Acord del Consell de Govern de 29 de març del 2006, modificat per acord del Consell de Govern de 12 de juliol del 2006 i del Consell de Govern de 2 de maig del 2007

1. Aprovació dels plans d'estudis

Els plans d'estudis conduents a l'obtenció del títol de Màster són aprovats pel Consell de Govern a proposta de l'òrgan responsable, previ informe de la Comissió competent en matèria de postgrau oficial.

Els plans d'estudis es complimentaran en català, castellà i anglès en el model normalitzat que, a tal efecte, aprovi el vicerectorat competent en la matèria.

L'aprovació d'un pla d'estudis requereix que la proposta s'ajusti a la normativa vigent i que la Universitat disposi dels mitjans i recursos adequats per tal que pugui impartir-lo.

Els plans d'estudis aprovats no podran tenir objectius i continguts que coincideixin substancialment.

Els plans d'estudi es publiquen als mitjans electrònics de la Universitat i als diaris oficials que indiqui la normativa vigent.

 

2. Definicions

Pla d'estudis: Conjunt d'ensenyaments organitzats per la Universitat la superació dels quals dóna dret a l'obtenció del títol oficial de Màster amb validesa a tot el territori nacional. El pla d'estudis conté assignatures obligatòries, assignatures optatives i altres activitats formatives.

Assignatura: Ensenyaments conduents a l'adquisició de coneixements, capacitats i destreses definides al pla d'estudis. Les assignatures poden ser obligatòries o optatives.

Activitat formativa: Ensenyaments consistents en pràctiques, treballs, estades, o similars, conduents a l'adquisició de coneixements, capacitats i destreses definides al pla d'estudis, que poden o no estar integrats en un Mòdul. El pla d'estudis ha d'indicar el caire obligatori o optatiu d'aquelles activitats formatives que no han estat integrades en un Mòdul en funció del recorregut formatiu.

Activitat formativa obligatòria de Màster: Activitat formativa que han de superar obligatòriament tots els estudiants que cursin el Màster.

Especialitat: Perfil formatiu rellevant amb indicacions pel mercat de treball o amb un clar reconeixement científic o acadèmic.

Modalitat: Orientació del Màster. Els Màsters poden estar adreçats a una especialització acadèmica o professional o bé a promoure la iniciació a la recerca.

Mòdul: Unitat d'aprenentatge integrada per assignatures o activitats formatives relacionades entre elles formant una estructura acadèmica coherent.

Mòdul obligatori de Màster: Mòdul que han de superar obligatòriament tots els estudiants que cursin el Màster.

Mòdul obligatori: Mòdul que ha de ser superat obligatòriament per l'estudiant en funció del recorregut formatiu.

Mòdul optatiu: Mòdul que pot escollir l'alumne en funció del recorregut formatiu.

Recorregut formatiu: Agrupació de Mòduls i, si escau, d'activitats formatives, definida en funció de la formació prèvia de l'estudiant, l'especialitat temàtica o la modalitat del Màster.

Crèdit: El crèdit correspon a 25 hores de treball de l'estudiant, essent el volum de treball de l'any acadèmic de 1500 hores. El pla d'estudis distribuirà el volum de treball anual de forma proporcional i raonable al llarg de les setmanes d'activitat acadèmica.

Oferta global de crèdits: Conjunt d'assignatures i d'activitats formatives incorporades al pla d'estudis. L'oferta anual als estudiants quedarà fixada en el Pla d'activitats docents (PAD) anual.

 

3. Oferta

Els Màsters tenen caràcter permanent i per a la seva supressió s'estarà al que disposi la normativa vigent. L'oferta d'un Màster és anual.

 

4. Durada

Els Màsters poden estar estructurats en un o dos cursos acadèmics en funció de si té una càrrega lectiva de 60 crèdits o més.

 

5. Ordenació temporal

La docència s'organitza preferentment en trimestres, si bé també pot ser semestral o de curs sencer.

El nombre de crèdits per curs és de 60, en la modalitat de Màster a temps complet. Quan el règim de dedicació previst sigui de temps parcial, el nombre de crèdits serà proporcional al temps de dedicació previst pel Master. El mínim de durada d'un curs en la modalitat de temps parcial serà el 50% de la dedicació a temps complet.

El pla d'estudis incorpora l'ordenació temporal de les assignatures i de les activitats formatives pel què fa a curs i trimestre.

Tot respectant allò establert en aquest article, els plans d'estudis adequaran la seva ordenació temporal d'acord amb l'especificitat que plantegin pel que fa a la dedicació prevista dels estudiants.

 

6. Objectius formatius

6.1 Titulació

Cada Màster té uns objectius formatius que defineixin el perfil de competències, específiques i transversals, així com els coneixements, habilitats i destreses a assolir per l'estudiant.

6.2 Assignatures i activitats formatives

Cada assignatura o activitat formativa té determinats els coneixements, capacitats i destreses que aporta per a l'assoliment dels objectius de la titulació.

 

7. Càrrega lectiva

7.1 Crèdits d'un Màster

Els Màsters tenen una extensió mínima de 60 crèdits i màxima de 120. El pla d'estudis de cada Màster indicarà el mínim de crèdits que haurà de superar l'estudiant per a l'obtenció del títol.

7.2 Extensió en crèdits

Les assignatures tenen un mínim de 3 crèdits i un màxim de 8.

Les activitats formatives tenen un mínim de 3 crèdits i un màxim de 20.

7.3 Oferta global de crèdits

L'oferta dels Màsters no pot superar el total de crèdits del Màster incrementat en un 75%.

En els casos dels màsters amb especialitats, el resultat del càlcul de l'oferta establert en el paràgraf anterior es multiplicarà pel nombre d'especialitats.

Els crèdits dels mòduls optatius d'assignatures d'altres Màsters de la UPF no es tindran en compte per calcular aquest límit.

 

8. Contingut dels ensenyaments i estructura curricular

8.1 Orientació

El pla d'estudis especifica si el Màster està adreçat a l'especialització acadèmica, l'especialització professional, a la iniciació a la recerca o a més d'una d'aquestes orientacions.

8.2 Contingut dels ensenyaments

La suma de crèdits que ha de superar l'estudiant entre les assignatures i les activitats formatives integrades en mòduls obligatoris de màster i les activitats formatives obligatòries de màster ha de suposar, com a mínim, la tercera part del total de crèdits que ha de superar l'estudiant per a obtenir el títol de màster.

En els casos de planificació conjunta en l'elaboració de plans d'estudi de diversos màsters integrats dins el mateix Programa Oficial de Postgrau, aquesta tercera part d'obligatorietat podrà ésser triada entre el conjunt de mòduls obligatoris de tots els màsters. En conseqüència seran mòduls obligatoris que atendran a recorregut formatiu.

8.3 Mòduls

Els plans d'estudi s'estructuren obligatòriament en Mòduls.

Els plans d'estudi s'estructuren obligatòriament en Mòduls, el quals poden ser obligatoris o optatius d'acord amb els objectius formatius del Màster. Els Màsters podran incloure un o diferents mòduls optatius d'assignatures d'altres Màsters de la UPF.

L'estudiant ha de superar, d'acord amb allò que estableixi cada pla d'estudis, 10, 15 o 20 crèdits de cada mòdul o, excepcionalment, sempre que es motivi, 12 crèdits.

L'agrupació de mòduls atendrà a:

a) La formació prèvia de l'estudiant, configurant un recorregut formatiu específic obligatori per a estudiants procedents d'una titulació específica o d'un conjunt d'elles.

b) L'especialitat temàtica del màster, configurant un recorregut formatiu rellevant amb indicacions per al mercat de treball o amb un clar reconeixement científic o acadèmic.

Quan la suma de crèdits que ha de superar l'estudiant d'assignatures i d'activitats formatives integrades en mòduls obligatoris de cada especialitat suposi la tercera part dels crèdits que ha de superar l'estudiant per obtenir el títol de màster, en aquest cas no és obligatori acomplir la previsió indicada en la norma 8.2.

Els Màsters que ofereixin especialitats n'hauran d'oferir dues o més. L'especialitat constarà en el títol oficial de Màster que s'expedeixi als estudiants.

c) La modalitat del Màster, configurant un recorregut per assenyalar l'orientació del Màster quan ofereix més d'una de les modalitats previstes legalment (acadèmica, professional, iniciació a la recerca).

Els plans d'estudi han d'indicar la seqüència de mòduls a superar per a l'obtenció dels indicats recorreguts formatius.

 

9. Especificitats

Els màsters d'iniciació en tasques de recerca han d'incloure obligatòriament un mòdul d'assignatures metodològiques o d'activitats formatives de caràcter metodològic fora de mòdul i un treball de recerca, aquest últim valorat en un mínim de 20 crèdits.

Els Màsters adreçats a una especialització professional han d'incloure obligatòriament pràctiques en empreses o institucions, que es valoraran en un mínim de 20 crèdits.

Els Màsters d'especialització acadèmica podran incloure un treball final de recerca o pràctiques en empreses o institucions. En aquests casos, aquestes activitats formatives tindran un valor mínim de 10 crèdits.

 

10. Plans d'estudi conjunts

10.1 Universitats espanyoles

Per a l'establiment de Màsters interuniversitaris es subscriurà l'oportú conveni que ha d'especificar quina universitat serà la responsable de la tramitació dels expedients dels estudiants, així com de l'expedició i registre d'un únic títol conjunt oficial, o bé si cada universitat expedirà el títol corresponent. Aquest conveni ha de ser aprovat pel Consell de Govern, a proposta de la Comissió competent en matèria de postgrau oficial.

Els plans d'estudis conduents a l'obtenció d'aquests títols de Màster han de ser aprovats pel Consell de Govern, a proposta de la Comissió competent en matèria de postgrau oficial.

En aquells Màsters que coordini la UPF, l'òrgan responsable impulsarà que s'estructurin d'acord amb les directrius generals per a l'elaboració de plans d'estudi i la normativa acadèmica que regeixi els Màsters de la UPF.

10.2 Universitats estrangeres

La Universitat pot subscriure convenis amb universitats estrangeres per al desenvolupament de plans d'estudi conjunts conduents a una única o a una doble titulació. Aquests convenis han de ser aprovats pel Consell de Govern, a proposta de la Comissió competent en matèria de postgrau oficial. En tot cas s'estarà a la regulació que efectuï el Ministeri d'Educació i Ciència.

Els plans d'estudis conduents a l'obtenció d'aquests títols de Màster han de ser aprovats pel Consell de Govern, a proposta de la Comissió competent en matèria de postgrau oficial.

 

11. Incorporació i supressió d'assignatures i activitats formatives

La incorporació o supressió d'assignatures i d'activitats formatives optatives serà aprovada pel Consell de Govern a proposta de l'òrgan responsable, previ informe de la Comissió competent en matèria de postgrau oficial.

Pel què fa a les assignatures i activitats formatives obligatòries, per incorporar fins a un 20% de crèdits obligatoris cal l'aprovació del Consell de Govern a proposta de l'òrgan responsable, previ informe de la Comissió competent en matèria de postgrau oficial. La incorporació o supressió d'assignatures obligatòries ha d'anar acompanyada d'una taula d'equivalències de les assignatures.

La quarta incorporació d'assignatures i activitats formatives obligatòries a un mateix pla d'estudis implicarà l'extinció del pla d'estudis vigent.

 

12. Modificació dels plans d'estudis

Es considera modificació la incorporació o supressió d'assignatures i d'activitats formatives que afecti a més del 20% dels crèdits obligatoris sense superar-ne el 40%.

L'òrgan competent per aprovar la modificació d'un pla d'estudis és el Consell de Govern a proposta de l'òrgan responsable, previ informe de la Comissió competent en matèria de postgrau oficial.

La proposta de modificació d'un pla d'estudis ha d'incloure una taula d'equivalències de les assignatures.

La tercera modificació d'un mateix pla d'estudis implicarà l'extinció del pla d'estudis vigent.

En tot cas, pel què fa a la consideració de modificació d'un pla d'estudis s'estarà a la normativa aprovada per la Comunitat Autònoma de Catalunya.

 

13. Extinció dels plans d'estudi

La incorporació i supressió d'assignatures i activitats formatives que superi el 40% dels crèdits obligatoris implicarà l'extinció del pla d'estudis en vigor.

L'extinció d'un pla d'estudis no ha d'afectar als estudiants matriculats amb anterioritat i que es trobin cursant el pla en el moment de l'aprovació de l'extinció. La Universitat ha de garantir l'adequat desenvolupament efectiu dels ensenyaments que haguessin iniciat els estudiants fins a la seva finalització.

Els plans d'estudi s'extingiran curs per curs. Una vegada extingit cada curs i sense perjudici de les normes de permanència que siguin d'aplicació, la Universitat ha de garantir procediments que possibilitin la superació del curs acadèmic esmentat pels estudiants en els dos cursos acadèmics següents.