Acord del Consell de Govern de 17 de juny del 2009

Títol preliminar

Objectius de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra

 

Article 1

La Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra té com a objectiu primordial l'organització i coordinació acadèmica, administrativa i de gestió dels ensenyaments universitaris que condueixen a l'obtenció dels títols acadèmics de llicenciat o de graduat en Ciències Polítiques i de l'Administració i de llicenciat en Ciències del Treball, així com d'aquelles altres titulacions, oficials o no, que la Universitat pugui adscriure-hi en el futur.

 

Article 2

La Facultat de Ciències Polítiques i Socials ha de promoure la seva plena integració en l‘entorn cultural, social i econòmic per tal d'adequar al màxim les seves activitats a la demanda social, i fomentar la col·laboració d'empreses, administracions i institucions en els projectes i activitats de la Facultat.

 

Article 3

La Facultat de Ciències Polítiques i Socials pot intervenir en els programes de postgrau, de formació permanent o d'extensió universitària vinculats totalment o parcialment a les disciplines que s'imparteixen a la Facultat, sense perjudici de les competències que, en aquest àmbit, corresponguin als departaments.

 

Article 4

La Facultat de Ciències Polítiques i Socials també ha de promoure i coordinar les activitats de recerca, en col·laboració amb els departaments, especialment per impulsar la recerca interdisciplinària en els àmbits que li són propis.  

 

 
TÍTOL 1

Funcions i activitats de la Facultat

Capítol 1

Funcions de la Facultat

Article 5

Són funcions de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials:

a) Vetllar per la qualitat i la innovació de la docència que imparteix, així com per la promoció de bones pràctiques en aquest àmbit.

b) Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament les titulacions oficials i les titulacions pròpies de la Universitat que imparteix.

c) Elaborar i modificar els plans d'estudis d'acord amb allò previst en els Estatuts.

d) Coordinar l'activitat del professorat dels departaments que hi imparteixin ensenyaments per tal que la docència s'ajusti al perfil de les titulacions.

e) Informar els departaments sobre les necessitats i les característiques del personal acadèmic i dels investigadors en formació que requereixen els plans d'activitat docent.

f) Impulsar i coordinar les pràctiques dels estudiants en empreses i en altres institucions públiques o privades i col·laborar amb els serveis de la Universitat dedicats a la formació, l'orientació i la inserció laboral dels graduats.

g) Realitzar activitats de formació permanent, d'acord amb la normativa que desenvolupi el Consell de Govern.

h) Realitzar activitats culturals o d'extensió universitària o bé col·laborar-hi.

i) Informar els òrgans competents de la Universitat sobre les necessitats de personal acadèmic i de personal d'administració i serveis i sobre les necessitats formatives d'aquest personal.

j) Impulsar activitats de promoció dels ensenyaments i participar-hi, així com promoure acords de col·laboració amb altres entitats.

k) Participar en les activitats d'avaluació, acreditació i certificació dels estudis i del personal acadèmic i d'administració i serveis que hi està adscrit.

l) Organitzar, quan s'escaigui, les proves d'accés als estudis, d'acord amb les normes aprovades pel Consell de Govern.

m) Administrar el seu pressupost.

n) Qualsevol altra funció que li assignin els Estatuts i les normes que els desenvolupen.

 

 
Capítol 2

Activitats de la Facultat

Article 6

La Facultat, amb la finalitat de garantir la programació òptima de les seves activitats, pot elaborar i aprovar un programa que n'estableixi els objectius i les línies generals d'actuació. Aquest programa ha d'orientar l'activitat dels seus òrgans i dels membres de la seva comunitat. En l'elaboració d'aquest programa s'han de garantir el debat i la participació més amplis de tots els sectors de la Facultat.

 

Article 7

La Facultat fa un seguiment i una valoració de l'activitat docent del professorat que imparteix docència en els ensenyaments que aquesta organitza i coordina, sense perjudici de les funcions de seguiment i de valoració de l'activitat docent que els Estatuts de la Universitat i les normes que els desenvolupen atribueixin a altres òrgans universitaris.

 

Article 8     

La Facultat pot proposar al Consell de Govern de la Universitat la modificació dels plans d'estudis de les titulacions impartides a la Facultat. La iniciativa per modificar els plans d'estudis l'ha de prendre la Junta de la Facultat, que ha de nomenar una comissió delegada per a la redacció de l'avantprojecte corresponent. Aquest avantprojecte s'ha de sotmetre a informació pública per un període mínim de quinze dies, abans de la seva aprovació, com a proposta, per la Junta de la Facultat, que la trametrà al Consell de Govern.

 

Article 9

La Junta de la Facultat pot emetre un informe en relació amb les propostes d'adscripció a la Universitat Pompeu Fabra de centres docents o de recerca,  especialment si en el desenvolupament de les seves activitats aquests centres poden incidir directament en disciplines de l'àmbit de les matèries que s'imparteixen a la Facultat. 

 

Article 10

La Facultat de Ciències Polítiques i Socials, en el marc del calendari acadèmic aprovat pels òrgans de govern de la Universitat, programa i organitza les activitats docents previstes. Si es donen causes excepcionals que ho justifiquin, el degà o degana pot autoritzar, dins el període d'exàmens del calendari acadèmic de la Universitat, la modificació dels horaris i de les dates d'examen previstos, un cop consultada la Comissió d'Estudiants.

 

Article 11

La Junta de la Facultat pot proposar al Consell de Govern la concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF a la persona que, segons justificació raonada, tingui mèrits suficients per rebre'l.

 

Article 12

La Facultat promou l'organització d'estudis propis, amb l'objectiu de generar una àmplia oferta d'activitats d'especialització i de formació permanent en matèries de l'àmbit de les disciplines que s'imparteixen a la Facultat, i pot tenir cura de la seva gestió.

 

Article 13

La Facultat proposa el nombre màxim de places que es poden oferir en els estudis de postgrau en els quals intervé. La Facultat també estableix els criteris de selecció i d'admissió que s'han d'aplicar en els estudis de postgrau i en altres activitats formatives organitzats per la mateixa Facultat.

 

 
Capítol 3

Relació amb els departaments

Article 14

Els òrgans de la Facultat han de proporcionar als departaments que imparteixin docència a la Facultat la informació necessària perquè puguin desenvolupar adequadament les seves tasques. Recíprocament, aquests departaments han de proporcionar a la Facultat la informació que escaigui amb la mateixa finalitat.

 

Article 15

La Facultat col·labora amb els departaments en l'organització dels estudis de postgrau en les matèries de les disciplines que s'imparteixen a la Facultat.

 

Article 16

La Junta de la Facultat ha d'aprovar les directrius que els departaments hauran de tenir en compte per elaborar el pla d'activitat docent corresponent en allò que afecti les disciplines que s'imparteixen a la Facultat. Aquestes directrius s'han d'aprovar amb una antelació mínima d'un mes respecte al venciment del termini dins el qual els departaments han de lliurar el seu pla d'activitat docent als òrgans centrals de la Universitat. Aquestes directrius han d'expressar, entre altres continguts, les assignatures que caldrà impartir, amb indicació del nombre de grups, de crèdits i d'hores lectives corresponents a cadascuna d'elles, i l'àrea de coneixement i el departament a què estan assignades. També s'hi ha d'indicar la proporció que cal mantenir entre classes teòriques i classes pràctiques, en el marc del que preveu el pla d'estudis.

 

Article 17

D'acord amb el que estableixen els Estatuts de la Universitat, la Junta de la Facultat decideix, conjuntament amb els departaments, el professorat que ha d'impartir docència en matèries o àrees de la seva competència. Amb aquesta finalitat, el degà o degana ha de sol·licitar als departaments una proposta dels professors que considerin adients per impartir la docència en les matèries del pla d'estudis de la llicenciatura i del grau. El degà o degana ha de presentar aquesta proposta a la Junta de la Facultat en la primera reunió que es dugui a terme després d'haver-la rebut.

 

 
TÍTOL 2

Òrgans de representació i de govern

Article 18

Els òrgans de govern de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials són la Junta de la Facultat, el degà o degana, els vicedegans i el secretari o secretària.

 

Capítol 1

Junta de la Facultat

Article 19

La Junta de la Facultat és l'òrgan de govern ordinari de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. Les seves funcions són:

a) Elegir el degà o degana de la Facultat i proposar-ne la revocació.

b) Aprovar els objectius de la Facultat en el marc estratègic de la Universitat.

c) Aprovar la memòria anual de les activitats de la Facultat.

d) Informar sobre les propostes de creació, modificació, fusió o supressió de departaments que imparteixin docència a la Facultat.

e) Proposar els criteris i les proves d'accés o admissió als estudis que s'imparteixen a la Facultat i determinar la capacitat de places docents d'aquests.

f) Informar sobre les necessitats de professorat, d'acord amb els seus plans i la seva oferta d'activitat docent, i decidir conjuntament amb els departaments el professorat que impartirà docència en matèries o àrees de la seva competència.

g) Proposar l'aprovació o la modificació dels plans d'estudis de les titulacions que s'imparteixen a la Facultat, d'acord amb els requisits establerts en els Estatuts o en les normes que els desenvolupen.

h) Aprovar el pressupost de la Facultat i acordar els compromisos incorporats als instruments que els òrgans competents de la Universitat proposin per a la distribució interna dels recursos.

i) Aprovar el seu reglament d'organització i funcionament, que ha de ser ratificat pel Consell de Govern.

j) Crear comissions delegades de la Junta i determinar-ne la composició.

k) Totes aquelles funcions relatives a la Facultat que els Estatuts de la Universitat li atribueixin explícitament.

 
Article 20

El degà o degana de la Facultat presideix la Junta i n'executa els acords.

 

Article 21

El secretari o secretària de la Facultat actua de secretari o secretària de la Junta, i s'encarrega de redactar i de custodiar les actes i d'expedir els certificats dels acords presos.

 

Article 22

En cas d'absència del degà o degana de la Facultat, el substituirà un vicedegà o vicedegana. En cas d'absència del secretari o secretària de la Facultat, realitzarà les seves funcions el professor o professora més antic que sigui membre de la Junta.

 

Article 23

1. La Junta de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials està integrada per quinze membres: catorze membres electes i el degà o degana de la Facultat, que n'és membre nat, d'acord amb la distribució següent:

a) El degà o degana de la Facultat, que la presideix.

b) Vuit representants del professorat  amb vinculació permanent a la Universitat que imparteix docència a la Facultat, elegits per i entre els membres d'aquest col·lectiu.

c) Un representant de la resta de personal acadèmic contractat i del personal investigador en formació, elegit per i entre els membres d'aquest col·lectiu.

d) Quatre representants dels estudiants matriculats a les diferents titulacions que s'imparteixen a la Facultat, elegits per i entre els membres d'aquest col·lectiu.     

e) Un representant del personal d'administració i serveis, elegit per i entre els membres d'aquest col·lectiu.

2. Els vicedegans, el secretari o secretària de la Facultat i el representant del gerent que exerceixi l'administració de la Facultat assisteixen a les reunions amb veu però sense vot, llevat que en siguin membres electes.

 

Article 24

Les eleccions a membres de la Junta de la Facultat són convocades pel degà o degana de la Facultat, i es regeixen per les normes generals de la Universitat que regulen aquesta matèria i per les normes contingudes en aquest reglament.

 

Article 25

La representació del personal acadèmic s'ha d'articular de manera que es garanteixi la participació dels diferents departaments que imparteixin docència a la Facultat.

 

Article 26

La representació dels estudiants a la Junta s'ha d'articular de manera separada entre els estudiants de les diferents titulacions que s'imparteixen a la Facultat i proporcionalment al nombre d'estudiants de les diferents titulacions. S'han de  configurar col·legis electorals diferenciats per a cada titulació, cadascun dels quals ha d'escollir els seus representants.

 

Article 27

La durada del mandat de la Junta és de tres anys, transcorreguts els quals la Junta es renovarà completament. La durada del mandat dels representants dels estudiants és d'un any. En cada cas, les eleccions les ha de convocar el degà o degana, d'acord amb les normes electorals.

 

Article 28

1. La Junta s'ha de reunir, en sessió ordinària, almenys una vegada per trimestre, sempre en període lectiu, i ha d'haver estat convocada prèviament pel degà o degana de la Facultat.

2. El degà o degana de la Facultat també ha de convocar la Junta a petició d'una quarta part dels seus membres. La petició ha d'incloure els punts de l'ordre del dia que aquests membres vulguin tractar-hi.

 

Article 29

1. La convocatòria s'ha de trametre a tots els membres de la Junta amb una antelació mínima de set dies, i ha d'incloure l'ordre del dia fixat pel degà o degana de la Facultat, amb tots els punts que s'hagin de tractar en la sessió. A l'ordre del dia s'hi hauran d'haver incorporat les peticions presentades amb un mínim de cinc dies d'antelació respecte a la sessió de la Junta que hagin estat subscrites per un mínim de la quarta part dels membres de la Junta mitjançant escrit registrat lliurat a la Secretaria de la Facultat.

2. S'ha d'adjuntar a la convocatòria la documentació relativa als assumptes a tractar que estigui disponible. En tots els casos, tota la informació sobre els temes que figurin en l'ordre del dia ha d'estar a disposició dels membres de la Junta a la Secretaria de la Facultat amb una antelació mínima de 48 hores.

 

Article 30

Perquè es pugui constituir vàlidament la Junta cal, en primera convocatòria, l'assistència de la majoria absoluta dels seus membres, entre els quals hi ha d'haver necessàriament el degà o degana i el secretari o secretària de la Facultat o bé els seus substituts, sempre que hi siguin presents representants de tots els col·lectius. En segona convocatòria només és necessària l'assistència d'una tercera part dels membres de la Junta, entre els quals hi ha d'haver necessàriament el degà o degana i el secretari o secretària de la Facultat o les persones que els substitueixin.

 

Article 31

1. Els acords, llevat que aquest reglament o els Estatuts de la Universitat ho estableixin altrament, es consideren vàlidament adoptats si són aprovats amb més vots a favor que en contra, sempre que les abstencions no superin el 50%. En cas que les abstencions superin aquest percentatge, s'ha d'obrir un torn d'intervencions i fer una nova votació en la qual no es comptabilitzaran les abstencions. En cas d'empat decidirà el vot de qualitat del degà o degana de la Facultat.

2. La votació s'ha de fer a mà alçada, excepte si fa referència a persones, cas en què es fa de manera nominal i secreta. La votació també pot ser secreta si així s'acorda per més vots a favor que en contra sense comptabilitzar les abstencions. El vot dels membres de la Junta és personal i indelegable.

 

Article 32

Els debats són moderats pel degà o degana de la Facultat. Per a cada punt de l'ordre del dia s'ha d'obrir un torn d'intervencions. En funció de les paraules demanades es pot limitar el temps de cada intervenció. L'informant pot intervenir en qualsevol moment i no consumeix torn, però ha d'atendre les indicacions del degà o degana en qualitat de moderador o moderadora.

 

Article 33

1. El secretari o secretària de la Facultat o el seu substitut o substituta ha d'aixecar acta de cada sessió, la qual ha de contenir la relació dels assistents, l'ordre del dia de la sessió, les circumstàncies de lloc i de temps, els punts principals de les deliberacions, la forma i el resultat de les votacions i el text dels acords presos. En l'acta hi ha de figurar, a petició dels membres interessats, el vot contrari a l'acord adoptat, l'abstenció i els motius que la justifiquin, o el sentit del vot favorable.

2. Qualsevol membre té dret a sol·licitar que es transcrigui íntegrament la seva intervenció o proposta, sempre que aporti el text que es correspongui fidelment amb la seva intervenció en un termini de 48 hores, la qual cosa s'ha de fer constar a l'acta, o bé que se n'hi afegeixi una còpia. Els membres que discrepin de l'acord majoritari podran formular un vot particular per escrit en un termini de 48 hores, que s'incorporarà al text aprovat.

3. Les actes s'han de sotmetre a aprovació en la sessió immediatament següent. El text s'ha d'haver tramès prèviament a tots els membres com a document adjunt a la convocatòria de la sessió, i no cal llegir-lo públicament en la sessió en què s'ha d'aprovar, llevat que ho sol·liciti algun membre de la Junta.

4. Els acords adoptats per la Junta són efectius des del moment en què s'aproven, llevat que l'acord disposi una altra cosa. Els acords adoptats són públics, i s'han de notificar als òrgans de la Universitat que correspongui.

5. El secretari o secretària ha de donar fe dels acords adoptats per la Junta i ha de lliurar els certificats que a aquest efecte li siguin sol·licitats.

 

Article 34

La Junta pot crear comissions específiques, de les quals ha de determinar l'objectiu i la denominació. La composició de les comissions l'ha de determinar la Junta, a proposta del degà o degana. La creació i la composició d'una comissió requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la Junta. Les comissions han d'elegir un president o presidenta i un secretari o secretària.

 

Article 35

Les comissions d'ensenyament

1. Hi ha d'haver una comissió d'ensenyament per a cada titulació. Aquestes comissions tenen la condició de comissions delegades de la Junta per a l'exercici de les funcions següents:

a) Programar i organitzar les activitats docents de l'ensenyament corresponent,  incloent-hi l'aprovació dels horaris de les classes, d'acord amb les directrius que, si escau, aprovi la Junta i amb les disponibilitats d'aules.

b) Coordinar l'activitat docent dels diversos departaments i, si escau, de les diverses àrees de coneixement que participen en els ensenyaments corresponents.

c) Assessorar el degà o degana de la Facultat en les funcions de direcció docent.

d) Informar sobre l'exercici docent del professorat que imparteix docència a la Facultat de Ciències Polítiques i Socials.

e) Fer el seguiment del rendiment acadèmic de la Facultat.

f) Totes aquelles funcions que els deleguin el degà o degana o la Junta de la Facultat.

2. Cadascuna d'aquestes comissions és presidida, per delegació del degà o degana, pel vicedegà o vicedegana encarregat de la titulació corresponent, i està formada pels membres que designi la Junta. Hi ha d'estar assegurada la presència de les principals àrees de coneixement de cada titulació, així com dels estudiants representants a la Junta per a la titulació corresponent. Si la Junta ho considera necessari, poden participar-hi, amb veu però sense vot, altres professors o estudiants que la mateixa Junta designi.

 

 
Capítol 2

Degà o degana de la Facultat

Article 36

El degà o degana exerceix la direcció i la gestió ordinària de la Facultat.

 

Article 37

Les competències que els Estatuts de la Universitat atribueixen al degà o degana de la Facultat es despleguen o es completen, pel que fa a la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, amb les funcions següents:

a) Representar la Facultat de Ciències Polítiques i Socials.

b) Dirigir i coordinar les funcions i les activitats de la Facultat, supervisant la docència i vetllant per la qualitat i l'avaluació d'aquesta.

c) Vetllar pel compliment de les obligacions d'atenció del professorat als estudiants i de la disciplina acadèmica a la Facultat.

d) Dirigir la gestió administrativa de la Facultat, d'acord amb el pressupost que li assigni la Junta de Govern de la Universitat.

e) Vetllar pel compliment dels objectius estratègics de la Facultat aprovats per la Junta de la Facultat.

f) Presidir els òrgans col·legiats que es regulen en els Estatuts i en aquest reglament, i fer-ne complir els acords, quan s'escaigui.

g) Designar els vicedegans i el secretari o secretària de la Facultat, així com elevar al rector o rectora les propostes de nomenament respectives.

h) Proposar a la Junta de la Facultat la designació de la comissió encarregada d'elaborar o de modificar el pla d'estudis.

i) Informar la Junta de Govern i els departaments sobre les necessitats de professorat d'acord amb els plans docents, i sobre la renovació de contractes del personal docent, així com sobre les necessitats de personal d'administració i serveis.

j) Assegurar les relacions amb els departaments que imparteixen docència a la Facultat pel que fa, principalment, a les funcions que comporten arribar a decisions conjuntes, com és el cas de les relatives a l'exercici de la docència i a la programació de la recerca.

k) Qualsevol altra funció que li atribueixin els Estatuts i totes aquelles funcions relatives a la Facultat que ni els Estatuts ni aquest reglament no atribueixin a la Junta de la Facultat

.

Article 38

1. Correspon a la Junta de la Facultat elegir el degà o degana de la Facultat, entre els professors adscrits a la Facultat que compleixin els requisits establerts en els Estatuts de la Universitat.

2. Les eleccions a degà o degana les ha de convocar el rector o rectora, i es regeixen pel Reglament Electoral de la UPF.

3. La sessió de la Junta de la Facultat en què s'ha d'elegir el degà o degana té excepcionalment un president o presidenta escollit per sorteig entre el professorat, i dos vicepresidents escollits per sorteig entre tots els seus membres. El president o presidenta de la sessió ha d'informar de les candidatures que s'hagin presentat i siguin vàlides. Seguidament, els candidats poden presentar i defensar la seva candidatura i exposar el programa que aplicarien si fossin elegits. A continuació s'ha d'obrir un debat en el qual poden participar els candidats a degà o degana i els membres de la Junta.

4. Finalment es fa la votació, que s'ha de desenvolupar d'acord amb el que preveuen aquest reglament i la normativa general de la Universitat.

 

Article 39

La durada del mandat del degà o degana és de tres anys, amb possibilitat de reelecció dues vegades consecutives. El seu nomenament correspon al rector o rectora.

 

Article 40

1. El degà o degana cessa si es dóna alguna de les circumstàncies següents:

a) Finalització del període pel qual havia estat elegit.

b) Renúncia.

c) Presentació i aprovació d'una moció de censura, en els termes que es preveuen en els Estatuts.

d) Presentació davant la Junta d'una qüestió de confiança, en els termes que es preveuen en els Estatuts, i rebuig d'aquesta per la Junta.

e) Deixar de tenir els requisits necessaris per ocupar el càrrec.

f) Mort o incapacitat plena per a l'exercici del càrrec.

2. Si es produeix el cessament a causa del que preveuen els punts a), b) o d) de l'apartat anterior d'aquest mateix article, el degà o degana continuarà en funcions fins a la presa de possessió del seu substitut o substituta.

3. Si s'aprova una moció de censura, es considerarà que és elegit automàticament com a degà o degana el candidat o candidata proposat en aquesta; en aquest cas, el degà o degana cessat exercirà el seu càrrec en funcions fins a la presa de possessió del degà o degana electe.

4. Si el cessament el provoquen les circumstàncies previstes en els punts e) o f) de l'apartat 1 d'aquest article, exercirà les funcions de degà o degana el vicedegà o vicedegana a qui correspongui i, si no n'hi ha, el rector o rectora decidirà.

 

 
Capítol 3

Vicedegans

Article 41

1. El degà o degana pot proposar el nomenament de vicedegans, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries i amb els criteris assenyalats en la normativa interna de la Universitat, entre els professors adscrits a la Facultat que compleixin els requisits establerts en els Estatuts de la Universitat. El seu nomenament correspon al rector o rectora.

2. La Facultat de Ciències Polítiques i Socials ha de tenir com a mínim un vicedegà o vicedegana per a cadascuna de les titulacions que s'imparteixen a la Facultat.

 

Article 42

El degà o degana ha de ser substituït en cas de vacant, d'absència o de malaltia pel vicedegà o vicedegana que prèviament s'hagi determinat, a qui el rector o rectora n'ha d'encarregar les funcions.

 

Article 43

Correspon als vicedegans encarregats de les titulacions, per delegació del degà o degana, i en el marc dels ensenyaments que tinguin sota la seva responsabilitat:

a) Supervisar els continguts dels programes de les assignatures, la seva harmonització i la seva aplicació docent.

b) Assistir el degà o degana de la Facultat en matèria de previsions de professorat i de relació amb els departaments que imparteixen docència a la Facultat.

c) Informar sobre el desplegament del pla d'estudis propi i sobre els que imparteixen altres universitats en la mateixa titulació.

d) Dirigir les reunions d'avaluació dels estudiants i supervisar l'aplicació del règim de tutories permanents de la Facultat.

e) Vetllar per la promoció d'activitats relacionades amb els graduats de la Facultat.

f) Presidir, en nom del degà o degana, les comissions que tinguin relació directa amb l'ensenyament corresponent.

g) Contribuir a promocionar i a difondre la Facultat, en el marc de l'entorn social, polític i econòmic en el qual s'insereix la Universitat.

 

 
Capítol 4

Secretari o secretària de la Facultat

Article 44

El degà o degana ha de proposar a la Junta de la Facultat la designació del secretari o secretària de la Facultat entre el professorat que hi està adscrit.

 

Article 45

El secretari o secretària de la Facultat s'encarrega d'exercir la secretaria de la Junta de la Facultat, de redactar i custodiar les actes de les seves reunions i d'expedir els certificats dels acords que s'hi hagin pres, i de coordinar els processos electorals que corresponguin a la Facultat d'acord amb el Reglament Electoral de la UPF.

 

Article 46

Correspon també al secretari o secretària de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials tenir cura de les comeses següents, exercides per delegació del degà o degana de la Facultat:

a) Efectuar, per indicació del degà o degana de la Facultat, la convocatòria de les sessions.

b) Exercir la secretaria de les comissions de la Facultat de les quals sigui secretari o secretària d'acord amb aquest reglament.

c) Comunicar a la Secretaria General de la UPF els acords adoptats per la Junta de la Facultat o per aquelles altres comissions de la Facultat que tinguin caràcter executiu.

d) Vetllar perquè els acords de la Junta de la Facultat que ho requereixin es publiquin d'acord amb les directrius establertes per la Secretaria General de la UPF.

e) Verificar el compliment del règim acadèmic general per part del professorat i dels estudiants.

f) Gestionar els convenis, principalment els de pràctiques, que s'han d'elevar als òrgans competents de la Universitat, i coordinar-ne i supervisar-ne l‘aplicació.

g) Instruir expedients acadèmics informatius per resolució expressa del degà o degana de la Facultat.

h) Redactar la memòria anual de les activitats de la Facultat.

i) Assistir el degà o degana i col·laborar en la supervisió de les tasques administratives de la Facultat.

j) Vetllar pel bon funcionament de la borsa de treball de la Facultat.

k) Qualsevol altra funció inherent a la seva condició de secretari o secretària de la Facultat.

 

 
TÍTOL 3

Organització acadèmica

Capítol 1

Equip deganal

Article 47

1. L'equip deganal de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials és un òrgan consultiu del degà o degana que l'assisteix en les tasques de direcció i de coordinació de la Facultat.

2. L'equip deganal està integrat pel degà o degana, pels vicedegans i pel secretari o secretària de la Facultat.

3. L'equip deganal s'ha de reunir almenys dos cops al mes durant el període lectiu.

 

 
Capítol 2

Relació amb els departaments  

Article 48

El degà o degana pot demanar als departaments que nomenin uns responsables, per grups d'assignatures o per àrees de coneixement, que assegurin dins la Facultat de Ciències Polítiques i Socials el compliment de la funció estatutària de vetllar per la qualitat de la docència i que garanteixin la coordinació necessària entre el professorat dedicat a una mateixa assignatura o a assignatures afins.

 

Article 49

Correspon al degà o degana, amb l'aprovació de la Junta de la Facultat, decidir sobre l'adscripció d'assignatures als departaments i sobre els canvis d'adscripció.

L'equip deganal pot demanar als responsables dels departaments informació sobre les propostes de professorat, així com sobre l'exercici de les tasques docents dels seu professorat, amb la finalitat que la Junta de la Facultat pugui participar en la decisió sobre el professorat que ha d'impartir la docència cada any.

 

 
TÍTOL 4

Recursos econòmics i materials de la Facultat

Article 50

La Facultat disposa dels recursos següents:

a) Els que li assigni la Universitat del seu pressupost.

b) Qualssevol altres recursos que li corresponguin per les seves activitats i serveis.

c) Les subvencions o donacions atorgades al seu nom.

 

Article 51

La Facultat disposa dels mitjans materials de suport a la docència que li assigni la Universitat o que s'adquireixin amb càrrec als seus propis recursos.

 

Article 52

La Facultat disposa del personal d'administració i serveis que li assigni la Universitat.

 

 
TÍTOL 5

Reforma del reglament

Article 53

La reforma d'aquest reglament requereix la iniciativa en aquest sentit d'una quarta part dels membres de la Junta de la Facultat. A la petició de reforma s'hi ha d'adjuntar el text proposat, que s'ha de trametre a tots els membres de la Junta i sotmetre's a deliberació i a votació en sessió convocada a l'efecte en un termini d'entre quinze i trenta dies des de la seva presentació.

 

Article 54

Perquè es puguin aprovar, les propostes de modificació del reglament requereixen el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la Junta i la ratificació del Consell de Govern.