Acord de la Junta de Govern de 18 de gener de 1999 (text refós dels acords de 4 de febrer de 1997 i de 18 de gener de 1999)

Atès que el marc jurídic i les condicions bàsiques de treball de referència del Personal d'Administració i Serveis de la Universitat són les establertes per la Generalitat de Catalunya per als seus funcionaris.

Atès que l'administració de la Generalitat té establert un sistema d'ajut per al menjar per als seus treballadors.

Atès el que preveu la disposició transitòria tercera del III Conveni col·lectiu per al personal laboral de les universitats públiques catalanes.

S'acorda:

Capítol I: Objecte de l'acord

 1. El personal d'administració i serveis de la Universitat Pompeu Fabra percebrà un ajut per al menjar per dia efectiu treballat en jornada partida.
 2. No correspondrà la percepció de l'ajut en les situacions següents:

- En el període de jornada intensiva.

- En les vacances.

- En les absències del servei per incapacitat laboral.

- En les absències del servei per llicències o permisos de qualsevol tipus.

- En les absències del servei per qualsevol altre tipus de raó, tant si és

justificada com si no ho és.

Capítol II: Àmbit d'aplicació

 1. Seran beneficiaris d'aquest ajut per al menjar els funcionaris que fan jornada de 37,5 hores setmanals i el personal laboral que fa jornada de 35 hores setmanals. També seran beneficiaris els funcionaris que treballen en el torn de caps de setmana i festius, i el personal que treballa de forma obligada en jornada partida en els períodes de jornada intensiva.
 2. Queden exclosos els treballadors:

                - que no facin jornada partida

- que realitzin jornada reduïda, excepció feta dels que gaudeixen de permís d'una hora diària per atendre un fill de menys de nou mesos.

Capítol III: Incompatibilitats

La percepció d'aquest sistema d'ajut per al menjar és incompatible amb qualsevol altre tipus d'ajut per al menjar, ja sigui directe o indirecte, del qual estiguin gaudint els beneficiaris o en puguin gaudir en el futur.

Capítol IV: Vigència

 1. Aquest acord entrarà en vigor dins el termini d'un mes posterior a la signatura del contracte corresponent entre la Universitat Pompeu Fabra i l'empresa que resulti adjudicatària del sistema de vals diaris.
 2. Aquest acord serà vigent mentrestant es mantinguin les actuals condicions d'horari i jornada de treball del personal d'administració i serveis de la Universitat.

Capítol V: Valor de l'ajut

 1. L'import diari de l'ajut serà de 385 pessetes durant l'any 1997.
 2. A partir de l'u de gener de 1998 i durant els anys successius de vigència d'aquest acord, l'import diari de l'ajut serà el que fixi la Generalitat de Catalunya per als seus funcionaris.

Capítol VI: Percepció de l'Ajut

 1. L'Administració facilitarà a cada treballador un val diari per utilitzar en serveis de restauració de l'entorn dels centres de treball.
 2. Aquests vals es podran utilizar en bars, cafeteries i restaurants de l'entorn dels centres de treball com a forma total o parcial de pagament de l'esmorzar, del dinar o del sopar i es podran acumular en un nombre màxim de quatre per efectuar un sol pagament.
 3. L'Administració facilitarà als usuaris la relació de bars, cafeteries i restaurants on es poden utilitzar els vals, sense que això comporti cap tipus de compromís o garantia de qualitat dels serveis que prestin aquests establiments.
 4. El nombre d'aquests establiments i la seva ubicació física hauran de ser les adequades per tal de garantir que els usuaris puguin utilitzar el servei de forma raonablement àgil, en els intervals de temps de què disposen.
 5. Els vals no podran ser canviats total ni parcialment per diners. L'incompliment d'aquests condició suposarà la pèrdua del dret a rebre nous vals.

   6. El termini de caducitat dels vals serà de sis mesos a partir de la data de lliurament al funcionari.

Capítol VII: Fiscalitat

El tractament fiscal d'aquest sistema d'ajut serà el que correspongui en cada moment, d'acord amb la normativa aplicable.

Disposició Final

En el termini de quinze dies des de l'aprovació per part del Consell Social del previst en el Capítol V s'iniciarà el corresponent expedient de contractació per a la gestió de vals diaris.