Acord del Consell de Govern de 21 de gener del 2004, modificat per acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i acord del Consell de Govern de 5 de juliol del 2017


TÍTOL 1
Naturalesa, composició i funcions

Article 1

La Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge és el centre encarregat d'organitzar els ensenyaments universitaris i els processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixen a l'obtenció de títols acadèmics oficials de Llicenciat/da en Traducció i Interpretació i Llicenciat/da en Lingüística, així com aquelles altres titulacions oficials o no que la Universitat pugui adscriure-hi en el futur, de totes aquelles altres funcions que determinen els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i aquest reglament.

 

Article 2

Són funcions de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge:

a) Vetllar per la qualitat i la innovació de la docència que imparteix, així com per la promoció de bones pràctiques en aquest àmbit. 
b) Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament les titulacions oficials i les pròpies de la Universitat que imparteix. 
c) Elaborar i modificar els plans d'estudis d'acord amb allò previst en els Estatuts.
d) Informar els departaments sobre les necessitats i les característiques del personal acadèmic i dels investigadors en formació que requereixen els plans d'activitat docent.
e) Coordinar l'activitat del professorat dels departaments que hi imparteixin ensenyaments per tal que la docència s'ajusti al perfil de la titulació.
f) Impulsar i coordinar les pràctiques dels estudiants en empreses i altres institucions públiques o privades i col·laborar amb els serveis de la Universitat dedicats a la formació, l'orientació i la inserció laboral dels graduats.
g) Realitzar activitats de formació al llarg de tota la vida, d'acord amb la normativa que desenvolupi el Consell de Govern.
h) Realitzar activitats culturals i d'extensió universitària o bé col·laborar-hi.
i) Informar els òrgans competents de la Universitat sobre les necessitats de personal acadèmic i de personal d'administració i serveis i sobre les necessitats formatives d'aquest personal.
j) Impulsar les activitats de promoció dels ensenyaments i participar-hi, així com promoure acords de col·laboració amb altres entitats.
k) Participar en les activitats d'avaluació, acreditació i certificació de la Facultat i del personal acadèmic i d'administració i serveis que hi està adscrit.
l) Organitzar, quan escaigui, les proves d'accés a la Facultat o estudi, d'acord amb les normes aprovades pel Consell de Govern.
m) Administrar el seu pressupost.
n) Qualsevol altra que els assignin els Estatuts i les normes que els desenvolupin.

 

 
TÍTOL 2
Òrgans de govern

 

Article 3

Els òrgans de govern de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge són la Junta de Facultat, el degà o degana , els vicedegans i el secretari o secretària.

 

Capítol 1

Junta de Facultat

 

Article 4

1. La Junta de Facultat és l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge.

2. El mandat de la Junta és de tres anys. Si es produeixen vacants, seran resoltes d'acord amb el que estableixi el Reglament Electoral.

 

Secció primera
Composició

 

Article 5

1. La Junta de Facultat és composta per:

a) El degà o degana de la Facultat, que la presideix.
b) 16 membres en representació dels professors amb vinculació permanent a la universitat que imparteixen docència a la Facultat, elegida per i entre ells.
c) 6 membres en representació de la resta de personal acadèmic contractat i del personal investigador en formació, elegits per i entre ells
d) 5 estudiants en representació dels estudiants matriculats a la Facultat, elegits per i entre ells; es tendirà que hi hagi representació dels diferents col·lectius d'estudiants corresponents als diversos ensenyaments de la Facultat
e) 2 membres en representació del personal d'administració i serveis que hi està adscrit, elegits per i entre els membres d'aquest col·lectiu

 

2. Els vicedegans i el secretari o secretària de la Facultat, que exerceix la secretaria de la Junta, assisteixen a les reunions amb veu però sense vot, llevat que en siguin membres electes.

3. També assisteix a les reunions de la Junta, amb veu però sense vot, el representant del gerent que exerceixi l'administració de la Facultat.

4. La Junta de Facultat té 30 membres.

 

 
Secció segona 
Elecció dels membres de la Junta

 

Article 5

1. Les eleccions a membres de la Junta seran convocades pel degà o degana de la Facultat.

2. L'elecció dels membres de la Junta es regeix pel que disposa el Reglament Electoral de la Universitat Pompeu Fabra.

 

Secció tercera
Competències de la Junta

 

Article 6

Són funcions de la Junta de Facultat:
 

a) Elegir el degà o degana de la Facultat i proposar-ne la revocació.

b) Aprovar els objectius de la Facultat en el marc estratègic de la Universitat.
c) Aprovar la memòria anual d'activitats de la Facultat. 
d) Informar sobre les propostes de creació, modificació, fusió i supressió de departaments que imparteixin docència en la Facultat.
e) Proposar els criteris i les proves d'accés o admissió a la Facultat i sobre la determinació de la capacitat de places docents d'aquests. 
f) Informar sobre les necessitats de professorat d'acord amb els seus plans i la seva oferta d'activitat docent i decidir conjuntament amb els departaments el professorat que impartirà docència en matèries o àrees de la seva competència.
g) Proposar l'aprovació o la modificació dels plans d'estudis de les titulacions que imparteixen, d'acord amb els requisits establerts en els Estatuts o en la normativa que els desenvolupi.
h) Aprovar el pressupost de la Facultat i acordar els compromisos incorporats en els instruments que els òrgans competents de la Universitat proposin per a la distribució interna dels recursos. 
i) Aprovar el seu reglament d'organització i funcionament, que ha de ser ratificat pel Consell de Govern.
J) Intervenir en els processos de nomenament de membres de comissions de concursos d'accés i de selecció del professorat previstes en els Estatuts. 
k) Informar sobre les necessitats de personal d'administració de la Facultat.
l) Crear comissions específiques, de les quals determinarà l'objectiu, la composició i les funcions.
m) Totes aquelles funcions relatives al centre que els Estatuts li atribueixin explícitament.

 

 

Capítol 2

Funcionament de la Junta

 

Article 7

1. La Junta s'ha de reunir almenys una vegada per trimestre, sempre en període lectiu, i ha d'haver estat convocada prèviament pel degà o degana.
 
2. La convocatòria s'ha de trametre a tots els membres de la Junta amb una antelació mínima de set dies, i ha de contenir l'ordre del dia fixat pel degà o degana, amb tots els punts que hagin de ser tractats en la sessió corresponent, al qual s'hauran d'haver incorporat les peticions subscrites per un mínim d'un terç dels membres de la Junta, sempre que aquestes peticions hagin estat presentades al degà o degana de la Facultat mitjançant escrit registrat amb cinc dies d'antelació respecte a la sessió de la Junta.
 
3. S'ha d'adjuntar a la convocatòria la documentació relativa als assumptes a tractar que estigui disponible. En tots els casos, tota la informació sobre els temes que figurin a l'ordre del dia ha d'estar a disposició dels membres de la Junta a la secretaria de la Facultat amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.

 

4. El degà o degana de la Facultat també ha de convocar la Junta a petició d'una tercera part dels seus membres. La petició ha d'incloure els punts de què aquests membres vulguin tractar dins l'ordre del dia. La Junta s'ha de reunir dins el termini de deu dies a partir de la petició.

 

Article 8
 
La Junta quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, si hi assisteix la majoria absoluta dels seus membres, entre els quals hi ha d'haver necessàriament el degà o degana i el secretari o secretària de la Facultat o bé els seus substituts. En segona convocatòria quedarà vàlidament constituïda si hi és present almenys la tercera part dels seus membres, entre ells el degà o degana i el secretari o secretària de la Facultat o bé els seus substituts.

 

Article 9

1. El acords, llevat que aquest reglament o els Estatuts de la Universitat ho estableixin altrament, s'han d'adoptar per majoria simple, sempre que les abstencions no superin el 50% dels vots a favor i en contra. Els acords relatius a Plans d'Estudis (aprovació, modificació, etc.) requeriran la majoria absoluta dels membres de ple dret.

2. Les votacions s'han de fer a mà alçada, excepte en el cas dels acords que afectin persones o quan una desena part dels assistents a la Junta sol·liciti que el vot sigui secret.

3. El vot dels membres de la Junta és personal i indelegable

 

Article 10

1. El secretari o secretària de la Facultat ha d'aixecar acta de les sessions. L'acta ha d'incloure la relació de membres assistents i d'absències, l'ordre del dia de la sessió, les circumstàncies de lloc i de temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions, la forma i el resultat de les votacions i el contingut dels acords presos.

2. En l'acta ha de figurar, a sol×licitud dels respectius membres de la Junta, el vot contrari a l'acord adoptat, l'abstenció i els motius que la justifiquin o el sentit del vot favorable.

3. Qualsevol membre de la Junta té dret a sol×licitar que es transcrigui íntegrament en l'acta la seva intervenció o proposta, sempre que faci arribar al secretari o secretària el text que s'hi correspongui fidelment en un termini de 48 hores (la qual cosa es farà constar així a l'acta), o bé que se n'hi afegeixi una còpia.

4. Els membres que discrepin de l'acord majoritari poden formular un vot particular per escrit en un termini màxim de 48 hores, que s'ha d'incorporar al text aprovat.

5. Les actes s'han de sotmetre a aprovació en la sessió immediatament següent. El text haurà d'haver estat tramès prèviament a tots els membres com a document adjunt a la convocatòria de la sessió, i no caldrà llegir-lo públicament en la sessió en què s'hagi d'aprovar, llevat que ho sol×liciti algun membre de la Junta.  

 

Article 11
 
Els acords adoptats per la Junta seran efectius des del moment en què s'aprovin, llevat que l'acord disposi una altra cosa. Els esmentats acords són públics, i s'han de notificar als òrgans de la Universitat que correspongui.

 

Article 12
El secretari o secretària ha de donar fe dels acords adoptats per la Junta i ha de lliurar els certificats que a aquest efecte li siguin sol×licitats.

 

 

Capítol 3
Degà o degana de la Facultat

 

Article 13

1. El degà o degana exerceix la direcció i la gestió ordinària de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge.

2. La durada del mandat del degà o degana és de tres anys, amb possibilitat de reelecció dues vegades consecutives. El seu nomenament correspon al rector o rectora.

 

Article 14

1. El degà o degana és elegit per la Junta de la Facultat d'entre els professors adscrits a la Facultat que reuneixin els requisits establerts als Estatuts de la universitat.

2. Les eleccions a degà o degana de la Facultat les ha de convocar el rector o rectora, i es regeixen pel Reglament Electoral de la UPF. 
 
 
Article 15

1. Correspon al degà o degana:

a) Representar la Facultat.
b) Exercir les funcions de direcció i gestió ordinària de la Facultat. 
c) Convocar i presidir la junta de facultat i executar i fer complir els seus acords.
d) Designar els vicedegans i el secretari o secretària en els termes establerts en els Estatuts i en la normativa interna. 
e) Vetllar pel compliment dels objectius estratègics de la Facultat aprovats per la Junta de Facultat.
f) Dirigir, coordinar i supervisar la docència i altres activitats de la Facultat, i vetllar per la qualitat d'aquestes i per la seva avaluació.
g) Vetllar pel compliment de les obligacions d'atenció del professorat als estudiants i de la disciplina acadèmica a la Facultat. 
h) Dictar resolució en els procediments administratius en matèria acadèmica que li corresponguin d'acord amb la normativa interna o emetre'n un informe quan correspongui.
i) Exercir la direcció funcional del personal d'administració i serveis adscrit a la Facultat.
j) Executar les partides del pressupost de la Facultat, així com signar els compromisos adoptats en els instruments per a la distribució del pressupost i fer-ne el seguiment.
k) Qualsevol altra funció que li atribueixin els Estatuts i totes aquelles relatives al centre que ni els Estatuts ni el present reglament no atribueixin a la junta de facultat.
 

2. El degà o degana ha de ser substituït en cas de vacant, absència o malaltia pel vicedegà o vicedegana que prèviament s'hagi determinat, a qui el rector o rectora n'ha d'encarregar les funcions.
 

3. El degà o degana pot proposar el nomenament de vicedegans, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries i els criteris assenyalats en la normativa interna de la Universitat, d'entre els professors adscrits a la Facultat que reuneixin els requisits establerts als Estatuts de la universitat. El seu nomenament correspon al rector o rectora.
 
4. El degà o degana ha de proposar a la Junta de Facultat la designació del secretari o secretària de la Facultat entre els professors que hi estan adscrits.
 
Article 16

El degà o degana de la Facultat pot ser sotmès a una moció de censura o a una qüestió de confiança per part de la Junta de Facultat, d'acord amb el que preveuen els articles 215 i 216 dels Estatuts de la UPF.

 

Capítol 4
Vicedegà o vicedegans

 

Article 17 

1. Correspon als videdegans de titulació amb funcions de cap d'estudis:
a) Actuar d'interlocutor entre els estudiants de la titulació i el deganat i gestionar les incidències relacionades amb els estudiants (canvis d'assignatura, ampliació de matrícula, etc.).
b) Coordinar l'organització acadèmica (confecció d'horaris, calendari d'exàmens, etc.).
c) Fer d'interlocutor amb els departaments en les qüestions relacionades amb l'assignació de la docència i informar-ne la Junta.

 

2. Correspon al vicedegà amb funcions d'ordenació docent:
a) Gestionar la programació d'assignatures i l'oferta docent d'acord amb els plans d'estudis.
b) Promoure la difusió dels estudis i la inserció dels estudiants en el món laboral (en relació amb els serveis de la Universitat) i la realització de pràctiques en empreses.
c) Actuar d'interlocutor amb les unitats administratives competents en el seu àmbit.
d) Vetllar per les infrastructures i equipament necessaris per al desenvolupament de la docència.

 

3. Correspon al vicedegà amb funcions de relacions internacionals:
a) Coordinar els intercanvis amb altres universitats.
b) Promoure noves propostes d'intercanvis, convenis interuniversitaris i mobilitat docent.
c) Promoure iniciatives encaminades a la integració en l'espai europeu d'educació superior, en coordinació amb els àmbits d'ordenació docent i acadèmica de la facultat i amb una comissió sorgida de la junta.

 

 

Capítol 5
Secretari o secretària de la Facultat

 

Article 18

1. Correspon al secretari o secretària de la Facultat exercir la secretaria de la Junta de Facultat, redactar i custodiar les actes de les reunions d'aquest òrgan, expedir certificats dels acords que s'hagin pres en el seu si i de coordinar els processos electorals que corresponguin a la Facultat d'acord amb el Reglament Electoral de la UPF.

2. També li correspon:

a) Efectuar, per indicació del degà o degana de la Facultat, la convocatòria de les sessions.
b) Exercir la secretaria de les comissions de la Facultat de les quals sigui secretari o secretària d'acord amb aquest reglament.
c) Comunicar a la Secretaria General de la UPF els acords adoptats per la Junta de Facultat o per aquelles altres comissions de la Facultat que tinguin caràcter executiu.
d) Vetllar perquè els acords de la Junta de Facultat que ho requereixin siguin publicats d'acord amb les directrius establertes per la Secretaria General de la UPF.
e) Qualsevol altra funció inherent a la seva condició de secretari o secretària de la Facultat o estudi.

 

 
TÍTOL 3 
Recursos econòmics i materials de la Facultat

 

Article 19
La Facultat disposa dels recursos següents:
a) els que li assigni la Universitat del seu pressupost;
b) qualssevol altres recursos que li corresponguin per les seves activitats i serveis.
c) les subvencions o donacions atorgades al seu nom.

 

Article 20
La Facultat disposa dels mitjans materials de suport a la docència que li assigni la Universitat o que s'adquireixin amb càrrec als seus propis recursos.

 

Article 21
La Facultat disposa del personal d'administració i serveis que li assigni la Universitat.

 

 

TÍTOL 4
Reforma del reglament
 
Article 22
La reforma d'aquest reglament requereix la iniciativa en aquest sentit d'una tercera part dels membres de la Junta. A la petició de reforma s'hi ha d'adjuntar el text proposat, que s'ha de trametre a tots els membres de la Junta i s'ha de sotmetre a deliberació i votació en sessió convocada a l'efecte en un termini d'entre trenta dies des de la seva presentació.

 

Article 23
Per aprovar les propostes de modificació cal el vot favorable de les dues terceres parts dels membres de la Junta i la ratificació del Consell de Govern.