Acord de Consell de Govern de 17 d'abril del 2024

El Consell d'Estudiants de la Universitat Pompeu Fabra (CEUPF) és l'òrgan de coordinació dels i les estudiants, d'acord amb el que estableix l'article 90 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra segons indica el seu reglament.

En la seva plena capacitat i llibertat, el CEUPF i diversos sectors de l'alumnat han expressat la necessitat de reformar d'emergència el present reglament, per tenir mancances importants pel desenvolupament de les seves funcions, ja que, tot i tenir el reglament "una clara voluntat democràtica" i indicar-se que "la seva estructura i funcionament es basa en els principis d'igualtat, transparència i llibertat d'expressió" diversos informes al respecte aprovats per la pròpia Coordinadora General manifesten el contrari.

En aquest sentit, cal destacar-ne els següents: Informe de la Junta de Delegats i Delegades de Biologia Humana i Medicina i petició de reforma de l'Espai Obert Mar de 23 de gener de 2018, Acord de la Coordinadora General de gener de 2018 per la reforma del Reglament del  CEUPF, Petició al Claustre de 2019 de la majoria d’alumnat representat per urgir a la reforma del Reglament del CEUPF, Acord de la Coordinadora General de 2 de maig de 2022 que expressa la necessitat de reformar el reglament amb emergència l'any 2021-22 i finalment l'acord de la Coordinadora General de 17 de juny de 2023 que aprova la proposta de Reglament del CEUPF presentada per la comissió de reforma, donant un marge de temps per a una taula de negociació prèvia a ser elevada a Consell de Govern.

Fruit d’aquell procés es van fer diverses reflexions que conviden a un canvi de plantejament envers un de més representatiu (sense perdre la seva obertura inicial) però alhora més eficient i que representi millor totes les diverses sensibilitats i necessitats. Per això cal dotar-lo d’un major eix institucional i una forma de gestió ràpida i eficient.

El Consell no ignora el procés de reforma estatutària de la UPF arran de la LOSU que pot esdevenir en una futura necessitat de reforma del reglament proposat, però l'actual ha esgotat tota vida útil donat el seu sistema enrevessat, ineficient i lent, i per aquest motiu es planteja la present com una reforma transitòria envers aquell nou model (i que serveixi també d'inspiració d'aquell).

En aquesta proposta es modifiquen definitivament aquelles estructures que ara no han resultat eficients ni resolutives. L'Assemblea General Extraordinària, que havia constituït un espai de representativitat limitada (màxim 30 persones assistents per un espai que volia representar tot l’alumnat), deixa de ser prescriptiva per a la reforma reglamentària. A més, s’eliminen els espais oberts com a òrgan, en tant que generaven confusió i feien tot el procés confús i enrevessat. Amb tot, es manté la possibilitat de fer reunions d’aquest tipus, consultes o altres que en un temps posterior s’estableixi, si així ho requereix l’alumnat o la mateixa representació. S’elimina, a més, la votació en reunions massives en tant que han resultat inexistents i s’han enregistrat moviments absolutament antidemocràtics (supervisió del vot d’altres alumnes, convocatòria ineficient...) i s’opta pel sufragi directe per a l'elecció dels càrrecs, facilitant la participació i almenys garantint la participació lliure i amb garanties.

Addicionalment, es generen tres canvis substancials respecte al funcionament actual del CEUPF. El Secretariat Tècnic en constitueix ara una Comissió permanent real, anomenada "Consell Rector", tal com s'ha pensat que funcionava actualment per diversos sectors de la universitat. Té funcions més àmplies i pot decidir més àgilment. Amb tot, no es perd el control de la Coordinadora General (denominada ara Ple del CEUPF) que té ara la funció de "ple" i esdevé pròpiament l’òrgan superior del CEUPF. Segon, es dota de major autonomia a tota l'estructura del CEUPF, que perd la necessitat d'anar convocant espais oberts, tot i que es mantenen altres eines de control per tal d'evitar l'ús personalista o no representatiu. Tercer, es reafirma el paper de les associacions i se les dota d'una estructura clara i autònoma per tal que participin en el CEUPF en defensa dels seus interessos.

D’altra banda, es creen dues entitats, si bé ja existents en la normativa interna, que es reafirmen com a entitats pròpies dins del reglament del CEUPF. Per una banda, es crea el càrrec unipersonal denominat "Presidència del CEUPF" que dirigeix el CEUPF i cobriria tota representació estudiantil suprauniversitària. Aquesta representació deixa d'ésser triada dins de la Coordinadora General (aquí anomenada Ple del CEUPF) i passa a ser fruit d’un procés d’elecció per sufragi directe de tot l’alumnat, dotant-lo de més garanties i legitimitat. Per altra banda, es creen les juntes de representants, com a eina de coordinació de la representació institucional en els diferents centres i també com a sistema de control per part de l'alumnat del Ple del CEUPF i del seu Consell Rector.

Es substitueix el sistema de consens absolut previ, en la pràctica inexistent i que ha generat més polèmica en torn si cal unanimitat o no, per un procés de reflexió i control posteriors a fi que es pugui millorar en segona volta aquelles decisions inicials, convidant a un procés d’autocrítica constructiva i de debat i millora previ a la resolució final. Amb tot, es continua convidant al consens.

Tenint en compte el procés establert per la "Normativa Interna de Reforma del Reglament del Consell d'Estudiants de la Universitat Pompeu Fabra pel curs 2022-23," (aprovada per la Coordinadora General del CEUPF després de la decisió dels Espais Oberts de Decisió Estudiantil el 30 de juny de 2023), que desenvolupava el contingut del "Títol tercer: Reforma del reglament" del reglament del CEUPF (aprovat pel Consell de Govern de la UPF el 12 de març del 2014), així com els acords de la Assemblea General Extraordinària del CEUPF de 10 de novembre de 2023 i de 2 d’abril de 2024, es constata que aquest procés s'ha dut a terme amb les garanties necessàries, i ajustat a la normativa exigida, i amb una clara voluntat de consens per part de l'alumnat de la UPF.

En conseqüència, a proposta del Consell d’Estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, el Consell de Govern

ACORDA:

Article únic. Aprovar el Reglament del Consell d’Estudiants de la Universitat Pompeu Fabra que s’adjunta com a annex d’aquest acord.

Disposició transitòria única. Règim transitori dels òrgans del CEUPF.

1. Els membres de la Coordinadora General esdevindran, a l’entrada en vigor del present reglament, membres del Ple del CEUPF fins a un màxim de dos cursos acadèmics següents a l'aprovació d'aquest Reglament.

2. El president de la Coordinadora General esdevindrà, a l’entrada en vigor del present reglament, titular de la presidència del CEUPF, fins a un màxim de dos cursos acadèmics següents a l'aprovació d'aquest Reglament.

3. Els membres del Secretariat Tècnic esdevindran, a l’entrada en vigor del present reglament, membres del Consell Rector fins a un màxim de dos cursos acadèmics següents a l'aprovació d'aquest Reglament.

4. Els membres de la Comissió de Suplències interna esdevindran, a l’entrada en vigor del present reglament, membres de la Comissió de Suplències fins a un màxim de dos cursos acadèmics següents a l'aprovació d'aquest Reglament.

5. La Comissió d'Associacions interna vigent esdevindrà, a l’entrada en vigor del present reglament, la Comissió d'Associacions prevista en aquest Reglament.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Es deroga el Reglament del Consell d’Estudiants aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 12 de març de 2014.

Disposició final primera. Juntes de Delegats de Biologia Humana i Medicina i de Dret.

1. La Junta de Delegats i Delegades de Biologia Humana i Medicina passarà a denominar-se Junta de Representants d’Estudiants de la Facultat de Medicina i Ciències de la Vida.

2. La Junta de Delegats de Dret passarà a denominar-se Junta de Representants d’Estudiants de la Facultat de Dret.

Disposició final segona. Adaptació de la normativa de règim intern.

Els òrgans del Consell d’Estudiants de la Universitat Pompeu Fabra disposaran de 6 mesos per a la adaptació de la seva normativa de règim intern al present reglament.

Disposició final tercera. Calendari electoral.

L’elecció dels membres del Consell d’Estudiants d’acord amb aquest reglament s’haurà de realitzar en un màxim dels dos cursos acadèmics següents a l'aprovació d'aquest Reglament.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

El present reglament del Consell d’Estudiants de la Universitat Pompeu Fabra entrarà en vigor a l’endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern.

 

REGLAMENT DEL CONSELL D'ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Capítol I. Naturalesa, fins, competències i principis d’actuació

Article 1. Naturalesa

1. El Consell d’Estudiants de la Universitat Pompeu Fabra (CEUPF) és l'estructura orgànica col·legiada institucional superior de representació i coordinació de tot l’alumnat de la universitat i es regula segons ho estableixen els estatuts de la Universitat i la norma universitària aplicable, estant-hi tota la representació institucional estudiantil fonamentalment vinculada i coordinada.

2. El Consell d’Estudiants es regeix fonamentalment pels principis democràtics, d’igualtat i equitat, de transparència i de llibertat d’expressió.

Article 2. Fins

1. El Consell d’Estudiants deleja, com a fi últim de la seva existència, la representació i coordinació de l'alumnat; la unió de l’alumnat en defensa dels seus interessos, així com en la vetlla del compliment i respecte dels seus drets, deures i responsabilitats; i el compliment de les funcions que li atribueixen al CEUPF la Llei Orgànica d’Universitats, els Estatuts de la UPF, altres normes i/o acords de la Universitat i la resta de la normativa vigent, cap a on totes les seves accions han d’encaminar-se.

2. Són fins del Consell d’Estudiants els següents:

1r.- Representar i coordinar l’alumnat, informant-los de l’activitat del Consell, promovent-ne la participació directa i les seves activitats.

2n.- Gestionar i coordinar la representació estudiantil a tots els àmbits, coordinant-ne l’actuació i el funcionament i garantint-ne la màxima eficàcia, d’acord amb la naturalesa i fins del CEUPF.

3r.- Promoure i defensar fins al màxim nivell els interessos de tot l’alumnat, vetllant pel compliment i respecte dels seus drets i deures i per la consecució dels seus objectius, dins l’àmbit universitari.

4t.- Promoure la millora del sistema educatiu i aquelles activitats d’extensió universitària i de formació permanent.

5è.- Donar suport a les iniciatives estudiantils, o activitats de cohesió, lúdiques, acadèmiques, formatives o altres, sorgides a petició o amb participació directa o indirecta de l’alumnat, tot fomentant l'associacionisme estudiantil i la participació de l'alumnat a la vida universitària.

6è.- Altres que li assignin la llei, els Estatuts de la universitat, la normativa universitària, o un acord d'un òrgan de govern de la universitat.

3. Les accions que el Consell d’Estudiants dugui a terme hauran d’anar encaminades a l’assoliment d’aquestes finalitats. Per a fer-ho, podrà fomentar les relacions amb entitats internes i externes a la universitat lligades a la comunitat estudiantil i realitzar-hi activitats i actes conjunts.

Article 3. Competències

Per tal de poder assolir les finalitats indicades la universitat atorga al CEUPF les següents competències i funcions:

a) Coordinació de la representació institucional estudiantil. Se li confereix la capacitat de contactar, convocar, reunir-se, coordinar-se, i col·laborar amb tot i tota estudiant de la universitat amb càrrec institucional.

b) Vetllar pel compliment i el respecte dels seus drets i deures. El CEUPF en tots els seus nivells podrà sol·licitar informació, informes o altres, així com suggerir propostes i elevar instàncies a les diferents estructures universitàries a fi de poder garantir el compliment i respecte de l'esmentat.

c) Defensar els interessos de l'alumnat davant els òrgans de govern, el rectorat o els responsables de la universitat a qui es deleguin les actuacions en matèria d’estudiants, havent de ser sentits en tot tema relatiu a aquesta temàtica i podent ser activament partícips.

d) Realització de propostes als òrgans de govern en matèries relacionades amb les seves competències, podent demanar la seva inclusió a l'ordre del dia. En aquest cas, se li confereix la capacitat de demanar la presència (en qualitat de convidat amb dret a veu) d'una representació del CEUPF per a aquest afer.

e) Autonomia i independència de decisions. El CEUPF tindrà autonomia per a la gestió de la seva activitat i independència per a establir els seus posicionaments (amb criteri de representativitat) sense perjudici de la subjecció que les lleis o normativa aplicable prevegin, i té plena llibertat per a regir-se, organitzar-se i executar les seves funcions, conforme a aquest reglament.

f) Recursos i mitjans. La universitat ha de dotar el CEUPF dels mitjans i recursos que siguin necessaris per a exercir les seves tasques. L’òrgan del CEUPF en qüestió comunicarà a l’òrgan competent de la universitat els recursos i mitjans que necessiti i que sigui necessari que se li atorguin o subministrin per a exercir les seves funcions. Entre aquests recursos constarà la capacitat de comunicació directa amb l’alumnat, vetllant, tanmateix, pel compliment de les lleis de protecció de dates i relatives que s’apliquin.

g) Capacitat d'elaborar normes de funcionament intern. El CEUPF podrà elaborar normes de funcionament intern. Les normes de funcionament intern hauran d'ésser comunicades a la universitat, que podrà exigir la seva modificació en cas de conflicte amb altres normes de la universitat o contradicció amb l'ordenament jurídic.

h) Capacitat de convocatòria de processos participatius i consultes estudiantils. El CEUPF té dret a promoure i gestionar els processos participatius i consultes estudiantils que consideri necessaris per a les seves funcions, sense perjudici d’encomanar-ho a un òrgan de la universitat quan així ho decideixi el Consell d’Estudiants i ho permeti la normativa de la UPF. El CEUPF podrà sol·licitar a la universitat que faciliti les eines perquè es puguin desenvolupar amb les garanties requerides segons correspongui.

i) Qualssevol altres funcions i competències que li assignin els Estatuts de la universitat, la normativa universitària, o un acord d'un òrgan de govern de la universitat.

Article 4. Principis d’actuació

Per tal de poder assolir les finalitats indicades el CEUPF seguirà els següents principis d’actuació, on es compromet a:

a) Incentivar la participació. El Consell d’Estudiants té el deure d’aconseguir una participació activa de tots els seus membres a les diferents institucions de representació, tant pròpies com de la universitat. Per a fer-ho, prendrà les mesures necessàries que permetin assolir un increment de la participació estudiantil en els diferents òrgans del CEUPF, incloent la realització de consultes estudiantils, processos participatius i l’ús de sistemes de sufragi directe.

b) Vetllar pels drets, deures i interessos dels estudiants. El Consell d’Estudiants té el deure de tractar i gestionar tots aquells temes que afectin els drets, deures i interessos dels estudiants, escoltant-los i fent-los partícips, i prendre les mesures necessàries per a assegurar el seu respecte i assoliment.

c) Col·laboració amb la universitat. Per a l’assoliment dels fins i obligacions del Consell d’Estudiants, aquest es reunirà amb els òrgans i càrrecs que siguin necessaris i hi col·laborarà i treballarà activa i plenament i de forma continuada.

d) No-centralitat. Aquelles qüestions que afectin només un sector determinat de l’alumnat o que puguin tractar-se a escala sectorial o local, es delegaran i tractaran de forma autònoma pel sector corresponent, podent rebre suport, assessorament o comentaris dels altres membres o òrgans del CEUPF, però respectant l'autonomia pertinent, que no podrà ser mai violada.

Capítol II. Organització i estructura internes. Generalitats

Article 5. Composició del CEUPF i relació amb l'alumnat de la UPF

1. El Consell d'Estudiants està integrat per una representació àmplia de tot l'alumnat, i els seus membres són seleccionats i exerceixen les seves funcions d'acord amb el present reglament, formant part del Ple del CEUPF. Són membres plenaris del CEUPF:

a) cinc Representants triats per cada centre, incloent-hi l'Escola de Doctorat,

b) la Representació de les associacions,

c) la Presidència del CEUPF, la qual assumeix la direcció i representació del Consell.

Addicionalment, poden ser convidats a les reunions del ple del CEUPF altres estudiants i representants de l'alumnat de la UPF mitjançant les juntes de representants d’estudiants de centre, comissions o altres òrgans que es constitueixin dins del marc del CEUPF.

2. Tot l'alumnat de la UPF podrà formar part del CEUPF seguint els procediments indicats en el present reglament.

3. Tot l'alumnat de la UPF té el dret de participar en el CEUPF de forma activa i directa o indirecta (mitjançant la seva representació institucional) i de rebre comunicats o emetre vots en sistemes presencials o telemàtics, de forma directa i sense necessitat de cap intermediari.

4. A fi de mantenir una fluida comunicació entre representants i representats, s'establiran sistemes de comunicació virtuals i presencials efectius i vàlids i que a més puguin comptar amb mecanismes que permetin la realització d’enquestes i de processos de votació vàlids.

5. Es considera alumne en aquest reglament tot alumne que cursi estudis en els centres propis (incloent-hi l'escola de doctorat) de la UPF.

Article 6. Estructura

1. El Consell d’estudiants segueix un sistema no centralitzat que té com a punt de cohesió el Consell Rector i el Ple del CEUPF. El Consell d’Estudiants es descentralitza en els seus nivells inferiors, en els àmbits de campus i centres que formen part de la universitat.

2. El CEUPF s’estructura en els següents òrgans:

a) El Ple del CEUPF: Òrgan col·legiat superior de representació, deliberació i decisió del Consell d’Estudiants, amb una representació àmplia de tots els centres, una representació de les associacions i la Presidència del CEUPF, que exerceix la presidència del ple.

b) El Consell Rector del Consell d’Estudiants: Òrgan rector del Consell d’estudiants. És triat dins del Ple del CEUPF i es compon per una persona representant de cada campus, una de l’escola de doctorat, una de les associacions i la Presidència del CEUPF, que exerceix la presidència del Consell Rector.

c) La Comissió d’Associacions de la UPF: Conformada per totes les associacions o moviments estudiantils reconeguts per la UPF.

d) La Comissió de Suplències: Comissió que s'encarrega d'ocupar tota vacant que esdevingui necessària cobrir fins que es finalitzi el procés d’elecció.

e) Altres comissions o òrgans que es creïn en el marc del CEUPF pel Ple del CEUPF o pel Consell Rector.

3. A part de la representació a nivell de tota la universitat exercida pel CEUPF, cada centre disposarà d’una “Junta de Representants d’Estudiants de Centre” que exercirà alhora com a màxim òrgan de representació estudiantil del centre. Aquesta estarà conformada per tota la representació estudiantil institucional vinculada a cada centre i estarà integrada al CEUPF com un dels seus pilars fonamentals, tot seguint l’establert aquest reglament.

Article 7. Suplències i garantia de representació

1. Durant el procés de candidatures, tota representació unipersonal o col·legiada contemplada en aquest estatut pot presentar-se amb una suplència, que haurà de pertànyer al mateix grup o sector electoral i que ocuparà el seu lloc en cas de dimissió o altres causes que facin cessar al principal de les seves funcions, i que podrà substituir-lo puntualment quan no pugui assistir a les reunions per causa justificada.

2. En aquelles places on hi hagi menys candidatures presentades que vacants disponibles, les candidatures esdevindran electes directament per tal de garantir la cobertura d'aquestes.

3. En tot moment es buscarà garantir la participació de totes les parts implicades en les reunions que siguin convocades. En conseqüència, les reunions podran ser sincròniques o asíncrones, presencials, telemàtiques, i/o amb el format que esdevingui més convenient per tal fi i les convocatòries seran comunicades per mitjans oficial i alhora publicades de forma pública i accessible per a l'alumnat representat.

Article 8. Normativa administrativa i transparència

1. El CEUPF es regirà per la normativa administrativa de la UPF en tot allò que li sigui aplicable, i es regularà per la normativa electoral aplicable.

2. Tota la representació de l’alumnat electe dins o pel CEUPF en tots els seus nivells serà pública, indicant com a mínim el nom, grup i càrrec en un portal. El mateix serà aplicable per a les candidatures durant els processos electorals.

3. Tota acta de reunió serà pública i accessible (com a mínim per a l'alumnat representat) amb les respectives salvaguardes que s’estableixin per garantir el dret a la intimitat o a la privacitat de terceres persones, segons correspongui.

4. El CEUPF podrà ampliar, adaptar i desenvolupar per normativa interna l’establert en aquest article.

Article 9. Temps naturals

1. Tots els terminis i temps establerts en aquest reglament s'entendran naturals, ampliables en període d’exàmens o vacances, llevat dels casos en què aquest reglament o una norma interna ho establís altrament.

2. En cas que el termini establert finalitzi en dia no laboral, cap de setmana, o un dia reconegut com d'especial significança per l'alumnat (acadèmic, religiós, polític, cultural...) aquest s'ampliarà al següent dia vàlid. Aquest punt es podrà desenvolupar i adequar per normativa interna o per acord de l'òrgan implicat o convocant (segons correspongui).

Capítol III. El Ple del CEUPF

Article 10.  El ple del CEUPF i els seus membres

1. El Ple del CEUPF és l'òrgan col·legiat superior de representació, deliberació i decisió del Consell d’Estudiants.

2. El Ple del CEUPF està format i agrupat en sectors de la següent forma:

a) la Presidència del CEUPF, que n’exerceix la presidència i el convoca,

b) la representació dins del Ple del CEUPF de cada centre, agrupada en sectors segons els campus universitaris als quals pertanyen,

c) la representació dins del Ple del CEUPF de l’Escola de doctorat, agrupada en el sector de l'Escola de doctorat,

d) la representació de les associacions, triada per i dins la Comissió d’associacions.

3. Els membres que conformen el Ple del CEUPF es denominen coordinadors generals i són elegits en un procés de sufragi universal pels estudiants de cada centre (incloent-hi l'escola de doctorat), llevat del representant de les Associacions i la Presidència del CEUPF, que segueixen el procediment establert als seus respectius articles d’aquest reglament. El seu mandat és biennal natural, encara que no cessen fins que no es constitueixi el següent Ple del CEUPF, sense perjudici de la pèrdua de la condició de representants dins del CEUPF regulada a l'article 35.

4. A cada centre corresponen cinc coordinadors generals: quatre seran de grau i un de màster. On només es desenvolupi o grau o màster, sense estar-hi els dos presents, s’ocuparen les cinc places assignades sense fer aquesta distinció. En el cas de l’Escola de doctorat, les cinc places seran per a alumnes de doctorat.

5. Per tal de garantir la participació de la representació institucional al Ple del CEUPF es realitzarà una reserva de la següent forma:

a) Dels quatre (o cinc, segons correspongui) llocs de coordinador general de grau o de doctorat, dos es reservaran a estudiants amb càrrecs de representació a la universitat elegits directament pels estudiants —delegats, representants a les juntes de centre, representants als consells de departament, representants claustrals, representació suprauniversitària sectorial, etc.

b) En els llocs de coordinador general de màster, prevaldran les candidatures que tinguin un càrrec de representació del tipus que es menciona a l’apartat anterior sobre els qui no el tinguin. Si el nombre de candidatures amb càrrec superen o igualen en nombre a les disponibles, la resta restaran no elegibles.

c) En cas de quedar vacants en aquestes reserves, podran ser ocupades per aquells o aquelles estudiants sense càrrec.

d) Per tal d'executar aquesta reserva es validarà si es pot establir directament seguint l'establert per article 7.2. En cas que requereixi votació, es votaran conjuntament amb les altres candidatures, posteriorment es seleccionaran les places amb reserva, i finalment es cobriran la resta de vacants entre totes les candidatures restants (incloent-hi les candidatures amb càrrec que no hagin pogut accedir a una plaça amb reserva). La normativa electoral podrà desenvolupar i adaptar el procediment aquí indicat.

Article 11. Competències del Ple del CEUPF

1. Són competències del Ple del CEUPF:

a) Debatre i prendre acords sobre tots aquells temes que afectin a la comunitat estudiantil universitària.

b) Aprovar els reglaments orgànics dels òrgans del CEUPF.

c) Elaborar i aprovar la distribució dels pressupostos assignats al CEUPF.

d) Ratificar l’informe anual de despeses o manar-ne la repetició, si escaigués.

e) Convocar les reunions que consideri necessàries per a les seves funcions.

f) Convocar processos participatius i consultes estudiantils consultius o vinculants a escala de tota la universitat.

g) Totes aquelles altres competències que aquest reglament no atorgui directament a altres òrgans, que no s’entengui que siguin competències implícites d’aquests altres òrgans per a exercir la resta de les que aquest reglament els designa i que no siguin de l’àmbit individual dels centres.

2. El Ple del CEUPF i, per extensió, aquelles persones que el componen, podran dur a terme reunions assembleàries, consultes vinculants o altres, presencials o virtuals, amb el sector de l’alumnat que representen, a petició pròpia. Els membres del Ple del CEUPF també l’hauran d’executar a petició de la Junta de Representants d’Estudiants del seu sector, o a petició d'un 20% de l’alumnat representat.

Article 12. Convocatòria del Ple del CEUPF

1. El Ple del CEUPF es convocarà en els casos següents:

a) Per indicació de la Presidència del CEUPF.

b) Quan el Ple del CEUPF així ho hagi acordat en una reunió prèvia.

c) Després de les eleccions a coordinadors generals.

d) Per acord del Consell Rector del CEUPF.

e) Incoat per un 20% dels membres del Ple del CEUPF.

2. Es reunirà amb periodicitat ordinària com a mínim una vegada per trimestre. A principis d’any s’establirà el calendari de reunions ordinàries previstes.

Article 13. Quòrum del Ple del CEUPF

El quòrum del Ple del CEUPF s’estableix per centres i no individualment. Per tal que el Ple del CEUPF es constitueixi amb capacitat de presa de decisions cal un mínim d’un membre de cada secció del Ple del CEUPF i la meitat més u dels centres representats en primera sessió i només la primera condició en segona i successives sessions.

Article 14. Decisions i període de reflexió

1. Les decisions s’han d'intentar consensuar en primera instància i, en cas de no ser possible, es procedirà a votació on s’aprovaran per majoria simple, excepte on disposi altrament aquest reglament o la normativa que apliqui en cada cas.

2. Amb posterioritat a les reunions del Ple del CEUPF s’estendrà acta immediatament i es comunicarà a tots els membres del Ple del CEUPF i les Juntes de Representants d’Estudiants mitjançant un acord d'aprovació inicial. Es donarà un termini de 5 dies naturals (que s’ampliarà en període d’exàmens o vacances), per tal que qualsevol membre del Ple del CEUPF o les Juntes de Representants d’Estudiants del CEUPF (com a òrgans col·legiats) puguin presentar al·legacions o suggeriments i es puguin debatre i resoldre de forma asíncrona o sincrònica (segons convingui).

3. En cas que no es presenti cap al·legació o suggeriment durant el termini establert, l'aprovació definitiva serà automàtica, sense necessitat de nova votació, i totes les decisions es consideraran conegudes i fermes. En cas contrari els acords impugnats quedaran suspesos fins al debat i resolució sobre l'aportat. L'acord resultant es considerà definitiu.

Capítol IV. Consell Rector del CEUPF

Article 15. Consell Rector del CEUPF

1. El Consell Rector és l’òrgan rector del CEUPF i col·labora en la representació del CEUPF i fa la tasca de comissió permanent.

2. El Consell Rector es compon per cadascun dels sectors del Ple del CEUPF (article 10.2):

a) la Presidència del CEUPF, que n’exerceix la presidència i el convoca,

b) una persona representant de cada campus, triada per i entre la representació al Ple del CEUPF de cada campus,

c) una persona representant de l’escola de doctorat, triada per i entre la representació al Ple del CEUPF de l’escola de doctorat,

d) la representació de les associacions, triada per i dins la Comissió d’associacions.

3. Cada membre del Consell Rector té el deure de representar i coordinar-se amb el sector que l’ha triat. Els membres del Consell Rector podran decidir amb llibertat sobre els termes que es requereixin, però han de retre comptes davant el sector del Ple del CEUPF corresponent i davant el Ple del CEUPF de forma global.

Article 16. Competències del Consell Rector del CEUPF

Són competències del Consell Rector del CEUPF les següents:

a) Executar i assegurar l’execució de tots els acords del CEUPF que gestionin de forma directa, així com d’aquells que els hi encomanessin altres òrgans quan aquests no tinguessin capacitat per a fer-ho per si mateixos amb els seus mitjans propis.

b) Actuar com a comissió permanent del Ple del CEUPF, realitzant les seves funcions de forma delegada quan no sigui requerida una actuació o debat més ampli.

c) Fer el paper de mesa del Ple del CEUPF, i executar les funcions de secretari i moderador (que podran ser rotatives, insaculades o altre, segons disposi el Consell Rector).

d) Convocar el Ple del CEUPF o altres òrgans del CEUPF o reunions segons es requereixi.

e) Realitzar els informes administratius pertinents per al retiment de comptes anual (o segons correspongui per reglament intern) davant del Ple del CEUPF i l’alumnat en general.

f) Altres funcions, tasques i competències que el Ple del CEUPF, per majoria absoluta, delegui en el Consell Rector sempre que aquest reglament no les assignés a cap òrgan del CEUPF.

Article 17. Convocatòria del Consell Rector del CEUPF

1. El Consell Rector del CEUPF es convocarà en els casos següents:

a) Per indicació de la Presidència del CEUPF.

b) Quan així ho hagi acordat en una reunió prèvia o després de la seva elecció.

c) Incoat per un 20% dels membres del Ple del CEUPF, un 30% dels membres del Consell Rector o per una autoritat de la Universitat.

2. Es reunirà com a mínim un cop al trimestre, preferiblement abans del Ple del CEUPF.

Article 18. Quòrum del Consell Rector del CEUPF

El quòrum del Consell Rector del CEUPF s’estableix en el 100% en primera sessió i en la meitat més u en segona i successives sessions.

Article 19. Decisions i període de reflexió

1. Les decisions primerament s’han d'intentar consensuar i, en cas de no ser possible, es procedirà a votació on s’aprovaran per majoria simple, excepte on disposi altrament aquest reglament o la normativa que apliqui en cada cas.

2. Posteriorment a les reunions del Consell Rector s’estendrà acta immediatament i es comunicarà a tots els membres del Ple del CEUPF i a les Juntes de Representants d’Estudiants mitjançant un acord d'aprovació inicial, i es donarà un termini de 10 dies naturals (que s’ampliarà en període d’exàmens o vacances), per tal que qualsevol membre del Ple del CEUPF, o les Juntes de Representants d’Estudiants (com a òrgans col·legiats) del CEUPF puguin presentar al·legacions o suggeriments i es puguin debatre i resoldre de forma asíncrona o sincrònica (segons convingui).

3. El Ple del CEUPF podrà exigir que un tema es tracti en ple en aquest termini d'al·legacions, per un mínim d'un terç dels seus membres o la totalitat d’un sector representat. En aquest cas, els acords impugnats quedaran suspesos i s'haurà de convocar el Ple del CEUPF per al seu debat.

4. En cas que no es presenti cap al·legació o suggeriment durant el termini establert, l'aprovació definitiva serà automàtica, sense necessitat de nova votació, i totes les decisions es consideraran conegudes i fermes. En cas contrari els acords impugnats quedaran suspesos fins al debat i resolució sobre l'aportat. L'acord resultant es considerà definitiu.

Capítol V. La Presidència del CEUPF

Article 20. La Presidència del CEUPF

1. El President o la Presidenta del CEUPF exerceix la direcció i coordinació dels òrgans col·legiats del CEUPF i en garanteix l’activitat. Exerceix la representació del CEUPF.

2. És triada per sufragi universal per i entre tot l’alumnat de la UPF de forma directa. El seu mandat és biennal natural, intercalant-se amb el del Ple del CEUPF, encara que no cessa fins que no és triada la següent persona responsable, sense perjudici de la pèrdua de la condició de representants dins del CEUPF regulada a l'article 35.

3. A més a més, és la màxima responsable que la representació delegada del CEUPF treballi correctament i serà la persona responsable que s’ocupi tota vacant que esdevingui necessària cobrir fins que es finalitzi el procés d’elecció. Aquesta funció la realitzarà mitjançant una comissió establerta dins el Ple del CEUPF, destinada a aquest fi (“Comissió de suplències”) per tal de garantir pluralitat, que presidirà, i serà composta per 4 altres membres i triats per i entre els membres del Ple del CEUPF.

Article 21. Funcions de la Presidència del CEUPF

Corresponen a la Presidència del CEUPF les següents funcions:

a) Exercir la direcció i desenvolupar les línies d’actuació aprovades pels òrgans col·legiats del CEUPF, adoptant resolucions i altres disposicions d’organització i funcionament.

b) Fer executar els acords del Consell Rector, el Ple del CEUPF i dels altres òrgans amb potestats decisòries del CEUPF, conjuntament amb els òrgans responsables.

c) Representar el Consell d’Estudiants de la UPF davant dels òrgans de la universitat i els externs a la universitat, llevat dels casos en què aquest reglament ho establís altrament. Per a l’exercici d’aquesta representació pot atorgar mandat.

d) Presidir els actes del CEUPF als quals assisteixi, podent delegar aquesta funció en cas que ho consideri.

e) Convocar i presidir el Consell Rector, el Ple del CEUPF i aquells òrgans dels quals se li hagi atorgat la presidència.

f) Exercir el dret de vot decisori en cas d’empat dins del Consell Rector o del Ple del CEUPF del CEUPF.

g) Vetllar per a que se supleixi tota vacant que esdevingui necessària cobrir pel CEUPF fins que es finalitzi el procés d’elecció respectiu i garantir que el procés d’elecció es gestioni correctament.

h) Exercir totes les altres funcions que es derivin del seu càrrec, que se li atribueixin o que se li deleguin.

Article 22. Presidència del CEUPF no coberta

1. En cas que durant l'elecció de la Presidència del CEUPF cap persona resultés candidata o electa, s'ampliarà el període de presentació en 15 dies naturals.

2. En cas que tot i així no es presentin noves candidatures, el procés d’elecció es farà per i entre els membres del Ple del CEUPF en un període de 10 dies naturals.

3. En cas que cap persona es presentés candidata durant el termini anterior, la Presidència del CEUPF serà triada per insaculació entre els membres del Ple del CEUPF.

4. El mateix s’aplicarà per la composició de la “Comissió de suplències” en cas de no cobrir-se, tot i que, en tot cas, vetllarà per la pluralitat de perfils necessaris.

Capítol VI. Comissió d’Associacions

Article 23. La Comissió d’Associacions

1. La Comissió d’Associacions coordina i defensa l'activitat de totes les associacions de la UPF sense permetre cap mena de discriminació interna, sigui política o d’altres tipus.

2. La formen els interlocutors amb la UPF de cadascuna de les associacions amb un vot per associació i, addicionalment, en participaran amb dret a veu, però sense vot, els membres del Consell Rector que no pertanyin al grup d’interlocutors esmentat.

3. L’àmbit d’actuació es centra en gestionar temes de l’àmbit temàtic de directa afectació a les associacions, com a entitats reconegudes, i per a exercir les funcions que se li haguessin delegat, no podent emetre cap classe de decisió o pronunciament aliens a aquesta.

4. Es convocarà pel mitjà de comunicació oficial que s'estableixi, amb una setmana d’antelació com a mínim, a cadascuna de les entitats reconegudes. Aquesta convocatòria, excepcionalment, podrà ser parcial per a un sector determinat de l'alumnat (campus, centre o estudi) quan es requereixi tractar una cosa que només afecti a un sector. La convocatòria haurà de garantir el dret de participació de totes les associacions i moviments convocades. L'ordenament intern de la Comissió podrà desenvolupar aquest punt.

5. En la primera sessió anual, la Comissió d’Associacions triarà la persona encarregada de la seva representació dins del CEUPF, que esdevindrà membre del Ple del CEUPF i del Consell Rector, conforme a aquest reglament, i podrà tenir dret a veu i votar únicament en temàtica d’afectació associativa, conforme els apartats 1 i 3 d’aquest article. Aquest representant alhora haurà de retre comptes davant la comissió d’associacions.

Article 24. Competències de la Comissió d’Associacions

Són competències de la Comissió d’Associacions:

a) Debatre i prendre acords sobre tots aquells temes que afectin a la comunitat estudiantil universitària en temàtica d’associacions.

b) Escollir la persona representant d’associacions dins el CEUPF, conforme a aquest reglament.

c) Aprovar la utilització del pressupost assignat i de les activitats que li siguin encomanades pel Ple del CEUPF.

d) Incentivar la participació estudiantil en temàtica d’associacionisme duent a terme activitats i altres que es considerin per a tal afer.

e) Proposar modificacions al seu propi ordenament intern, que hauran de ser ratificades pel Consell Rector o pel Ple del CEUPF, mantenint els principis de no-centralitat i altres que siguin aplicables.

Article 25. Quòrum

1. El quòrum de la Comissió d’Associacions s’estableix en el 50% de les associacions membres en primera convocatòria i en el 20% més u en segona i successives convocatòries. En la primera reunió de l’any es podrà desenvolupar la reunió en segona convocatòria tot i no arribar a aquest llindar.

2. Aquestes xifres podran modificar-se per acord del Ple del CEUPF, com a reglament intern, a petició de la mateixa Comissió o de la seva representació. Amb tot, han de garantir que el llindar sigui factible, però alhora no permeti una convocatòria no representativa de la comissió.

Article 26. Decisions i període de reflexió

1. Les decisions s’han d'intentar consensuar i, en cas de no ser possible, es procedirà a votació on s’aprovaran per majoria simple, excepte on disposi altrament aquest reglament o la normativa que apliqui en cada cas.

2. Posteriorment a les reunions de la Comissió d’Associacions s’estendrà acta immediatament i es comunicarà a tots els membres de la mateixa comissió, del Ple del CEUPF i a les Juntes de Representants d’Estudiants mitjançant un acord d'aprovació inicial, i es donarà un termini de 5 dies naturals (que s’ampliarà en període d’exàmens o vacances), per tal que qualsevol pugui presentar al·legacions (membres de la Comissió d’Associacions) o suggeriments (tots) i es pugui debatre i resoldre de forma asíncrona o sincrònica (segons convingui) a la mateixa comissió.

3. En cas que no es presenti cap al·legació o suggeriment durant el termini establert, l'aprovació definitiva serà automàtica, sense necessitat de nova votació, i totes les decisions es consideraran conegudes i fermes. En cas contrari els acords impugnats quedaran suspesos fins al debat i resolució sobre l'aportat. L'acord resultant es considerà definitiu.

Capítol VII. Junta de representants d’estudiants de centre

Article 27. Les Juntes de representants d’estudiants de centre

1. Són els màxims òrgans de representació estudiantil a escala de centre i un pilar fonamental de l’estructura orgànica del CEUPF. Estan compostes per tota la representació institucional que hi participaran amb dret a veu i a vot segons s’indica en aquest reglament.

2. Són membres amb dret de vot tots els delegats de grup dels graus i dels màsters. En el cas dels estudis de doctorat, aquella unitat mínima de representació anàloga que estableixi l'Escola de Doctorat, en aquest capítol es considera el centre. Se seguirà el següent:

a) Aquests membres representen els seus respectius grups, i actuen a la Junta de Representants d’Estudiants com a tals representants, la qual cosa implica el compliment de l'establert a la normativa de delegats de la UPF.

b) S’estableix el vot i el quòrum per grup representat i no per persona assistent, per tal de garantir igualtat entre tots els grups.

c) En cas que un grup no tingui representació, la normativa interna o orgànica podrà desenvolupar estratègies per tal de garantir la seva representació.

3. Són membres amb veu i sense vot tota la representació estudiantil institucional, que no s’enquadri en l’article anterior, de la facultat o centre en qüestió.

4. Són portaveus de la Junta de Representants d’Estudiants els representants dels estudiants a les Juntes de Centre conjunta i solidàriament, en tant que són membres representants al màxim òrgan de govern del centre. Excepcionalment, les Juntes de Representants d’Estudiants podran establir per reglament intern que altres persones o càrrecs en siguin portaveus.

Article 28. Competències

Són competències de les Juntes de Representants d’Estudiants les següents:

a) Exercir la màxima representació estudiantil i del CEUPF a escala de centre, en allò que els afecti directament com a centre.

b) Convocar votacions a través dels delegats per a marcar el sentit dels vots i d’actuació dels representants dels estudiants, conforme a aquest reglament, a través de la Junta de Representants d’Estudiants.

c) Convocar processos participatius i consultes estudiantils a escala de centre.

d) Exercir la potestat representativa suprauniversitària sectorial, si s’esdevé, podent-la delegar o co-gestionar amb altra entitat del mateix centre o amb vinculació amb aquest.

e) Constituir comissions i altres òrgans interns de representació estudiantil a escala de centre.

f) Altres que siguin inherents a les anteriors i les que el Ple del CEUPF o el Consell Rector els hi assigni quan aquest reglament no les contempli.

g) Proposar la modificació del seu reglament intern, que haurà de ser aprovada per votació directa o representada de tot l’alumnat que representa, comunicada a l'òrgan de govern del centre que representa i ratificada per Consell Rector o Ple del CEUPF seguint el principi de no-centralitat (article 4.d), sense perjudici que es denegui la reforma en cas de violació del present reglament o de la normativa universitària aplicable.

Article 29. Convocatòria

1. La Junta de Representants d’Estudiants és convocada per:

a) Acord dels portaveus de la mateixa Junta de Representants d’Estudiants.

b) Acord de la Junta de Representants d’Estudiants previ.

c) Petició d’un terç dels grups mitjançant els seus delegats o representants.

d) Petició dels Coordinadors Generals del mateix espai.

e) Petició del Ple del CEUPF, el Consell Rector o la Presidència del CEUPF.

2. Les Juntes de Representants d’Estudiants es convocaran amb un mínim de tres dies lectius d’antelació —o una setmana natural en cas de no coincidir amb cap de lectiu. Aquest llindar es podrà reduir de forma puntual i per extrema urgència a un període inferior en cas que s’aprovés per unanimitat menys u de totes les representacions dels grups.

Article 30. Quòrum i sessions

1. El quòrum de les Juntes de Representants d’Estudiants s’estableix en el 70% dels grups representats, podent aquests delegar en un altre membre o anticipar el sentit de la seva participació i sent així també inclosos en el quòrum.

2. Les reunions de les Juntes de Representants d’Estudiants es distribuiran en tantes sessions com fos necessari per a garantir la màxima assistència de tots els grups, acumulant-se la participació en el quòrum. En aquest sentit, hauria d’oferir-se un mínim de dues sessions per reunió i un màxim de tres, sense perjudici de poder fer-ne una quantitat diferent si fos menester. La primera, en l’horari més favorable; la segona, a un horari alternatiu; i la tercera, per als qui haguessin faltat a les anteriors, si fes falta per a garantir la màxima assistència.

3. A aquests efectes, sempre haurà d’haver-hi a la sessió posterior un portaveu dels que hagués estat en aquella anterior, per a assegurar la correcta transmissió d’allò tractat en aquelles.

4. En cas que es vulguin fer votacions durant les sessions, s’acumularan els vots dels grups emesos durant cadascuna d’aquestes sessions.

5. Quan s’haguessin acabat totes les sessions d’una reunió, es donaran 24 hores, ampliables a 72 hores naturals, per a realitzar telemàticament un debat general entre tots els membres sobre tot el tractat a les sessions de la reunió (afegint-se també al quòrum en cas de participació activa, si s’escaigués); havent els portaveus, o encarregats en la seva absència, de posar en coneixement de tots les propostes, esmenes i altres que s’hi haguessin dut a terme. Això, si el reglament intern de la Junta de Representants d’Estudiants en qüestió no ho disposés altrament, es faria a manera d’aprovació per assentiment, motiu pel qual si hi hagués una objecció, es podria produir un debat i s’hauria de fer votació a part sobre l'objectat.

6. A efectes d’aplicació de l’apartat anterior, per a l’aprovació per assentiment sempre haurà de tenir-se en compte el següent:

a) Que tot el que es proposés i rebés assentiment restaria aprovat.

b) Que a efectes de l'anterior, en les esmenes que versin sobre text coincident en tot o part, prevaldran les esmenes posteriors sobre les anteriors.

c) Que quan no hi hagués assentiment es procedirà a votació, i aquest procediment es realitzarà seguint allò establert per reglament intern o orgànic.

7. Els reglaments orgànics i interns podran establir altres funcionaments alternatius als d’aquest article sempre que tinguin una eficàcia demostrada igual o superior.

8. Totes les sessions constaran a la mateixa acta de reunió en la mesura del possible, inclosa la telemàtica que es preveu a l’apartat 5 d’aquest article.

Article 31. Decisions i període de reflexió

1. Les decisions s’han d'intentar consensuar i, en cas de no ser possible, es procedirà a votació on s’aprovaran per majoria simple, excepte on disposi altrament aquest reglament o la normativa que apliqui en cada cas.

2. Posteriorment a cada reunió (amb totes les seves sessions, inclosa la telemàtica) s’estendrà acta immediatament i es comunicarà a tots els membres del mateix òrgan (acord inicial) i a l’alumnat representat, i es donarà un termini de 72 hores (que s’ampliarà en període d’exàmens o vacances), per tal que qualsevol pugui presentar al·legacions o suggeriments i es pugui debatre i resoldre de forma asíncrona o sincrònica (segons convingui) pel mateix òrgan.

3. En cas que no es presenti cap al·legació o suggeriment durant el termini establert, l'aprovació definitiva serà automàtica, sense necessitat de nova votació, i totes les decisions es consideraran conegudes i fermes. En cas contrari els acords impugnats quedaran suspesos fins al debat i resolució sobre l'aportat. L'acord resultant es considerà definitiu.

Capítol VIII. Consultes estudiantils i espais de deliberació directa

Article 32. Consultes estudiantils

1. Les Consultes estudiantils són el mecanisme de participació directa establert pel CEUPF destinat a aquelles temàtiques en què, per la seva rellevància, cost d'implementació o tramitació o altra consideració, es considera necessari un coneixement directe de l'opinió de l'alumnat. Tenen caràcter predominantment vinculant pel CEUPF, encara que en limitades ocasions aquestes podrien ser consultes no tancades.

2. Es convocaran segons l'establert a aquest reglament, i seran realitzades i conduïdes per l'òrgan convocant, podent rebre la col·laboració d'altres òrgans del CEUPF o de la UPF.

3. Es farà servir, en principi, el mitjà establert per la UPF per a la comunicació entre l'alumnat i la representació i per a la realització d'aquestes consultes.

4. Els resultats publicats seran globals sense indicar el detall individual dels vots, tot i que es podran fer desglossaments per sectors de campus, centre, estudi o grup segons estableixi l'òrgan convocant.

5. La normativa interna podrà desenvolupar aquest o altres mecanismes vàlids per fer consultes estudiantils, així com aprofundir-ne en el format, o altres aspectes relatius.

6. En cap cas el resultat d'aquestes consultes obliguen a la UPF, però manifesten el sentit d'opinió de l'alumnat i s'hauran de considerar com a tal.

Article 33. Els Espais Oberts

1. Els Espais Oberts són reunions organitzades pel CEUPF i convocades per tractar temes a escala de centre. En tant que són deliberatius i consultius, no disposen de cap requisit d’assistència ni quòrum.

2. Els espais Oberts es convocaran amb una setmana d’antelació com a mínim, podent-se reduir aquest termini, en cas d’extrema urgència, per aprovació conjunta de la representació de l’espai i de la seva Junta de Representants d’Estudiants, per tal que tot l’alumnat que ho desitgi tingui temps per organitzar-se per assistir-hi, i per incentivar el debat in situ.

3. La convocatòria per a la realització d’aquests Espais Oberts es podrà realitzar segons estableix l’article 11.‎2.

4. En cas que es generi una votació, aquesta caldrà que sigui disponible per a tot l’alumnat del centre, i no únicament per les persones assistents.

Article 34. L’Assemblea General Extraordinària

1. L'Assemblea General Extraordinària és una reunió organitzada pel CEUPF i convocada per tractar aquelles qüestions en què, per la seva rellevància, es desitja fer una deliberació directa i participativa de tot l’alumnat de la universitat. És un espai per a la deliberació i la cerca de consens a l'hora d'analitzar i actuar.

2. Serà convocada des del Ple del CEUPF per una majoria de tres quarts més u, i anunciada amb una antelació suficient perquè el contingut sigui conegut per tot l’alumnat convocat.

3. L'Assemblea General Extraordinària, d'acord amb la seva naturalesa, està pensada per ser un espai fonamentalment informatiu, deliberatiu, divulgatiu i consultiu. El seu funcionament d'acord amb aquesta naturalesa es fonamentarà en la informació, el diàleg, la contraposició de posicions i la cerca de consens. Si cal prendre decisions, caldrà que generin consens unànime. En cas que no fos així, la votació a realitzar s'haurà de portar al Ple del CEUPF.

Capítol IX. Pèrdua de la condició de representant del CEUPF

Article 35. Pèrdua de la condició de representant del CEUPF

1. Tot membre amb càrrec dins del CEUPF pot perdre la seva condició de representant pels següents motius:

a) Per renúncia pròpia davant l'òrgan que l'agrupa i que representa. Aquesta no serà immediata i tindrà un període de reflexió i transició de 15 dies.

b) Per incoació motivada i aprovada de tres quartes parts dels membres del grup de control corresponent, conforme el punt següent.

c) Per pèrdua de la condició d’alumne dins del col·legi electoral on va ser triat inicialment.

d) Per imposició establerta per exigència normativa o procediments legals aplicables.

e) Per renovació de càrrecs en els processos normatius habituals.

2. Els grups de control podran incoar una remoció de la representació de la següent forma:

a) Les Juntes de Representants d’Estudiants podran promoure la remoció i noves eleccions del representant respectiu al seu centre dins del Ple del CEUPF

b) Les persones que conformen un sector del Ple del CEUPF podran revocar el seu representant al Consell Rector i elegir un nou representant amb efectes immediats. Aquesta revocació no anul·la el seu paper com a membre del Ple del CEUPF.

c) El Ple del CEUPF podrà incoar la remoció i noves eleccions de la Presidència del CEUPF.

d) Altres càrrecs o membres de comissions triats pel CEUPF o els seus òrgans tindran també mecanismes de control que seran regulats per reglament intern i aprovats pel Consell Rector o el Ple del CEUPF.

3. Els procediments incoats seran motivats i hauran de ser acreditables. En tot cas, es donarà a les persones implicades el dret de poder respondre a les mocions de remoció i hauran de ser sentits prèviament a la seva remoció final.

4. La Presidència del CEUPF no perdrà la seva condició fins a l'elecció de la següent persona representant.

5. En el cas que finalitzat el mandat no s’hagi finalitzat el procés de renovació, els anteriors es mantindran en funcions fins a l’assoliment de la seva renovació.

Capítol X. Iniciativa de reforma del reglament

Article 36. Modificacions correctives

1. Per consens o unanimitat menys dos dels membres del Ple del CEUPF, es podrà modificar el reglament del CEUPF de manera puntual i que en cap cas pot ser invasiva o modificar l’estructura orgànica del CEUPF, per a adaptar mínimament les disposicions d’aquest reglament a les realitats de la seva aplicació o situació actual.

2. En cas que una modificació de la normativa vigent obligui a una adaptació del reglament del CEUPF, es seguirà el procediment indicat en aquest article. La ponència inicial serà a càrrec de la Presidència del CEUPF, sense perjudici que la resta de membres del Ple del CEUPF presentin propostes, mocions o altres comentaris sobre el text presentat. La majoria requerida per a la seva aprovació serà de dues terceres parts dels membres del Ple del CEUPF i, en cap cas, mitjançant aquest mecanisme, la modificació proposada podrà excedir l’adaptació requerida.

3. En ambdós casos, la modificació, en la seva proposta final, ha de ser coneguda mitjançant acord inicial per les Juntes de Representants d’Estudiants de centre, que durant un període de 7 dies lectius podran presentar al·legacions o suggeriments.

4. En cas que no es presenti cap al·legació o suggeriment durant el termini establert, l'acord definitiu d'aprovació de la proposta dins del CEUPF serà automàtic, sense necessitat de nova votació, i totes les decisions es consideraran conegudes i fermes. En cas contrari els acords impugnats quedaran suspesos fins al debat i resolució sobre l'aportat. L'acord resultant es considerà definitiu.

5. Finalment, si la proposta es aprovada dins del CEUPF, es procedirà amb la proposta segons s'estableixi en la normativa universitària per a la seva aprovació definitiva per part de la UPF i per a la seva entrada en vigor.

Article 37. Procediment ordinari

1. La iniciativa de reforma del Reglament del Consell d’Estudiants de la UPF correspon a la Presidència del CEUPF (per resolució motivada), al Consell Rector o al Ple del CEUPF.

2. Després de seguir-se els procediments que el Ple del CEUPF disposés per a realitzar la reforma, el text final es votaria al Ple del CEUPF, on hauria d’obtenir majoria absoluta.

3. Un cop aprovat el text d’acord amb l’anterior, es faria públic el document en un període de dos dies lectius o quatre de naturals, i es convocaria en 20-40 dies lectius a tota la comunitat estudiantil de la universitat a una consulta per a aprovar la iniciativa.

4. Es contempla que durant aquest procés es pugui obrir un espai de debat (sincrònic o asincrònic) obert a tota la comunitat estudiantil per tal de tractar el procés de reforma del reglament.

5. Un cop la proposta de reglament sigui aprovada dins del CEUPF mitjançant la consulta estudiantil, es procedirà segons s'estableixi a la normativa universitària per a la seva aprovació definitiva per part de la UPF i per a la seva entrada en vigor.