Acord del Consell de Govern de 13 de juliol del 2011

Per Acord del 21 de gener del 2004 del Consell de Govern es van acordar els criteris per elaborar la planta de professorat, modificant els acordats anteriorment per Acord del 16 de juliol de 1998. En els dos casos, la planta teòrica de cada departament estava determinada per la docència que s'havia d'impartir i més específicament pel nombre d'hores de teoria, de manera que el nombre màxim de professorat permanent era el necessari per arribar a impartir gairebé totes les hores teòriques, i es reservaven al professorat temporal les hores de pràctiques.

En aplicació d'aquests criteris, la Comissió de Professorat de la UPF, per Acord de 29 d'abril del 2004, va aprovar les plantes teòriques de sis departaments: Ciències Polítiques i Socials, Periodisme i Comunicació Audiovisual, Dret, Economia i Empresa, Humanitats i Traducció i Filologia. Els departaments de Medicina i Ciències de la Vida i de Tecnologia no van proposar una planta teòrica perquè estaven vinculats a estudis que iniciaven el procés d'implementació.

La planta de professorat del 2004 havia de tenir una vigència de quatre anys, però l'adaptació de les titulacions a l'EEES i la necessària posada al dia del còmput de la dedicació docent del professorat han aconsellat l'ajornament de la revisió de la planta.

Una vegada acordades les línies generals que determinen la dedicació docent, es pot fixar el nombre màxim de professors permanents de cada departament en funció de les hores docents (HD) previstes després d'haver incorporat a les hores de docència presencial les de la resta d'activitats que tindran equivalència en HD.

Per tot això que el Consell de Govern

 

ACORDA:

Article 1. El nombre de places de la planta teòrica de cada departament és:

Departament

Nombre màxim de places

Ciències de Medicina i Ciències de la Vida

53

Ciències Polítiques i Socials

30

Dret

79

Economia i Empresa

96

Humanitats

44

Comunicació

65

Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

47

Traducció i Ciències del Llenguatge

55

 

Article 2. Ocuparan plaça de planta tot els professors permanents:

  • En servei actiu.
  • En comissió de serveis en una altra universitat o en qualsevol altre centre.
  • En serveis especials.
  • En qualsevol altra situació administrativa que impliqui una reserva de la plaça.

 

Article 3. No ocuparan plaça de planta:

  • Els professors permanents amb dedicació a temps parcial i que compatibilitzen amb un contracte d'investigador ICREA.
  • Els professors d'altres universitats en comissió de serveis a la UPF.

 

Article 4. La convocatòria de places a concurs requerirà l'existència d'una plaça de planta vacant, excepte en els casos de places de promoció o de transformació de places de règim laboral a règim funcionarial o a l'inrevés.

 

Article 5. Per ser admès al procés de selecció per a una plaça de professor agregat, professor titular d'universitat o lector cal acreditar dos anys d'activitat docent o investigadora, predoctoral o postdoctoral, o de transferència de tecnologia o de coneixements, en situació de desvinculació acadèmica de la UPF.

 

Article 6. Aquesta planta teòrica tindrà una vigència de quatre anys. Mentre sigui vigent, es podrà actualitzar aquesta previsió de places només en el cas que un departament hagi canviat significativament el volum d'activitats docents.

 

Disposició transitòria

L'article 5 entrarà en vigor l'inici del curs 2014-2015.

 

Disposició addicional

La firma del conveni entre el Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya i la UPF, previst a les bases generals dels concerts entre les Institucions Sanitàries i les Universitats pels ensenyaments de Medicina i els que així ho exigeixin, permetrà la regulació de les places vinculades al Consorci Parc de Salut Mar i obligarà a una revisió de la planta teòrica del Departament de Medicina i Ciències de la Vida.