Acord del Consell de Govern de 6 d'abril de 2011, modificat per acord del Consell de Govern de 2 de juliol de 2014, acord de Consell de Govern de 10 d'abril de 2019 i acord de Consell de Govern de 21 de febrer de 2024

TÍTOL 1
Naturalesa, composició i funcions

Article 1
El Departament de Comunicació està constituït d'acord amb el que estableixen la legislació universitària, els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i les disposicions que els desenvolupen i es regeix per les esmentades normes i pel present reglament.

Article 2
El Departament de Comunicació és una unitat de docència i recerca encarregada de  coordinar les activitats i iniciatives docents i de recerca del personal acadèmic que hi està adscrit i de donar-hi suport. Coordina la docència dels àmbits de coneixement descrits a l'annex, en un o en diversos centres, d'acord amb la programació docent de la Universitat. També imparteix les titulacions oficials de postgrau que els òrgans de la Universitat li assignen i exerceix aquelles altres funcions que els assigna els Estatuts i les normes que els desenvolupin.

Article 3

1. El Departament de Comunicació està format pel personal acadèmic dels àmbits de coneixement  esmentats més amunt que hi està adscrit, de les categories següents:
 
a) El professorat dels cossos docents
b) El professorat contractat laboral.
c) El personal investigador propi o vinculat.
d) Els ajudants i becaris de recerca.

2. Es consideren membres del Departament els professors pertanyents a altres departaments que hi estiguin adscrits temporalment, d'acord amb l'article 18 dels Estatuts de la UPF.
3. També formen part de Departament el personal d'administració i serveis que hi estigui adscrit i, si és el cas, altres membres de la comunitat universitària, en el marc del que estableixen els Estatuts de la UPF.

Article 4

Són funcions del Departament de Comunicació:

a) Organitzar, desenvolupar i avaluar plans docents, plans de recerca, els estudis oficials de postgrau que els òrgans de govern els adscriguin i activitats d'especialització i de formació al llarg de tota la vida, en els àmbits que li són propis.
b) Decidir conjuntament amb els centres el professorat que exercirà la docència en les matèries de la seva competència a l'efecte del Pla d'activitat docent i col·laborar amb els centres en el seu control.
c) Proposar l'establiment, la modificació o la supressió de matèries dels plans d'estudis que li afectin.
d) Proposar als òrgans competents de la Universitat les places de professorat funcionari o contractat que necessita per al desenvolupament de les seves funcions, d'acord amb les directrius generals de planificació de professorat establertes per la Universitat, i proposar els membres de les comissions d'avaluació dels concursos en els termes establerts en els  Estatuts.
e) Propiciar l'actualització científica, tècnica i pedagògica dels seus membres, promovent la innovació i la millora docents i la formació pedagògica del seu professorat, i especialment del personal investigador en formació.
f) Participar en les tasques d'avaluació, acreditació i certificació del departament i del seu personal.
g) Cooperar amb altres departaments i amb els altres centres i instituts universitaris o centres de recerca de la Universitat, i amb altres institucions i organismes públics i privats, en la realització de programes de recerca o docents i per promoure activitats interdisciplinàries o d'interès conjunt. A aquests efectes promou l'establiment de convenis i dels contractes a què es refereix l'article 83 de la Llei orgànica d'universitats.
h) Informar sobre les necessitats de personal d'administració i serveis.
i) Organitzar i distribuir entre els seus membres les tasques pròpies i coordinar les activitats i les iniciatives dels investigadors i dels grups de recerca reconeguts per la Universitat o per altres organismes oficials i donar-hi suport.
j) Administrar el seu pressupost.
k) Qualsevol altra funció que els assignin els Estatuts o les normes que els desenvolupin.

Article 5
El Departament de Comunicació ha de ser escoltat preceptivament en les qüestions següents:

a) La seva modificació, supressió o fusió.
b) Les propostes de convocatòria de places de personal dels cossos docents universitaris que calgui proveir per concurs d'accés.
c) La contractació del seu personal docent i investigador en règim laboral.
d) La proposta de creació, modificació o supressió de centres en què imparteixi o hagi d'impartir docència i per a la implantació o supressió d'ensenyaments que li afectin.
e) L'autorització de llicències al seu personal acadèmic d'acord amb allò previst en la normativa interna de la Universitat.
f) En tots els altres casos en què el departament es vegi afectat directament.

TÍTOL 2
Òrgans de govern

Article 6
Els òrgans de govern del Departament Comunicació són el Consell de Departament, el director o directora, el sotsdirector o sotsdirectors, el secretari o secretària, les Comissions del Programa Oficial de Postgrau i de Docència, les Comissions delegades del Consell de Departament: Permanent, de Professorat, de Recerca, i altres comissions que puguin ser creades per iniciativa del Consell de Departament.

Capítol 1
Consell de Departament

Article 7

1. El Consell de Departament és l'òrgan col·legiat de govern del Departament.
2. El mandat del Consell de Departament és de tres anys, excepte la representació dels estudiants que serà renovada cada dos anys.

Secció primera
Composició

Article 8
El Consell de Departament està format per:

a) El director o directora del Departament, que el presideix.
b) Tot el personal acadèmic doctor i els investigadors vinculats adscrits al departament.
c) Una representació de la resta de personal acadèmic de les diferents categories i del personal investigador en formació equivalent al 30% del total de membres del Consell, elegida per i entre ells;
d) Una representació dels estudiants dels ensenyaments en els quals el departament imparteixi docència, equivalent al 8% del total de membres del Consell, elegida per i entre ells, dins de cada col·lectiu. Una tercera part d'aquest percentatge correspondrà a representants d'estudiants de grau i dues terceres parts correspondrà a representants d’estudiants de postgrau (màsters universitaris i doctorat).
e) Una representació del personal d'administració i serveis adscrit al departament, equivalent al 5% del total de membres del Consell, elegida per i entre els membres d'aquest col·lectiu.

El sotsdirector o sotsdirectors i el secretari o secretària del Departament, que exerceix la secretaria del Consell, poden assistir a les reunions del Consell amb veu però sense vot, llevat que en siguin membres nats o electes.

Modificat per acord de Consell de Govern de 21 de febrer de 2024

Secció segona
Elecció dels membres del Consell de Departament

Article 9

1. Les eleccions a membres del Consell de Departament són convocades pel director o directora de Departament.
2.L'elecció dels membres del Consell de Departament es regeix pel que disposa el Reglament Electoral de la Universitat Pompeu Fabra.

Secció tercera
Competències del Consell de Departament

Article 10
Són funcions del consell de departament:

a) Elegir el director o directora del departament i proposar-ne la revocació.
b) Aprovar els objectius del departament en el marc estratègic de la Universitat.
c) Organitzar i distribuir les tasques inherents al departament i vetllar pel compliment dels compromisos de docència i de recerca.
d) Establir els plans de docència i recerca, desenvolupament i innovació i difusió científiques i coordinar l'activitat del seu personal docent i investigador.
e) Aprovar els programes de les assignatures que imparteix el departament.
f) Proposar estudis oficials de postgrau.
g) Formular propostes als centres en relació amb els plans d'estudis.
h) Exercir les funcions que en matèria de professorat li atorga aquest  reglament.
i) Informar sobre l'adscripció del professorat del departament als instituts universitaris de recerca.
j) Informar sobre el reconeixement per part de la Universitat dels grups de recerca que s'organitzin amb professors adscrits al departament.
k) Elaborar i aprovar la memòria d'activitats docents i de recerca del departament.
l) Aprovar el reglament d'organització i funcionament del departament, que ha de ser ratificat pel Consell de Govern.
m) Aprovar el pressupost del departament i acordar els compromisos incorporats en els instruments que els òrgans competents de la Universitat proposin per a la distribució interna dels recursos.
n) Totes aquelles funcions relatives al departament que els Estatuts o el present reglament atribueixin explícitament al consell.

 

Capítol 2
Funcionament del Consell de Departament

Article 11

1. El Consell de Departament s'ha de reunir almenys dues vegades al curs, sempre en període lectiu, i ha d'haver estat convocat prèviament pel director o directora del Departament. En l'escrit de convocatòria s'han d'indicar el lloc i l'hora de reunió i l'ordre del dia.
2. La convocatòria s'ha de trametre a tots els membres del Consell amb una antelació mínima de cinc dies hàbils, i ha de contenir l'ordre del dia fixat pel director o directora del Departament, amb tots els punts que s'hagin de tractar en la sessió corresponent, al qual s'hauran d'haver incorporat les peticions subscrites per un mínim d' una tercera part  membres del Consell, sempre que aquestes peticions hagin estat presentades al director o directora del Departament mitjançant escrit registrat amb 48 hores d'antelació respecte a la sessió del Consell.
3. S'ha d'adjuntar a la convocatòria la documentació relativa als assumptes a tractar que estigui disponible. En tots els casos, tota la informació sobre els temes que figurin a l'ordre del dia ha d'estar a disposició dels membres del Consell a la secretaria del Departament amb una antelació mínima de 48 hores.
4. El director o directora del Departament podrà de convocar el Consell extraordinari quan ho consideri oportú. El consell s'haurà de convocar amb una antelació mínima de 48 hores.
5. El director o directora del Departament també haurà de convocar el Consell a petició d'una tercera part  part dels seus membres. La petició ha d'incloure els punts de què aquests membres vulguin tractar dins l'ordre del dia. El Consell s'ha de convocar en un  termini de deu dies hàbils després que la petició hagi estat formalitzada a la secretaria del Departament.

Article 12

1. El Consell de Departament quedarà vàlidament constituït, en primera convocatòria, a l'efecte de dur a terme sessions i deliberacions i prendre acords, si hi són presents la majoria absoluta dels seus membres, entre ells el director o directora de Departament i el secretari o secretària, o si escau, dels qui els substitueixin. En segona convocatòria quedarà vàlidament constituït si hi són presents almenys la tercera part dels seus membres, entre ells el director o directora i el secretari o secretària o, si escau, els qui els substitueixin.

 

2. L'assistència al Consell té caràcter personal i el vot és indelegable.

Article 13
El Consell serà presidit pel director o directora del Departament o, en cas d'absència, pel sotsdirector o sotsdirectora que designi i en absència d'aquests pel professor o professora que designi. El secretari o secretària del Departament actuarà de secretari del Consell, i podrà ser substituït en cas d'absència per qui designi el director o directora.

Article 14

1. El secretari o secretària ha d'aixecar acta de les sessions. Les actes s'han d'aprovar en la mateixa sessió o en la sessió ordinària següent.
2. L'acta ha d'incloure la relació de membres assistents i d'absències, l'ordre del dia de la sessió, les circumstàncies de lloc i temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions, la forma i el resultat de les votacions i el contingut dels acords presos.
3. En l'acta ha de figurar, a sol×licitud dels respectius membres del Consell, el vot contrari a l'acord adoptat, l'abstenció i els motius que la justifiquin o el sentit del vot favorable. Així mateix, qualsevol membre del Consell té dret a sol×licitar la transcripció íntegra de la seva intervenció o proposta, sempre que aporti a l'acte, o en el termini que assenyali el president, el text que es correspongui fidelment a la seva intervenció, que s'ha de fer constar en l'acta o bé se n'hi ha d'adjuntar una còpia.
4. Els membres que discrepin de l'acord majoritari poden formular vot particular per escrit en un termini de 48 hores, que s'ha d'incorporar al text aprovat.

Article 15
El Consell ha de debatre i adoptar, si escau, els acords sobre els punts de l'ordre del dia. Això no obstant, el Consell pot decidir incloure nous temes en l'ordre del dia si hi són presents tots els membres i n'és declarada la urgència pel vot favorable de la majoria.

Article 16

1. Les votacions són per assentiment, ordinàries o secretes. S'entendrà que hi ha assentiment quan el president formuli propostes que una vegada anunciades no suscitin oposició o objecció. El sistema de votació ordinari és a mà alçada, i primer es demanen els vots a favor, després els vots en contra i finalment les abstencions. La votació secreta es realitza mitjançant paperetes dipositades en una urna pels membres del Consell de Departament després de ser cridats nominalment. Els acords del Consell de Departament es prenen per votació nominal i secreta quan es tracti de l'elecció de persones o quan una proposta en aquest sentit d'algun membre del Consell assistent tingui el suport de la majoria dels membres del Consell.
2. Llevat dels casos en què el present reglament demani altres majories, els acords es prenen per majoria simple.
3. S'entén que hi ha majoria simple quan els vots a favor superen els vots en contra, sempre que les abstencions no superin el 50% de la suma dels vots a favor i en contra. Si es tracta de votacions secretes, s'entén que hi ha majoria simple quan els vots a favor superen els vots en contra, sempre que els vots en blanc no superin el 50% de la suma de vots a favor i en contra. Si en la primera votació no s'assoleix la majoria en aquests termes, cal obrir un nou torn d'intervencions i procedir a una nova votació, en la qual no es comptabilitzaran les abstencions, els vots en blanc i els vots nuls. En tot cas, el refús de vot es comptarà com una abstenció o com un vot en blanc, depenent de si la votació és ordinària o secreta. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president.
4. S'entén que hi ha majoria absoluta quan s'expressi en el mateix sentit el primer nombre enter de vots que segueix al nombre resultant de dividir per dos el total de membres de ple dret del Consell.
5. S'entén que hi ha majoria absoluta dels membres presents quan s'expressi en el mateix sentit el primer nombre enter de vots que segueix al nombre resultant de dividir per dos el total de membres presents en el moment de la votació.

Article 17

Els acords adoptats pel Consell de Departament seran efectius des del moment en què s'aprovin, llevat que l'acord disposi una altra cosa. Els esmentats acords són públics, i s'han de notificar als òrgans de la Universitat que correspongui.

Article 18
El secretari o secretària ha de donar fe dels acords adoptats pel Consell i ha de lliurar els certificats que a aquest efecte li siguin sol×licitats.

Secció quarta
Comissions del Departament

Article 19. Comissió Acadèmica del Màster

1. La Comissió estarà formada pel director o directora del Departament, el sotsdirector o sotsdirectora adjunt de postgrau, el degà o degana de la Facultat deComunicació, el secretari o secretària del Departament, el coordinador o coordinadora del programa de doctorat, els coordinadors dels màsters universitaris organitzats pel Departament, els vocals dels màsters interdepartamentals organitzats pel Departament, els vocals dels màsters interuniversitaris amb participació del Departament, un representant dels estudiants de postgrau, escollits per i entre els estudiants de postgrau membres del Consell de Departament, i un representant del personal d'administració i serveis de la secretaria del Departament

2. La Comissió Acadèmica de Màster designarà una comissió permanent delegada del plenari. La comissió permanent estarà formada pel director o directora del Departament, el sotsdirector o sotsdirectora adjunt de postgrau, pels coordinadors dels màsters universitaris organitzats pel Departament,  un representant dels estudiants dels màsters, escollits per i entre els estudiants membres del Consell de Departament i un representant del personal d'administració  i serveis de la secretaria del Departament.

3. La Comissió Acadèmica de Màster serà competent, per delegació del Consell de Departament, en les matèries establertes en els apartats e) i f) de l'article 10, excepte en les qüestions referents a doctorat, de les quals s'encarregarà la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (regulada per la normativa de l'Escola de Doctorat de la UPF). Qualsevol d'aquestes matèries ha d'adreçar-se al plenari del Consell de Departament si ho demanen un o més membres de la Comissió Permanent.

4. La Comissió Acadèmica de Màster és l'encarregada de la gestió, la promoció, la coordinació i el seguiment dels estudis de Màster del Departament, i d'elaborar la documentació necessària per el procés d'acreditació de la qualitat dels màsters, tot participant de manera activa en els procediments establerts per les agències de qualitat. Correspon a la Comissió fer les propostes a la comissió competent en matèria de Màster de la UPF i qualsevol altra funció que les normes pròpies de la UPF li atorguen.

Modificat per acord del  Consell de Govern del dia 2 de juliol de 2014 i per acord de Consell de Govern de 21 de febrer de 2024

Article 20. Comissió de Docència

1. La Comissió de Docència estarà formada pel director o directora del Departament, el sotsdirector o sotsdirectora o els sotsdirectors, el degà o degana de la Facultat de Comunicació, el secretari o secretària del Departament, els catedràtics membres de la Comissió de Professorat, els directors de titulació dels graus i els coordinadors dels màsters oficials de recerca dirigits pel Departament. La Comissió serà presidida pel director o directora del Departament, que pot delegar en una altra persona.

Modificat per acord de Consell de Govern de 21 de febrer de 2024

2. La funció de la Comissió de Docència és assessorar el director o directora del Departament, la Comissió de Professorat i el Consell de Departament sobre l'establiment i el desenvolupament de la docència i sobre les polítiques de professorat.

Secció cinquena
Comissions delegades del Consell de Departament

Article 21. Comissió Permanent

1. El Consell de Departament designarà una Comissió Permanent del Consell de Departament, que estarà integrada pel director o directora, pel sotsdirector o sotsdirectora o els sotsdirectors i pel secretari o secretària del Departament.

2. La Comissió Permanent del Consell serà competent, per delegació del Consell de Departament, en les matèries establertes en els apartats c), d), g), h), i) i k) de l'article 10. Qualsevol d'aquestes matèries ha d'adreçar-se al plenari del Consell de Departament si ho demanen un o més membres de la Comissió Permanent.

Article 22. Comissió de Professorat

1.  La Comissió de Professorat estarà formada pel director o directora del Departament, el degà o degana de la Facultat de Comunicació, el sotsdirector o sotsdirectora o els sotsdirectors, dos catedràtics d'universitat, en representació dels membres del Departament elegits pel Consell, i per dos professors titulars o agregats escollits pel Consell de Departament, a proposta del director o directora, i respectant el criteri de paritat entre homes i dones que integrin la Comissió. També s'elegirà de manera addicional un catedràtic o catedràtica d'universitat o contractat per completar la comissió quan algun membre nat no sigui d'aquesta categoria i sigui exigible d'acord amb els requisits establerts pels Estatuts de la Universitat.

Modificat per Acord de Consell de Govern de 10 d'abril del 2019 i per acord de Consell de Govern de 21 de febrer de 2024

2. La funció d'aquesta comissió és proposar a la Comissió de Professorat les places dels cossos docents i de catedràtic i de professor agregat que s'han de convocar per concurs, segons que s'estableix en l'article 102.3 dels Estatuts de la UPF. Cap professor no participarà en les decisions que afectin les propostes de provisió de places de categoria superior.

Article 23. Comissió de Recerca

1. La Comissió de Recerca estarà formada pel director o directora del Departament, el sotsdirector o sotsdirectora adjunt per a la recerca, pel secretari o secretària i per un representant de cada grup de recerca del Departament, elegits pel Consell. La Comissió serà presidida pel director o directora del Departament, que podrà delegar en una altra persona.

2. La funció de la Comissió de Recerca és assessorar el director o directora del Departament i el Consell de Departament en l'establiment de directrius generals de recerca, i coordinar les activitats d'investigació del Departament. La Comissió de Recerca serà competent, per delegació del Consell de Departament, en les matèries establertes en l'apartat j) de l'article 10. Qualsevol d'aquestes matèries ha d'adreçar-se al plenari del Consell de Departament si ho demanen un o més membres de la Comissió Permanent.

Capítol 3
Director o directora del Departament

Secció primera
Definició, durada del mandat i elecció

Article 24

1. El director o directora del Departament exerceix la direcció i la gestió ordinària del Departament.

2. La durada del mandat del director o directora del Departament és de tres anys, amb possibilitat de reelecció dues vegades consecutives.

Article 25
Els directors de departament són elegits pel consell de departament entre els professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat adscrits al departament. Per poder presentar-hi candidatura cal tenir el suport de com a mínim un terç dels membres del consell de departament. El seu nomenament correspon al rector o rectora.

Article 26
Les eleccions a director o directora de Departament les ha de convocar el rector o rectora, i es regeixen pel Reglament Electoral de la UPF.

Secció segona
Competències del director o directora del Departament

Article 27

1. Correspon al director o directora del Departament:
a) Representar el departament.
b) Exercir les funcions de direcció i de gestió ordinària del departament.
c) Convocar i presidir el consell de departament i executar i fer complir els seus acords.
d) Designar el sotsdirector o sotsdirectors i el secretari o secretària en els termes establerts en els Estatuts i en la normativa interna.
e) Vetllar pel compliment dels objectius estratègics del departament aprovats pel consell de departament.
f) Elaborar anualment els plans d'activitat docent i de recerca, desenvolupament i  innovació i difusió científiques del departament, així com tota iniciativa referent al millor funcionament d'aquest.
g) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques del departament, i vetllar pel seu compliment i per la seva qualitat i avaluació.
h) Informar sobre les necessitats de personal acadèmic i d'administració i serveis.
i) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del departament, així com signar el compliment dels compromisos adoptats en els instruments per a la distribució del pressupost i fer-ne el seguiment.
j) Exercir la direcció funcional del personal d'administració i serveis adscrit al departament.
k) Totes les funcions relatives al departament que els Estatuts no atribueixin al consell de departament.

2. El director o directora de departament serà substituït en cas de vacant, absència o malaltia pel sotsdirector o sotsdirectora que prèviament s'hagi determinat, a qui el rector o rectora n'encarregui les funcions.
3. El director o directora de Departament proposa el nomenament de sotsdirectors, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries i els criteris assenyalats per la normativa interna, d'entre els professors doctors amb caràcter permanent adscrits al departament. El seu nomenament correspon al rector o rectora.
4. El director o directora de departament ha de proposar al consell de departament la designació del secretari o secretària del consell entre els professors del departament.

Article 28
El director o directora del departament pot ser sotmès a una moció de censura o a una qüestió de confiança per part del Consell de Departament, d'acord amb el que preveuen els articles 215 i 216 dels Estatuts de la UPF.

Capítol 4
Els sotsdirectors o sotsdirectores del Departament

Article 29

1. Correspon al sotsdirector o sotsdirectors col·laborar amb el director o directora en les seves funcions i portar a terme les funcions que aquest li encarreg

2. El sotsdirector o sotsdirectora substitueix en cas de vacant, absència o malaltia el director o directora. En cas que n'hi hagi més d'un, el substituirà aquell que prèviament s'hagi determinat i a qui el rector o rectora n'encarregui les funcions.

Capítol 5
Secretari o secretària del Departament

Article 30

1. Correspon al secretari o secretària del Departament exercir la secretaria del Consell de Departament, redactar i custodiar les actes de les reunions d'aquest òrgan, expedir certificats dels acords que s'hagin pres en el seu si i coordinar els processos electorals que corresponguin al Departament d'acord amb els Estatuts i amb el Reglament Electoral de la UPF.

2. També li correspon:

a) Efectuar, per indicació del director o directora del Departament, la convocatòria de les sessions.
b) Exercir la secretaria de les comissions del Departament de les quals sigui secretari o secretària d'acord amb aquest reglament.
c) Comunicar a la Secretaria General de la UPF els acords adoptats pel Consell de Departament o per aquelles altres comissions del Departament que tinguin caràcter executiu.
d) Vetllar perquè els acords del Consell de Departament que ho requereixin siguin publicats d'acord amb les directrius establertes per la Secretaria General de la UPF.
e) Qualsevol altra funció inherent a la seva condició de secretari o secretària del Departament.

TÍTOL 3

Recursos econòmics i materials del Departament

Article 31
El Departament disposa dels recursos següents:

- els  que li assigni la Universitat del seu pressupost;
- els provinents dels contractes signats pel Departament a l'empara de l'article 83 de la LOU, sense perjudici del cànon que correspon a la Universitat.
- qualssevol altres recursos que li corresponguin per les seves activitats i serveis;
- les subvencions o donacions atorgades al seu nom.

Article 32
El Departament disposa dels mitjans materials de suport a la docència i a la recerca que li assigni la Universitat o que s'adquireixin amb càrrec als seus propis recursos.

Article 33
El Departament disposa del personal d'administració i serveis que li assigni la Universitat.

TÍTOL 4
Reforma del reglament

Article 34

1. Poden proposar la reforma d'aquest reglament el director o directora del Departament, a iniciativa pròpia, o bé una quarta part dels membres del Consell de Departament.

2. La reforma del reglament requereix l'acord dels dos terços dels membres del Consell de Departament i la ratificació del Consell de Govern.

Disposició final
En tot allò no previst en els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i en aquest reglament s'aplicarà la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Annex
El Departament de Comunicació coordina la docència dels àmbits de coneixement de Periodisme, de Comunicació Audiovisual, de Publicitat i Relacions Publiques, de Biblioteconomia i Documentació, i d'aquelles altres que en el futur hi adscrigui l'òrgan competent de la Universitat, en els centres en què aquestes àrees imparteixen docència, d'acord amb la programació docent de la Universitat.