Acord del Consell de Govern d'11 de maig del 2011

La disposició addicional segona del Reial Decret 774/2002, de 26 de juliol, pel qual es regula el sistema d'habilitació nacional per a l'accés als cossos de funcionaris docents universitaris i els concursos d'accés, establia que la Comissió Acadèmica del Consejo de Coordinación Universitaria,  previ informe del Consell de Govern de la Universitat i de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), a sol·licitud raonada del professor universitari podia canviar la denominació de la plaça obtinguda per una altra del catàleg oficial d'àrees de coneixement.

Des de l'entrada en vigor del Reial Decret  1312/2007, de 5 d'octubre,  pel qual s'estableix l'acreditació nacional per a l'accés als cossos docents universitaris, els professors s'acrediten una de les cinc grans branques del coneixement. Això ha comportat que en alguns dels concursos d'accés convocats per la UPF les places no s'hagin adscrit a àrees de coneixement, fet que ja es donava en concursos de categories laborals.

El RD 1312/2007 deroga el RD774/2002, de forma que en l'actualitat no hi cap procediment establert per al canvi de denominació de les places de cossos docents universitaris, com tampoc n'hi ha per les de contractats. Mentre no hi hagi cap disposició legal en aquest sentit, és necessari dotar-se d'un procediment que reguli aquests canvis d'adscripció.

Per aquest motiu el Consell de Govern:  

ACORDA:

1. El professorat permanent de la UPF pot sol·licitar el canvi d'àrea de coneixement mitjançant una sol·licitud motivada al vicerector de Professorat.

2. El vicerector de Professorat autoritzarà el canvi, previ informe favorable de la Comissió de Professorat. Per emetre aquest informe, la Comissió tindrà en compte:

a) La vinculació de la recerca del professor a la nova àrea.

b) L'informe sobre la conveniència i la raonabilitat del canvi, emès per la direcció  del departament d'adscripció de la plaça, o de les dues direccions en el cas que el canvi d'àrea de coneixement impliqui un canvi de departament d'adscripció.

c) Altres informes que pugui sol·licitar la Comissió de professorat.

3. Una vegada autoritzat un canvi d'àrea de coneixement, el professor no podrà sol·licitar un nou canvi en un termini de cinc anys.