resta del període sol·licitat es farà abans de l'inici del trimestre acadèmic següent.

En cas que es produeixi la suspensió o l'anul·lació de l'activitat objecte de la reserva, el sol·licitant haurà de comunicar-ho a l'administrador o administradora corresponent tan bon punt en tingui coneixement per tal que es pugui assignar l'espai a altres usuaris.

Les sol·licituds de reserva d'espais o d'utilització d'equipaments i instal·lacions s'han de formalitzar amb el model d'imprès normalitzat, disponible a les administracions.

4.8. Despeses de servei i de material fungible

                4.8.1. Per a activitats docents:

a) De primer, segon i tercer cicle: aniran a càrrec del pressupost de gestió del centre, estudi, departament o institut que sigui responsable acadèmic de l'assignatura impartida.

                b) D'estudis propis: aniran a càrrec del pressupost orgànic o funcional corresponent.

4.8.2. Per a activitats de recerca: es finançaran amb els ajuts que rebin els investigadors per aquest concepte o bé, aniran a càrrec del departament o de l'institut o figura de recerca corresponent, amb l'autorització prèvia de l'investigador responsable o del director, respectivament.

4.8.3. Per a activitats institucionals i de serveis o unitats administratius: aniran a càrrec del pressupost orgànic o funcional corresponent.

4.8.4. Per a activitats realitzades per estudiants: aniran a càrrec de l'usuari, sempre que l'activitat tingui lloc fora de l'horari estrictament docent. El material fungible que s'hi utilitzi ha de respondre a les característiques i als estàndards de qualitat adequats als equipaments i les instal·lacions utilitzats.

4.9. En cas que s'anul·li una reserva que hagi ocasionat algun tipus de despesa a la Universitat, el sol·licitant haurà de fer-se'n càrrec.

4.10. La utilització dels espais, els equipaments i les instal·lacions es facturarà d'acord amb les tarifes establertes pel Consell Social de la Universitat.

 

Article 5. Normes concretes de funcionament per als espais tècnics

5.1. Espais tècnics amb equipament informàtic. Horari d'accés i normes d'utilització

                5.1.1. Aules d'informàtica

A més de l'horari habitual que s'estableix en el punt 4.6, les aules d'informàtica restaran obertes per a accés lliure dels estudiants oficials de la Universitat de 21.00 a 1.15 hores, de dilluns a divendres. Els dissabtes i diumenges les aules d'informàtica estaran obertes de 10.00 a 20.45 hores, en nombre suficient, que com a mínim serà d'una aula, per cobrir les necessitats dels estudiants de cada edifici.

La utilització d'aquests espais i equipaments per part dels estudiants s'ha d'ajustar a les normes que disposi la Junta de Govern. 1

                5.1.2. Taller de premsa

El taller de premsa està obert de 9.00 a 14.00 i de 15.00 a 20.00 hores, de dilluns a divendres. Durant aquest horari els estudiants hi poden accedir lliurement per fer-hi treballs, sempre que estigui disponible.

La naturalesa i les especials característiques d'aquest espai fan que per utilitzar-lo calgui el suport de personal tècnic informàtic. Per aquesta raó, l'accés al taller de premsa i l'ús de les seves instal·lacions estan subjectes a la disponibilitat de personal tècnic que en garanteixi el correcte funcionament.

Excepcionalment, l'administrador o administradora podrà autoritzar-hi l'accés fora de l'horari esmentat per fer-hi treballs directament relacionats amb els estudis de Periodisme o de Comunicació Audiovisual o per dur-hi a terme activitats de les associacions d'estudiants o de les revistes reconegudes per la UPF, sempre que s'acrediti que es tenen els coneixements necessaris per utilitzar el software específic del taller. En cap cas, però, no es podran utilitzar les impressores. La sol·licitud haurà de tenir el vist-i-plau del degà o director corresponent.

No està permès arxivar documents en el disc dur dels ordinadors d'aquest taller; per tant, els documents creats s'han d'arxivar en disquets propis.

Per fer una impressió en color cal sol·licitar al tècnic informàtic de suport i, donat el seu alt cost, cal tenir l'autorització prèvia del degà o director de l'estudi, el departament, l'institut o la figura de recerca o de l'administrador o administradora corresponent, segons si es tracta d'una activitat de tipus docent o investigador o d'una activitat de tipus administratiu.

5.2. Espais tècnics amb equipament audiovisual. Horari d'accés i normes d'utilització

5.2.1. Amb caràcter general, l'horari d'utilització d'aquests espais serà el següent:

                Plató i sales d'edició: De 9.00 a 21.00 hores, de dilluns a divendres.

Taller de postproducció, laboratori fotogràfic i taller de ràdio: en funció de la disponibilitat de personal tècnic.

5.2.2. Donada la naturalesa i les especials característiques d'aquests espais, per utilitzar-los cal el suport de personal tècnic audiovisual. Per aquesta raó, l'accés a aquests espais i l'ús de les seves instal·lacions estan subjectes, llevat de casos excepcionals de què el degà o director corresponent ha d'haver informat favorablement, a la disponibilitat de personal tècnic que en garanteixi el correcte funcionament.

L'espai o equipament és revisat pel tècnic tant abans com després del període d'utilització, per tal de detectar-hi possibles anomalies. En cas que hi trobi deficiències degudes a un ús incorrecte o negligent, el tècnic coordinador farà arribar a l'administrador o administradora un informe que inclourà l'avaluació dels desperfectes. Les despeses de reparació o de restitució dels béns malmesos aniran a càrrec de l'usuari.

El material fungible que s'utilitzi en aquestes instal·lacions ha de respondre a les característiques i als estàndards de qualitat que determini el personal tècnic per al bon funcionament dels equipaments. En el cas d'usos docents o de recerca, el personal docent o investigador ha de sol·licitar el material necessari a la seva secretaria.

Les despeses de serveis i de material fungible derivades de la utilització d'aquests equipaments amb finalitat docent o de recerca aniran a càrrec del pressupost de gestió del centre o estudi o del departament corresponent, i hauran de tenir l'autorització prèvia d'aquest. En el cas dels estudiants aquestes despeses aniran al seu càrrec, sempre que l'activitat es realitzi fora de l'horari estrictament docent.

                5.2.3. Préstec d'equips

El tècnic coordinador d'audiovisuals pot autoritzar la sortida fora de les instal·lacions de determinats equips audiovisuals per a finalitats docents i pràctiques dels estudiants de Periodisme i de Comunicació Audiovisual. Amb aquesta finalitat, es crearà un model de sol·licitud de préstec que permeti garantir la correcta utilització dels equips i controlar les responsabilitats dels usuaris, els quals hauran d'assumir l'obligació de reparar els eventuals desperfectes o pèrdues de què pugui ser objecte el material deixat en préstec.

 

Article 6. Normes relatives a la utilització per part de persones, institucions i empreses externes a la Universitat

6.1. Els espais, els equipaments i les instal·lacions objecte d'aquestes normes poden ser utilitzats per persones, institucions i empreses alienes a la Universitat, sempre que en quedin de disponibles un cop l'administració hagi establert, a partir de la programació efectuada pels estudis, el pla d'ocupació d'espais per a tot el curs acadèmic.

6.2. En la sol·licitud, formalitzada en el model d'imprès normalitzat i adreçada a l'administrador o administradora corresponent, hi han de constar les dates i els horaris d'utilització dels espais, equipaments o instal·lacions, el temps destinat a muntatge i desmuntatge, les dades relatives a la persona, institució o empresa sol·licitant, i un breu resum de l'activitat que es pretén desenvolupar-hi. També hi ha de constar si es preveu contractar els serveis de personal extern a la Universitat i, si és el cas, una relació dels béns de qualsevol naturalesa que es vulgui instal·lar en els espais sol·licitats.

6.3. Correspon al gerent autoritzar la utilització d'aquests espais per part de persones, institucions i empreses alienes a la Universitat i eximir-les totalment o parcialment del pagament quan, a sol·licitud de l'usuari, consideri que hi concorren motius d'interès social o acadèmic. En aquest cas, i sempre que la Universitat ho consideri oportú, el sol·licitant haurà de fer constar la col·laboració de la UPF en tot el material de difusió de l'activitat objecte de la sol·licitud.

L'autorització de la utilització d'espais, equipaments i instal·lacions destinats prioritàriament als estudis de Periodisme i als de Comunicació Audiovisual, requerirà la consulta prèvia al degà corresponent.

6.4. Per poder fer qualsevol ús del nom, del logotip o de la imatge de la Universitat cal sol·licitar expressament al Gabinet del Rectorat i obtenir-ne l'autorització corresponent.

6.5. En cap cas no es podrà sobrepassar la capacitat fixada per la Universitat per a cadascun dels espais.

6.6. La utilització dels espais, els equipaments i les instal·lacions es facturarà d'acord amb les tarifes establertes pel Consell Social de la Universitat. Qualsevol altre servei, com ara personal de suport o de vigilància, condicionament especial de l'espai, traducció simultània i altres de similars, anirà a càrrec del sol·licitant.

6.7. Condicions de pagament

6.7.1. El sol·licitant ha de fer efectiu l'import de la factura mitjançant un ingrés en el compte corrent que la Universitat li indiqui. L'import de la factura correspondrà a la tarifa per la utilització dels espais, els equipaments o les instal·lacions sol·licitats, i inclou el consum ordinari d'energia elèctrica i la neteja de l'espai.

6.7.2. La Universitat pot sol·licitar el pagament per avançat d'una fiança corresponent al 40% de l'import total a facturar, que es retornarà en finalitzar la utilització dels espais si no s'ha produït cap desperfecte i no hi ha cap altre càrrec imputable al sol·licitant. El cost dels serveis addicionals es detraurà, però, de l'import de la finança.

6.8. La Universitat queda exonerada de qualsevol responsabilitat per causa dels danys de qualsevol naturalesa que puguin patir els béns i el personal que li siguin aliens mentre es trobin en l'àmbit d'aquesta institució.

 

Disposicions addicionals

Primera. S'autoritza el gerent a adoptar les mesures oportunes per desplegar i executar aquesta normativa, i també a modificar els horaris d'utilització dels espais, els equipaments i les instal·lacions de la Universitat.

Segona. Aquestes normes també s'aplicaran a aquells altres espais que en el futur puguin ser susceptibles de ser considerats de la mateixa naturalesa que els que són objecte d'aquesta normativa.

 

Disposició derogatòria

Queden sense efecte les normes de funcionament per a estudiants de les aules informàtiques aprovades per acord de la Comissió Gestora de 3 d'octubre de 1990.

 

NOTA

1. Acord de la Junta de Govern de 4 de juliol del 2000