Acord del Consell de Govern de 27 de gener del 2010


TÍTOL 1.  Objecte i funcions de la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra

Article 1. Àmbit d'actuació

1. La Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra organitza i coordina acadèmicament i administrativament els ensenyaments dels graus en Dret, en Relacions Laborals, en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció, i els ensenyaments de totes les altres titulacions i programes de formació, vinculats prevalentment a l'àmbit jurídic, que la Universitat li adscrigui.

2. La Facultat de Dret  participa també en els programes de postgrau, de formació permanent o d'extensió universitària vinculats prevalentment a l'àmbit jurídic, d'acord  amb la normativa que els regula.

3. D'acord amb els fins de la Universitat Pompeu Fabra, la Facultat de Dret pretén cercar l'excel·lència en la docència en tots els estudis que pugui impartir. Com a servei públic té la vocació d'oferir la màxima qualitat educativa, fomentar el benestar de tots els membres de la comunitat universitària i respondre a les necessitats de la societat.

 

Article 2. Funcions

1. Són funcions de la Facultat de Dret:

a) Vetllar per la qualitat i la innovació de la docència en els seus ensenyaments, així com per la promoció de les bones pràctiques docents.

b) Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els ensenyaments de les titulacions que imparteix. 

c) Elaborar i modificar els plans d'estudis de les titulacions que imparteix, d'acord amb el previst en els Estatuts de la Universitat.

d) Informar els departaments i altres òrgans competents de la Universitat de les necessitats i les característiques del personal acadèmic i dels investigadors en formació que requereixen els plans d'activitat docent.

e) Coordinar l'activitat del professorat dels departaments que hi imparteixin ensenyaments a fi que la docència s'ajusti al perfil de la titulació.

f) Impulsar i coordinar les pràctiques dels estudiants en empreses i en altres institucions públiques o privades i col·laborar amb els serveis de la Universitat dedicats a la formació, l'orientació i la inserció laboral dels graduats.

g) Realitzar activitats de formació permanent, d'acord amb la normativa que aprovi el Consell de Govern.

h) Realitzar activitats culturals i d'extensió universitària i col·laborar en les organitzades per la Universitat. 

i) Informar els òrgans competents de la Universitat sobre les necessitats de personal d'administració i serveis i sobre les necessitats de formació d'aquest personal. 

j) Impulsar les activitats de promoció dels ensenyaments i participar-hi, i promoure acords de col·laboració amb altres entitats.

k) Participar en les activitats d'avaluació, acreditació i certificació de la Facultat i del personal acadèmic i d'administració i serveis que hi està adscrit.

l) Organitzar, quan escaigui, les proves d'accés a la Facultat, d'acord amb la normativa que aprovi el Consell de Govern.

m) Administrar el seu pressupost. 

n) Promoure la celebració de convenis amb Universitats espanyoles i estrangeres per a la col·laboració institucional amb els seus centres de formació jurídica i  per a l'intercanvi d'estudiants i de docents en els ensenyaments adscrits a la Facultat.

o) Qualsevol altra que li assignin els Estatuts de la Universitat i les normes que els desenvolupin.

2. Els ensenyaments de la Facultat de Dret promouran l'eliminació dels obstacles que dificulten la igualtat efectiva entre dones i homes i el foment d'aquesta igualtat.

 

TÍTOL 2:  Organització de la Facultat

Capítol 1: Disposició general

Article 3. Òrgans

1. El govern de la Facultat és exercit pels òrgans col·legiats i unipersonals següents:

a) Òrgans col·legiats: Junta de Facultat i Seccions

b) Òrgans unipersonals: degà o degana; vicedegans amb funcions de direcció de titulació; altres vicedegans; caps d'estudis,  i secretari o secretària de la Facultat.

2. En la designació dels càrrecs acadèmics de la Facultat, hom s'atindrà al principi de presència equilibrada de dones i homes.

 

Capítol 2: Junta de Facultat

Article 4. Funcions

1. La Junta de Facultat és l'òrgan de govern de la Facultat de Dret i de coordinació de la gestió de les seves titulacions.

2. Són funcions de la Junta de Facultat:

a) Elegir el degà o degana de la Facultat i proposar-ne la revocació.

b) Aprovar els plans o objectius estratègics de la Facultat en el marc dels de la Universitat.

c) Aprovar la memòria anual d'activitats de la Facultat.

d) Informar sobre les propostes de creació, modificació, fusió o supressió de departaments que imparteixin docència en la Facultat.

e) Proposar els criteris i les proves d'accés o admissió als ensenyaments de la Facultat i els criteris per a la determinació de la capacitat de places docents, amb la conformitat de les Seccions afectades, d'acord amb l'art. 10.4 d'aquest Reglament.

f) Informar  sobre les necessitats de professorat d'acord amb els plans i l'oferta d'activitat docent.

g) Decidir conjuntament amb els Departaments el professorat que impartirà docència en matèries o àrees de la seva competència.

h) Proposar l'aprovació o la modificació dels plans d'estudis de les titulacions que imparteix, amb la conformitat de les Seccions afectades, d'acord amb l'art. 10.4 d'aquest Reglament, en el marc del que disposin els Estatuts de la Universitat o la normativa específica.

i) Aprovar el pressupost de la Facultat i acordar els compromisos incorporats en els instruments que els òrgans competents de la Universitat proposin per a la distribució interna dels recursos.

j) Aprovar el reglament de la Facultat, que ha de ser ratificat pel Consell de Govern.

k) Totes aquelles funcions que els Estatuts de la Universitat li atribueixin. 

 

Article 5. Mandat

El mandat de la Junta de Facultat és de tres anys, sense perjudici que es pugui renovar la representació dels estudiants per períodes més breus.

 

Article 6. Composició

1. La Junta de la Facultat està composada per:

a) El degà o degana de la Facultat.

b) Els  vicedegans amb funcions de direcció de les titulacions de Relacions Laborals i de Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció.

c) 16 representants dels professors  amb vinculació permanent a la Universitat que imparteixin docència en les titulacions de la Facultat. La seva elecció es farà pels professors de cada titulació, d'entre els membres d'aquest col·lectiu. El nombre de representants per titulació es determinarà en proporció al nombre d'estudiants matriculats en cadascuna d'elles en el moment de convocatòria de les eleccions, amb un mínim de 2 representants per titulació. Si el degà o degana o els vicedegans que siguin membres nats de la Junta es trobessin en aquest grup pel fet d'haver estat elegits com a representants dels professors amb vinculació permanent, s'estarà a allò que estableix l'article 4.3 del Reglament Electoral de la Universitat Pompeu Fabra.

d) 5 representants de la resta de personal acadèmic i del personal investigador en formació, que imparteixin docència en les titulacions de la Facultat. La seva elecció es farà pels professors de cada titulació, d'entre els membres d'aquest col·lectiu. El nombre de representants per titulació es determinarà en proporció al nombre d'estudiants matriculats en cadascuna d'elles en el moment de convocatòria de les eleccions, amb un mínim d'un representant per titulació. 

e) 4 estudiants en representació dels estudiants matriculats en els estudis impartits a la Facultat. La seva elecció es farà per i entre els estudiants matriculats a la respectiva titulació, a raó de 2 per la titulació en Dret, 1 per la titulació en Relacions Laborals i 1 per la titulació en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció.

f) 2 representants del personal d'administració i serveis adscrit a la Facultat, elegits pels membres d'aquest col·lectiu.

2. Els professors, membres de la resta de personal acadèmic o del personal investigador, o estudiants  que estiguin adscrits a més d'una titulació, podran ser elegibles per qualsevol d'elles, però no podran ser candidats a més d'una titulació.

3. El secretari o secretària de la Facultat ho és també de la Junta de Facultat, amb veu i sense vot si no n'és membre.

4. Assisteixen a les reunions de la Junta de Facultat, amb veu i sense vot si no en són membres:

a) Els vicedegans de la Facultat, els caps d'estudis de les titulacions de la Facultat i, si escau, els altres càrrecs acadèmics de la Facultat o de les Seccions. 

b) El director o directora del Departament de Dret  i els coordinadors de les Àrees de coneixement del Departament de Dret.

c) El representant del gerent que exerceixi la direcció del Campus on s'imparteixin la majoria dels estudis de la Facultat.

d) Un delegat dels estudiants per titulació, escollit per i entre els delegats dels estudiants a la respectiva titulació.

e) Totes aquelles persones que siguin convidades pel degà o degana a assistir-hi en funció dels temes que s'hi hagin de tractar.

5. També poden assistir a les reunions de la Junta de Facultat, amb veu i sense vot, tots els professors permanents que imparteixin docència en les titulacions de la Facultat, sempre que comuniquin al secretari o secretària de la Facultat, almenys amb 48 hores d'antelació, la seva  intenció d'assistir-hi.

6. Les eleccions a membres de la Junta seran convocades pel degà o degana de la Facultat, i es regiran pel que disposa el Reglament electoral de la Universitat Pompeu Fabra.

 

Article 7. Funcionament i règim de reunions

1. La Junta de la Facultat és presidida pel degà o degana. En cas d'absència,  el substitueix el vicedegà o vicedegana que aquest designi o, a manca de designació, el que tingui més antiguitat com a professor de la Universitat.

2. En cas d'absència del secretari o secretària de la Facultat, realitza les seves funcions el professor o professora més jove membre de la Junta que estigui present en la reunió.

3. La Junta s'ha de reunir en sessió ordinària, en període lectiu, almenys una vegada a l'any, i en sessió extraordinària sempre que el degà o degana ho estimi adient. També s'ha de reunir en sessió extraordinària  a petició d'una quarta part dels seus membres o de dos vicedegans amb funcions de direcció de titulació. La petició de reunió ha d'incloure els punts que haurien de figurar a l'ordre del dia.

 

Article 8. Convocatòria

1. Les reunions de la Junta de Facultat han de ser convocades pel degà o degana.

2. La convocatòria de les sessions ordinàries ha de ser tramesa a tots els membres de la Junta amb una antelació mínima de set dies naturals, i la de les sessions extraordinàries amb una antelació mínima de tres dies naturals.

3. Si la Junta s'hagués de reunir a petició d'una part dels seus membres o de dos vicedegans, d'acord amb el previst en l'art. 7.3, la convocatòria ha de fer-se en els cinc dies hàbils següents a la formalització de la petició, i la Junta ha de tenir lloc abans que no passin quinze dies hàbils comptats des de la convocatòria.

4. La convocatòria ha de contenir l'ordre del dia fixat pel degà o degana, amb tots els punts que hagin de ser tractats en la sessió. Han d'incorporar-se també a l'ordre del dia els punts que resultin de les peticions  subscrites per un mínim de cinc membres de la Junta, sempre que aquestes peticions hagin estat presentades al degà o degana mitjançant escrit registrat amb tres dies d'antelació respecte a la sessió de la Junta.

5. Ha d'adjuntar-se a la convocatòria la documentació relativa als assumptes que hagin de ser tractats sempre que estigui disponible. En qualsevol cas, la informació sobre els temes que figurin a l'ordre del dia ha d'estar en la seva integritat a disposició dels membres de la Junta a la secretaria de la Facultat amb una antelació mínima de 24 hores abans de la sessió.

6. Les convocatòries es comuniquen a l'adreça de correu electrònic facilitada per la Universitat, sense perjudici de la documentació que, si escau, es pugui trametre al departament o servei d'adscripció en el cas del professorat i del personal d'administració i serveis, i al local d'estudiants  per als representants d'aquests.

 

Article 9. Quòrum de constitució

Per a constituir vàlidament la Junta en primera convocatòria cal que hi siguin presents la majoria absoluta dels seus membres, entre els quals hi haurà d'haver necessàriament el president  i el secretari o les persones que els substitueixin. En segona convocatòria, que pot tenir lloc un quart d'hora més tard de l'hora fixada per a la primera convocatòria, la Junta queda vàlidament constituïda si hi és present almenys la quarta part dels seus membres, entre ells el president i el secretari, o les persones que els substitueixin.

 

Article 10. Adopció d'acords

1. Els acords, llevat que aquest Reglament o els Estatuts de la Universitat estableixin altrament, s'han d'adoptar per majoria simple. S'entén que hi ha majoria simple quan els vots positius superen els negatius, sempre que les abstencions no superin el 50% de la suma dels vots positius i negatius. Si no s'obté aquesta majoria, s'ha d'obrir un torn d'intervencions i fer una nova votació en la qual no s'han de comptabilitzar les abstencions. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president.

2. Les votacions s'han de fer a mà alçada, excepte en el cas dels acords que afectin persones, cas en el qual la votació es farà de manera nominal i secreta, a petició de qualsevol membre de la Junta.

3. El vot dels membres de la Junta és personal i indelegable.

4. En els assumptes que afecten de manera directa alguna de les titulacions de grau adscrites a la Facultat, els acords només s'entenen vàlidament adoptats si, complint el requisit establert a l'apartat 1 d'aquest mateix article, també es compten entre els vots favorables els de la majoria de representants de la Secció afectada assistents a la Junta.

5. Es considera que afecten de manera directa una titulació  els acords relatius a les matèries següents:

a) L'elecció, el nomenament o la proposta de designació dels càrrecs acadèmics, segons escaigui, de la Secció corresponent.

b) Els acords relatius a l'aprovació, modificació o supressió del pla d'estudis de la titulació o titulacions de la Secció afectada.

c) Les decisions sobre el professorat que ha  d'impartir docència en les matèries de la titulació, inclosa, si escaigués, la provisió de places. 

d) Els acords relatius a la  modificació del Reglament de la Facultat.

e) Els acords en què aquest Reglament indica que la Junta de Facultat actuarà de conformitat amb la Secció corresponent.

 

Article 11. Debats

Els debats de les reunions de la Junta són moderats pel degà o degana. Per a cada punt de l'ordre del dia s'obre un torn d'intervencions. En funció de les paraules demanades, es pot fixar una limitació de temps en l'ús de la paraula. El ponent o informant pot intervenir en qualsevol moment i no consumeix torn, però ha d'atendre les indicacions del degà o degana en qualitat de moderador.

 

Article 12. Actes de les sessions

1. El Secretari o Secretària de la Facultat o la persona que en faci les funcions ha d'aixecar acta de cada sessió, la qual ha de contenir la relació dels assistents, l'ordre del dia de la sessió, les circumstàncies de lloc i de temps, els punts principals de les deliberacions, la forma i el resultat de les votacions i el text dels acords presos.

2. En l'acta també hi figura, a sol·licitud dels membres interessats, el vot contrari a l'acord adoptat, l'abstenció i els motius que els justifiquin, o el sentit del vot.

3. Els membres de la Junta  poden sol·licitar que es transcrigui íntegrament en l'acta la seva intervenció o proposta, sempre que aportin el text que s'hi correspongui fidelment en un termini de 48 hores (la qual cosa es farà constar així a l'acta), o bé que s'hi afegeixi una còpia.

4. Els membres que discrepin de l'acord majoritari poden formular un vot particular per escrit en un termini de 48 hores, que s'ha d'incorporar al text aprovat.

5. Les actes se sotmeten a aprovació en la sessió immediatament següent, llevat que s'hagin aprovat en la mateixa sessió. Si el text ha estat tramès prèviament a tots els membres no cal llegir-lo públicament en la sessió en què s'hagi d'aprovar, llevat que ho sol·liciti algun membre de la Junta.

 

Article 13. Eficàcia dels acords

1. Els acords adoptats per la Junta són immediatament executius llevat que, per la seva naturalesa, requereixin publicitat o notificació als interessats.

2. Els acords que així ho requereixin per la seva naturalesa seran publicats a través dels mitjans electrònics d'informació de la Facultat.

 

Capítol III. Seccions

Article 14. Funcions

1. Les Seccions són els òrgans col·legiats de govern de les titulacions de grau integrades en la Facultat de Dret, que actuen amb autonomia en l'organització acadèmica i administrativa de la titulació respectiva, sota la coordinació del degà o degana i de la Junta de Facultat. 

2. Corresponen a les Seccions les següents funcions:

a) Organitzar i promoure les activitats docents i les activitats complementàries pròpies de la respectiva titulació.

b) Definir els objectius estratègics de la titulació, en el marc dels objectius o plans estratègics de la Facultat i la Universitat.

c) Elaborar propostes, si escau, sobre els criteris i les proves d'accés o admissió als estudis de la titulació, i sobre la determinació de la capacitat de places docents d'aquests.

d) Informar sobre les necessitats de professorat d'acord amb els seus plans i oferta docent.

e) Elaborar les propostes d'aprovació i modificació del respectiu pla d'estudis.

f) Aprovar la distribució de la despesa pressupostada per al funcionament ordinari de la  titulació .

g) Totes aquelles altres funcions relatives a la titulació que alguna norma li atribueixi.

3. Les Seccions de Relacions Laborals i de Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció proposen al degà o degana de la Facultat la designació del vicedegà o vicedegana que assumirà funcions de direcció de la titulació.

 

Article 15. Composició de les Seccions

Les Seccions estan composades per:

a) El degà o degana i els vicedegans de la Facultat que no tinguin funcions de direcció de titulació, en la Secció de Dret, i el respectiu vicedegà o vicedegana amb funcions de direcció de titulació, en la resta de Seccions de la Facultat.

b) El cap o la cap d'estudis de la titulació.

c)  El secretari o secretària de la Facultat, que actua de secretari de la Secció, amb veu i sense vot si no és membre  de la Junta i representant de la Secció.

d)  Els representants dels professors amb vinculació permanent a la Universitat que siguin representants de la titulació corresponent en la Junta de Facultat.

e) Els representants de la resta de personal acadèmic i del personal investigador en formació que siguin representants de la titulació corresponent en  la Junta de Facultat.

f)  Els estudiants representants de la titulació corresponent en la Junta de Facultat.

g) Un representant del personal d'administració i serveis, dels que integrin la Junta de Facultat, a escollir entre ells.

 

Article 16. Funcionament i règim de reunions

1. Les Seccions s'han de reunir almenys una vegada per trimestre, en període lectiu i han d'haver estat convocades pel degà o degana, en el cas de la Secció de Dret, o pel respectiu vicedegà o vicedegana amb funcions de direcció de la titulació, que les presideixen.

2. Les Seccions es poden dotar de normes d'organització i funcionament interns, que hauran de ser ratificades per la Junta de Facultat. En el seu defecte, s'aplicaran les normes que regulen el funcionament de la Junta de Facultat.

 

Capítol IV. Òrgans unipersonals

Article 17. Del degà o degana

1. El degà o degana exerceix  la representació, direcció i gestió ordinària de la Facultat i coordina el funcionament de les seves Seccions.

2. La durada del mandat del degà o degana és de tres anys, amb possibilitat de reelecció dues vegades consecutives. El seu nomenament correspon al rector o rectora de la Universitat.

3. El degà o degana és elegit per la Junta de Facultat d'entre els professors  amb vinculació permanent a la Universitat adscrits al centre que reuneixin els requisits previstos a la legislació vigent.

4. Les eleccions a degà o degana són convocades pel rector o rectora i es regeixen pel Reglament Electoral de la Universitat. 

5. En cas d'absència del degà o degana, el substitueix el vicedegà o vicedegana que el degà o degana designi o, a manca de designació, el que tingui més  antiguitat com a professor de la Universitat. L'encàrrec de les  funcions de substitució correspon al  rector o rectora.

 

Article 18. Funcions del degà o degana

Són funcions del degà o degana:

a) Representar la Facultat.

b) Exercir les funcions de direcció i gestió ordinària de la Facultat i de coordinació de les seves Seccions.

c) Convocar i presidir la Junta de Facultat i la Secció de Dret, i executar i fer-ne complir els acords.

d) Proposar al rector o rectora el nomenament i cessament dels vicedegans de la Facultat. En el cas de les propostes de nomenament dels vicedegans de la Facultat amb funcions de direcció de titulació, d'acord amb les respectives Seccions.

e) Proposar al rector o rectora, d'acord, quan escaigui, amb els vicedegans amb funcions de direcció de titulació, el nomenament dels caps d'estudis.

f) Proposar a la Junta de la Facultat la designació com a secretari o secretària d'un professor dels que imparteixin docència en algun dels ensenyaments de la Facultat i, amb l'acord de la Junta, proposar-ne el seu nomenament al rector o rectora.

g) Vetllar pel compliment dels objectius estratègics de la Facultat.

h) Coordinar i supervisar la docència i les altres activitats de la Facultat, i  vetllar per la seva qualitat i avaluació.

i) Vetllar pel compliment de les obligacions d'atenció del professorat als estudiants i de la disciplina acadèmica a la Facultat.

j) Dictar resolució en els procediments administratius en matèria acadèmica que li corresponguin d'acord amb la normativa interna o emetre'n informes quan correspongui.

k) Exercir la direcció funcional del personal d'administració i serveis adscrit a la Facultat.

l) Executar les partides del pressupost de la Facultat, així com signar els compromisos adoptats en els instruments per a la distribució equitativa del pressupost i fer-ne el seguiment.

m) Informar, d'acord amb les Seccions, als òrgans corresponents de la Universitat i als Departaments sobre les necessitats de professorat d'acord amb els plans docents, i sobre la renovació de contractes del personal docent, així com sobre les necessitats de personal d'administració i serveis.

n) Coordinar les Seccions amb els Departaments que imparteixen docència en la Facultat pel que fa, principalment, a les funcions que comporten arribar a decisions conjuntes, com és el cas de les relatives a l'exercici de la docència i a la programació de la recerca.

o) Qualsevol altra funció que li atribueixin els Estatuts i totes aquelles relatives a la Facultat que ni els Estatuts ni aquest Reglament no atribueixin a la Junta de Facultat, a les Seccions o a altres òrgans.

 

Article 19. Vicedegans amb funcions de direcció de titulació

La direcció acadèmica i administrativa de les titulacions de Relacions Laborals i de Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció correspon a sengles vicedegans amb funcions de direcció de titulació, que hauran de ser professors amb vinculació permanent a la Universitat que imparteixin docència en la titulació.

 

Article 20. Funcions dels vicedegans amb funcions de direcció de titulació

Són funcions dels vicedegans amb funcions de direcció de titulació:

a) Representar la titulació respectiva, sens perjudici de les funcions institucionals del degà o degana de la Facultat.

b) Exercir les funcions de direcció i gestió ordinària de la titulació respectiva.

c) Convocar i presidir les reunions de la Secció, i fer-ne complir els acords.

d) Proposar al degà o degana la designació del cap o la cap d'estudis de la titulació.

e) Vetllar pel compliment dels objectius estratègics de la titulació respectiva.

f) Dirigir, coordinar i supervisar la docència i altres activitats de la titulació respectiva, sens perjudici de les funcions pròpies del degà o degana.

g) Gestionar els convenis de col·laboració i de pràctiques i supervisar-ne l'aplicació.

h) Informar sobre la disciplina acadèmica, i el compliment de les obligacions acadèmiques del professorat en la titulació respectiva.

i) Informar al degà o degana sobre els procediments administratius en matèria acadèmica.

j) Executar les partides del pressupost assignat a la titulació respectiva.

k) Totes aquelles funcions que li siguin atribuïdes expressament, així  com totes aquelles relatives a la titulació respectiva que cap norma atribueixi a la Junta de Facultat, a la Secció, o al degà o degana de la Facultat.

 

Article 21. Els caps d'estudis

1. Per a cada titulació de grau hi haurà almenys un cap o una cap d'estudis, d'acord amb el que disposi la normativa interna de la Universitat, nomenats a proposta del degà o degana de la Facultat, en el seu cas amb l'acord del vicedegà o vicedegana amb funcions de direcció de titulació.

2. El degà o degana de la Facultat o en el seu cas els vicedegans amb funcions de direcció de titulació encarreguen al respectiu cap d'estudis les funcions que considerin pertinents.

3. A més de les funcions que els puguin ser encarregades, correspon especialment als caps d'Estudis:

a) Supervisar els continguts dels plans docents de les assignatures, la seva coordinació i harmonització, i supervisar la seva aplicació docent, conjuntament amb els coordinadors docents de la Facultat.

b) Informar del desplegament del pla d'estudis, en especial dels itineraris formatius.

c) Coordinar i supervisar les activitats d'avaluació dels estudiants.

d) Coordinar amb els serveis administratius corresponents l'organització dels grups docents, l'assignació de l'aulari i altres espais i la fixació dels horaris de classes i altres activitats acadèmiques.

e) Dirigir les reunions relatives a les avaluacions dels estudiants i a la qualitat docent, i les reunions amb els delegats dels estudiants.

f) Vetllar pel compliment i qualitat de les tutories de les diverses matèries que s'imparteixen al centre.

g) Assessorar als estudiants en aquells assumptes que no siguin propis d'una assignatura.

h) Informar al degà o degana sobre les sol·licituds relatives a la normativa acadèmica de permanència i progressió en els estudis.

i) Informar al degà o degana sobre les sol·licituds de convalidació, adaptació o reconeixement d'estudis o activitats prèvies.

j) Vetllar per la difusió i millora de les borses de treball que amb caràcter particular o general de la universitat puguin afectar al centre, i dels altres instruments que afavoreixin la inserció professional dels estudiants.

k) Planificar i coordinar les activitats culturals o d'extensió universitària.

 

Article 22. El secretari o secretària de la Facultat

1. El nomenament del secretari o secretària de la Facultat correspon al rector o rectora, a proposta del degà o degana, prèvia l'aprovació de la Junta de Facultat.

2. Correspon al secretari o secretària de la Facultat redactar i custodiar les actes de les sessions de la Junta de Facultat i de les Seccions; expedir certificats dels acords que s'hagin pres en el seu si,  i coordinar els processos electorals que corresponguin a la Facultat o a les Seccions, d'acord amb el Reglament Electoral de la Universitat.

3. També correspon al secretari o secretària de la Facultat: 

a) Efectuar, per indicació del degà o degana, la convocatòria de les sessions dels òrgans col·legiats de la Facultat.

b) Comunicar a la Secretaria General de la Universitat els acords adoptats en Junta i els derivats dels processos electorals.

c) Vetllar perquè els acords que ho requereixin siguin publicats d'acord amb les directrius establertes per la Secretaria General de la Universitat.

d) Redactar la memòria anual de les activitats de la Facultat i de les Seccions.

e) Les funcions que li encomani el degà o degana de la Facultat.

 

Article 23.  Altres càrrecs

1. La proposta o designació, si escau, dels càrrecs de la Facultat no previstos explícitament en aquest Reglament correspon al degà o degana, llevat que la norma o l'acord de creació especifiqui altrament.

2. El degà o degana pot encarregar funcions concretes a professors de la Facultat, com també, quan escaigui, designar-los com a representants de la Facultat en comissions de la Universitat.

3. El nombre i rang dels càrrecs acadèmics a la Facultat i a les Seccions dependrà de les disponibilitats pressupostàries i de la normativa interna de la Universitat. El dret a complement retributiu per l'exercici de càrrecs unipersonals es regeix per la normativa universitària vigent i pels acords adoptats pels òrgans de govern de la Universitat.

4. Sens perjudici dels incentius que es puguin establir, l'exercici de càrrecs delegats, la col·laboració en la gestió, la participació en òrgans de govern, en comissions o en grups de treball, i en general la realització de tasques encomanades pels òrgans de govern forma part de la dedicació ordinària del professorat a la Universitat.

 

TÍTOL 3: Reforma del Reglament

Article 24. Procediment

1. La reforma d'aquest Reglament requereix la iniciativa del degà o degana o d'una quarta part dels membres de la Junta de Facultat. A la petició de reforma s'adjuntarà el text proposat, que es trametrà a tots els membres de la Junta i serà sotmès a deliberació i votació en sessió convocada a l'efecte en un termini d'entre quinze i trenta dies des de la seva presentació.

2. Les propostes de modificació requeriran el vot favorable de les tres cinquenes parts dels membres de la Junta de Facultat per ser aprovades, llevat que es tracti d'adaptar el Reglament a disposicions legals promulgades amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquest, cas en el qual serà suficient el vot de la majoria dels membres de la Junta de Facultat presents.

3. Si una proposta de modificació és rebutjada, no podrà tornar-se a presentar fins al cap d'un any.

 

Disposició addicional

En cas que siguin adscrites a la Facultat noves titulacions de grau, haurà de modificar-se el nombre i el repartiment dels representants previstos en les lletres c), d) i e) de l'art. 6.1 , d'acord amb els sistemes previstos al Reglament electoral de la Universitat, complint sempre el requisit que almenys el 51 % dels membres de la Junta siguin professors amb vinculació permanent a la Facultat.