Visor de contenido web

Acord del Consell de Govern de 9 de maig del 2012 modificat per acord de Consell de Govern de 29 de maig del 2019

En aquests darrers anys, la UPF ha ofert una escola d’estiu per a estudiants estrangers com a continuïtat del programa d’Estudis per Estrangers durant els mesos de juny i juliol.

Aquesta oferta s’ha revisat i adaptat enguany en el marc d’un conveni de col·laboració institucional amb la Universitat de Califòrnia – Los Ángeles, per tal d’oferir un programa conjunt en l’àmbit d’Humanitats, Comunicació i Ciències Polítiques i amb una oferta d’assignatures que no només tinguin sentit en perspectiva comparada, sinó que també gaudeixin de ple reconeixement per als estudiants UPF.

Aquest model de col·laboració significa. no només en una internacionalització de l’escola d’estiu, sinó també la creació d’un trimestre d’estiu a la UPF amb docència combinada de 6 setmanes a Barcelona i 6 setmanes a Los Ángeles.

Per tal de fomentar la participació dels estudiants UPF en aquest programa d’estiu internacional de nova creació i, avalat pel finançament del Banc Santander segons s’estableix en el conveni de col·laboració signat entre aquest i la UPF, que identifica el projecte d’Escola d’estiu internacional UCLA-UPF com a projecte a finançar en el marc de la subvenció global que el Banc atorga a la Universitat,  s’aprova la creació d’un programa de 9 beques per a què estudiants de la UPF puguin cobrir part dels costos de la mobilitat a Los Ángeles en el marc d’aquest programa.

Primer. Programa de beques per a l’Escola d’Estiu Internacional UCLA-UPF

La dotació global del programa és de 25.000€, corresponent als imports de les matrícules a UCLA i d’ajuts de viatge individuals de 1.000€ per a 5 beneficiaris

Segon. Dotació pressupostària

La dotació global del programa és de 18.000 €, corresponent a 9 beques de 2.000 €.

Tercer. Gestió

Les beques del programa seran objecte d’una convocatòria específica. Correspondrà al Servei de Relacions Internacionals la realització dels actes d’instrucció del procediment.

Quart. Beneficiaris

Seran beneficiaris els estudiants de la UPF en qualsevol de les seves titulacions de grau (incloses les llicenciatures i les diplomatures encara no adaptades a Bolonya), amb preferència per aquells que cursin estudis a la Facultat d’Humanitats, Ciències Polítiques i Socials i Comunicació, donada la temàtica del programa acadèmic.

Cinquè. Selecció

La selecció s’efectuarà d’acord amb criteris de mèrit,entre els quals s’inclouran necessàriament la valoració de l’expedient acadèmic i del nivell de llengua, i es tindrà en compte la motivació dels candidats.

Sisè. Drets i deures

Els drets i deures dels beneficiaris seran els que inclou la normativa vigent de mobilitat i la normativa acadèmica del Programa de la Barcelona Internacional Summer School (BISS), així com els que s’estableixin a la convocatòria.

Setè. Incompatibilitats

S’establirà un règim d’incompatibilitats amb altres programes de beques promoguts per la UPF per a garantir una distribució equitativa dels recursos.

Vuitè. Convocatòria

Correspon al rector o vicerector en qui delegui la convocatòria de les beques. La convocatòria establirà com a mínim el terminis i el lloc de presentació de sol·licituds,  l’import individual de les beques, els criteris de selecció, els drets i deures dels beneficiaris, el règim d’incompatibilitats  i el termini màxim de resolució de la convocatòria.