Acord del Consell de Govern de 26 d'abril del 2017

Article 1. Objecte

Aquest procediment té per objecte garantir el dret de les persones transsexuals, transgènere i intersexuals a ser anomenades, a la Universitat, amb el nom corresponent al gènere amb què s'identifiquen.

Implica la utilització d'un "nom d'ús comú" que substitueixi el nom legal en tot allò que no tingui implicacions legals a la UPF i que només tingui efectes quant a procediments interns.

 

Article 2. Àmbit d'aplicació

Aquest procediment és aplicable als següents col·lectius de membres de la comunitat universitària de la Universitat Pompeu Fabra: estudiants, personal docent i investigador (PDI) i personal d'administració i serveis (PAS).

 

Article 3. Termini

El termini per fer efectiu el nom d'ús comú en el catàleg de registres modificable no excedirà de tres setmanes -excloent els períodes de vacances a la UPF- des del moment en què ha estat acceptada la sol·licitud de la persona interessada.

 

Article 4. Tramitació

Per dur a terme les modificacions del nom d'ús comú, qualsevol unitat o servei que sigui receptor de la demanda ha d'adreçar la persona interessada a la Unitat d'Igualtat, per tal que se segueixi la tramitació següent:

a) La persona interessada presentarà la sol·licitud per escrit de canvi de nom d'ús comú a la Unitat d'Igualtat de la UPF. El model de sol·licitud el podrà descarregar des de la web d'Igualtat (www.upf.edu/igualtat).

b) La Unitat d'Igualtat farà una entrevista a la persona interessada.

c) A través de la Unitat d'Igualtat la persona interessada concertarà cita amb l'Entitat de Registre de la UPF per modificar el carnet UPF.

d) La Unitat d'Igualtat adreçarà la petició de canvi de nom als registres corresponents en funció del col·lectiu al qual pertany la persona sol·licitant, bé als serveis de gestió de temes acadèmics (estudiants) o bé als serveis de gestió de personal (PDI i PAS).

e) Els serveis esmentats informaran la Unitat d'Igualtat quan hagin acabat el procés de canvi de nom.

f) Un cop fets els canvis, la Unitat d'Igualtat els comunicarà a la persona sol·licitant.

 

Article 5. Catàleg de registres amb utilització del nom d'ús comú

Els registres on es farà la modificació del canvi de nom d'ús comú seran tots aquells d'ús intern a la Universitat. Amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, seran els següents:

- nom al compte de correu electrònic,

- nom d'usuari a la intranet,

- nom imprès al carnet UPF,

- nom a les llistes de classe o de cursos de formació i

- nom en altres documents que no tinguin caràcter oficial fora de la Universitat.

 

Article 6. Expedició de documentació oficial

A la documentació oficial (certificats, títols, etc.) que expedeixi la Universitat, relativa a les persones que hagin fet el canvi de nom d'ús comú previst en aquest procediment, constaran les dades que apareguin al seu document nacional d'identitat o document equivalent, d'acord amb la legislació vigent.

 

Article 7. Canvi de nom legal o de sexe

En cas que el membre de la comunitat universitària canviï el seu nom legal o el seu sexe, haurà de comunicar-ho als serveis de gestió de temes acadèmics (estudiants) o bé als serveis de gestió de personal (PDI i PAS), per tal que es procedeixi al canvi de nom en la documentació oficial i a l'actualització de les dades personals en els seus registres.