Acord del Consell de Govern de 27 de gener del 2010 i modificat per acord de Consell de Govern de 13 de desembre del 2017

 

TÍTOL 1

Naturalesa, composició i funcions de la Facultat

Article 1

La Facultat d'Economia i Empresa és el centre encarregat d'organitzar els ensenyaments universitaris i els processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixen a l'obtenció de títols acadèmics oficials de grau en l'àmbit de les ciències de l'economia i de l'empresa, així com aquelles altres titulacions, oficials o no, que la Universitat pugui adscriure-hi en el futur, i de dur a terme totes aquelles altres funcions que determinen els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i aquest reglament.

Article 2

Són funcions de la Facultat:

a) Vetllar per la qualitat i la innovació de la docència que imparteix, així com per la promoció de bones pràctiques en aquest àmbit.

b) Vetllar per la inserció laboral dels seus graduats.

c) Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament les titulacions oficials i les pròpies de la Universitat que imparteix.

d) Elaborar i modificar els plans d'estudis d'acord amb allò previst en els Estatuts.

e) Informar els departaments sobre les necessitats i les característiques del personal acadèmic i dels investigadors en formació que requereixen els plans d'activitat docent.

f) Coordinar l'activitat del professorat dels departaments que hi imparteixin ensenyaments per tal que la docència s'ajusti al perfil de la titulació.

g) Impulsar i coordinar les pràctiques dels estudiants en empreses i altres institucions públiques o privades, sempre que això no vagi en detriment del seu rendiment acadèmic, i col·laborar amb els serveis de la Universitat dedicats a la formació, l'orientació i la inserció laboral dels graduats.

h) Realitzar activitats de formació permanent, d'acord amb la normativa que desenvolupi el Consell de Govern.

i) Realitzar activitats culturals i d'extensió universitària o bé col·laborar-hi.

j) Informar els òrgans competents de la Universitat sobre les necessitats de personal acadèmic i de personal d'administració i serveis i sobre les necessitats formatives d'aquest personal.

k) Impulsar les activitats de promoció dels ensenyaments i participar-hi, així com promoure acords de col·laboració amb altres entitats.

l) Participar en les activitats d'avaluació, acreditació i certificació del centre o estudi i del personal acadèmic i d'administració i serveis que hi està adscrit.

m) Organitzar, quan escaigui, les proves d'accés al centre o estudi, d'acord amb les normes aprovades pel Consell de Govern.

n) Administrar el seu pressupost.

o) Qualsevol altra funció que li assignin els Estatuts i les normes que els desenvolupin.

TÍTOL 2

Òrgans de govern

Article 3

Els òrgans de govern de la Facultat són la Junta de Facultat, el degà o degana, els vicedegans, el cap d'estudis i el secretari o secretària.

A més d'aquests òrgans, el Consell Assessor de la Facultat és un òrgan consultiu que té per funció ajudar la Facultat a assolir els objectius a) i b) de l'article 2.

Capítol 1

La Junta de Facultat

Article 4

1. La Junta de Facultat és l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat.

2. El mandat de la Junta és de tres anys, excepte en el cas dels representants dels estudiants, en què és de dos anys.

Secció primera. Composició

Article 5

1. La Junta de Facultat està composta per:

a) El degà o degana de la Facultat, que la presideix.

b) Els membres nats següents.

- Tres vicedegans i un cap d'estudis.

 

- Un llicenciat o graduat de la Facultat que representi els antics alumnes,
nomenat a proposta del deganat.

 

c) Quatre representants dels professors amb vinculació permanent que imparteixin docència a la Facultat, elegits per i entre els membres de les àrees de coneixement, d'acord amb la distribució següent:

- un de l'àrea de coneixement Economia Aplicada;

- un de l'àrea de coneixement Fonaments de l'Anàlisi Econòmica;

- un de les àrees de coneixement d'Empresa;

- un de la resta d'àrees de coneixement.

d) Tres representants dels professors amb vinculació permanent a la Universitat que imparteixin docència a la Facultat, elegits per i entre ells.

e) Dos representants de la resta de personal acadèmic contractat i del personal investigador en formació que imparteix docència a la Facultat, elegits per i entre ells.

f) Quatre representants dels estudiants matriculats en el centre o estudi -un de cadascun dels quatre cursos-, elegits per i entre ells.

g) Un representant del personal d'administració i serveis adscrit a la Facultat, elegit per i entre els membres d'aquest col·lectiu.

En cas que la composició de la Junta no compleixi el requisit d'incloure una representació dels professors amb vinculació permanent que imparteixin docència al centre equivalent al 51% dels membres totals de la Junta, s'augmentarà el nombre de membres de la Junta previst en aquest reglament fins a assolir l'esmentat percentatge, i s'inclouran com a membres de la Junta els següents candidats més votats en les eleccions d'aquest col·lectiu o bé, si això no és possible, es convocaran eleccions parcials a aquest efecte.

2. El secretari o secretària de la Facultat és membre de la Junta amb veu però sense vot, llevat que en sigui membre electe.

3. També assisteix a les reunions de la Junta, amb veu però sense vot, el representant del gerent que exerceixi l'administració de l'àrea corresponent a la Facultat.

4. La Junta de Facultat té vint membres.

Secció segona. Elecció dels membres de la Junta

Article 6

1. Correspon al degà o degana convocar les eleccions a membres de la Junta.

2. L'elecció dels membres de la Junta es regeix pel que disposa el Reglament Electoral de la Universitat Pompeu Fabra.

3. Cada curs acadèmic es convocaran eleccions a representants dels estudiants de primer i tercer curs, que continuaran el curs acadèmic següent com a representants de segon i quart curs, respectivament.

Secció tercera. Competències de la Junta

Article 7

Són funcions de la Junta de centre o estudi:

a) Elegir el degà o degana de la Facultat i proposar-ne la revocació.

b) Aprovar els objectius de la Facultat en el marc estratègic de la Universitat.

c) Aprovar la memòria anual d'activitats de la Facultat.

d) Informar sobre les propostes de creació, modificació, fusió i supressió de departaments que imparteixin docència a la Facultat.

e) Proposar els criteris i les proves d'accés o admissió a la Facultat i sobre la determinació de la capacitat de places docents.

f) Informar sobre les necessitats de professorat d'acord amb els seus plans i la seva oferta d'activitat docent i decidir conjuntament amb els departaments el professorat que impartirà docència en matèries o àrees de la seva competència.

g) Proposar l'aprovació o la modificació dels plans d'estudis de les titulacions que s'imparteixen, d'acord amb els requisits establerts en els Estatuts o en la normativa que els desenvolupi.

h) Aprovar el pressupost de la Facultat i acordar els compromisos incorporats en els instruments que els òrgans competents de la Universitat proposin per a la distribució interna dels recursos.

i) Aprovar el seu reglament d'organització i funcionament, que ha de ser ratificat pel Consell de Govern.

j) Totes aquelles funcions relatives al centre o estudi que els Estatuts li atribueixin explícitament.

Capítol 2

Funcionament de la Junta

Article 8

1. La Junta s'ha de reunir almenys una vegada per trimestre acadèmic, sempre en període lectiu, i ha d'haver estat convocada prèviament pel degà o degana.

2. La convocatòria s'ha de trametre a tots els membres de la Junta amb una antelació mínima de cinc dies naturals, i ha de contenir l'ordre del dia fixat pel degà o degana, amb tots els punts que hagin de ser tractats en la sessió corresponent, al qual s'hauran d'haver incorporat les peticions subscrites per un mínim de la cinquena part dels membres de la Junta sempre que aquestes peticions hagin estat presentades al degà o degana mitjançant escrit registrat amb més de cinc dies naturals d'antelació respecte a la data en què ha de tenir lloc la sessió de la Junta.

3. S'ha d'adjuntar a la convocatòria la documentació relativa als assumptes a tractar que estigui disponible. En tots els casos, tota la informació sobre els temes que figurin en l'ordre del dia ha d'estar a disposició dels membres de la Junta a la secretaria del centre amb una antelació mínima de dos dies.

4. El degà o degana també ha de convocar la Junta a petició d'una quarta part dels seus membres. La petició ha d'incloure els punts de què aquests membres vulguin tractar dins l'ordre del dia. La Junta s'ha de reunir dins el termini de deu dies a partir de la petició.

Article 9

La Junta quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria si hi assisteix la majoria absoluta dels seus membres, entre els quals hi ha d'haver necessàriament el degà o degana i el secretari o secretària o bé els seus substituts. En segona convocatòria quedarà vàlidament constituïda si hi és present almenys la tercera part dels seus membres, entre ells el degà o degana i el secretari o secretària o bé els seus substituts.

Article 10

1. Els acords, llevat que aquest reglament o els Estatuts de la Universitat ho estableixin altrament, es consideraran vàlidament adoptats si són aprovats amb més vots a favor que en contra, sempre que les abstencions no superin el cinquanta per cent. En cas que les abstencions superin aquest percentatge caldrà obrir un torn d'intervencions i fer una nova votació en la qual no es comptabilitzaran les abstencions. En cas d'empat s'ha d'aplicar el procediment anterior. Si l'empat persisteix, decidirà el vot de qualitat del degà o degana.

2. Les votacions s'han de fer a mà alçada, excepte en el cas dels acords que afectin persones o quan una cinquena part dels assistents a la Junta sol·liciti que el vot sigui secret.

3. El vot dels membres de la Junta és personal i indelegable.

Article 11

1. El secretari o secretària de la Facultat ha d'aixecar acta de les sessions. L'acta ha d'incloure la relació de membres assistents i d'absències, l'ordre del dia de la sessió, les circumstàncies de lloc i de temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions, la forma i el resultat de les votacions i el contingut dels acords presos.

2. En l'acta ha de figurar, a petició dels respectius membres de la Junta, el vot contrari a l'acord adoptat, l'abstenció i els motius que la justifiquin o el sentit del vot favorable.

3. Qualsevol membre de la Junta té dret a sol·licitar que es transcrigui íntegrament en l'acta la seva intervenció o proposta, sempre que faci arribar al secretari o secretària el text que s'hi correspongui fidelment en un termini de 48 hores (la qual cosa es farà constar així a l'acta), o bé que se n'hi adjunti una còpia.

4. Els membres que discrepin de l'acord majoritari poden formular un vot particular per escrit en un termini màxim de 48 hores, que s'ha d'incorporar al text aprovat.

5. Les actes s'han de sotmetre a aprovació en la sessió immediatament següent. El text haurà d'haver estat tramès prèviament a tots els membres com a document adjunt a la convocatòria de la sessió, i no caldrà llegir-lo públicament en la sessió en què s'hagi d'aprovar, llevat que ho sol·liciti algun membre de la Junta.

Article 12

Els acords adoptats per la Junta seran efectius des del moment en què s'aprovin, llevat que l'acord disposi una altra cosa. Aquests acords són públics, i s'han de notificar als òrgans corresponents de la Universitat.

Article 13

El secretari o secretària ha de donar fe dels acords adoptats per la Junta i ha de lliurar els certificats que a aquest efecte li siguin sol·licitats.

Capítol 3

El degà o degana de la Facultat

Article 14

1. El degà o degana exerceix la direcció i la gestió ordinària de la Facultat.

2. La durada del mandat del degà o degana és de tres anys, amb possibilitat de reelecció dues vegades consecutives. El seu nomenament correspon al rector o rectora.

Article 15

1. El degà o degana és elegit per la Junta de la Facultat entre els professors adscrits a la Facultat que compleixin els requisits establerts per la legislació vigent.

2. Les eleccions a degà les ha de convocar el rector o rectora, i es regeixen pel Reglament Electoral de la UPF.

Article 16

1. Correspon al degà o degana:

a) Representar la Facultat.

b) Exercir les funcions de direcció i gestió ordinària de la Facultat.

c) Convocar i presidir la Junta de Facultat i executar-ne i fer-ne complir els acords.

d) Designar els vicedegans, els caps d'estudis, els altres membres de l'equip deganal i el secretari o secretària en els termes establerts en els Estatuts i en la normativa interna.

e) Vetllar pel compliment dels objectius estratègics de la Facultat aprovats per la Junta de Facultat.

f) Dirigir, coordinar i supervisar la docència i altres activitats de la Facultat, i vetllar per la qualitat d'aquestes i per la seva avaluació.

g) Vetllar pel compliment de les obligacions d'atenció del professorat als estudiants i de la disciplina acadèmica a la Facultat.

h) Dictar resolució en els procediments administratius en matèria acadèmica que li corresponguin d'acord amb la normativa interna o emetre'n un informe quan correspongui.

i) Exercir la direcció funcional del personal d'administració i serveis adscrit a la Facultat.

j) Executar les partides del pressupost de la Facultat, així com signar els compromisos adoptats en els instruments per a la distribució del pressupost i fer-ne el seguiment.

k) Qualsevol altra funció que li atribueixin els Estatuts i totes aquelles funcions relatives a la Facultat que ni els Estatuts ni aquest reglament no atribueixin a la Junta de Facultat.

2. El degà o degana ha de ser substituït en cas de vacant, absència o malaltia pel vicedegà o vicedegana que prèviament s'hagi determinat, a qui el rector o rectora n'ha d'encarregar les funcions.

3. El degà o degana pot proposar el nomenament de vicedegans, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries i els criteris assenyalats en la normativa interna de la Universitat, entre els professors amb caràcter permanent de la Facultat. El seu nomenament correspon al rector o rectora.

4. El degà o degana ha de proposar a la Junta de Facultat la designació del secretari o secretària de la Facultat entre els professors que hi estan adscrits.

Article 17

El degà o degana pot ser sotmès a una moció de censura o a una qüestió de confiança per part de la Junta de Facultat, d'acord amb el que preveuen els articles 215 i 216 dels Estatuts de la UPF.

Capítol 4

Els vicedegans

Article 18

La Facultat té els vicedegans que li corresponguin d'acord amb els criteris establerts per la Universitat, els quals podran tenir assignats àmbits temàtics o de titulació, segons acordi el degà o degana. Així mateix, la Facultat té els caps d'estudis que li corresponguin per titulació, així com aquells altres càrrecs acadèmics que la Universitat creï per a la gestió de la docència dels centres, segons acordi el degà o degana.

Capítol 5

El secretari o secretària de la Facultat

Article 19

1. Correspon al secretari o secretària de la Facultat exercir la secretaria de la Junta de Facultat, redactar i custodiar les actes de les reunions d'aquest òrgan, expedir certificats dels acords que s'hagin pres en el seu si i coordinar els processos electorals que corresponguin al centre o estudi d'acord amb el Reglament Electoral de la UPF.

2. També li correspon:

a) Efectuar, per indicació del degà o degana, la convocatòria de les sessions.

b) Comunicar a la Secretaria General de la UPF els acords adoptats per la Junta de Facultat.

c) Vetllar perquè els acords de la Junta de Facultat que ho requereixin siguin publicats d'acord amb les directrius establertes per la Secretaria General de la UPF.

d) Qualsevol altra funció inherent a la seva condició de secretari o secretària.

TÍTOL 3

Recursos econòmics i materials de la Facultat

Article 20

El centre o estudi disposa dels recursos següents:

· Els que li assigni la Universitat del seu pressupost.

· Qualssevol altres recursos que li corresponguin per les seves activitats i serveis.

· Les subvencions o donacions atorgades al seu nom.

· Els que puguin correspondre-li en virtut dels convenis signats amb altres entitats o empreses.

Article 21

La Facultat disposa dels mitjans materials de suport a la docència que li assigni la Universitat o que s'adquireixin amb càrrec als seus propis recursos.

Article 22

La Facultat disposa del personal d'administració i serveis que li assigni la Universitat.

TÍTOL 4

Reforma del Reglament

Article 23

La reforma d'aquest reglament requereix la iniciativa en aquest sentit de la quarta part dels membres de la Junta. A la petició de reforma s'hi ha d'adjuntar el text proposat, que s'ha de trametre a tots els membres de la Junta i s'ha de sotmetre a deliberació i votació en sessió convocada a l'efecte en un termini d'entre deu i quinze dies des de la seva presentació.

Article 24

 

Per aprovar les propostes de modificació cal el vot favorable de la majoria dels membres de la Junta i la ratificació del Consell de Govern.
 
Disposició transitòria

 

1. En la primera elecció de la Junta que es convoqui a partir de l'aprovació d'aquest reglament en el col·legi electoral del punt d) de l'article 5, apartat 1, (representants dels professors amb vinculació permanent a la Universitat que imparteixin docència a la Facultat), es reservarà un lloc per als professors que imparteixen docència a la diplomatura.

2. En la primera elecció de la Junta que es convoqui a partir de l'aprovació d'aquest reglament, el col·legi electoral del punt f) de l'article 5, apartat 1, estarà compost per les circumscripcions electorals següents:

Quatre representants dels estudiants:

 

- un escollit per i entre els representants de la diplomatura;
- un escollit per i entre els representants de les llicenciatures;
- un escollit per i entre els representants del grau, i
- un escollit per i entre tot el col·lectiu d'estudiants.