Acord del Consell de Govern de 20 de febrer del 2019

 

Article 1. Àmbit d'aplicació

Aquesta normativa és d'aplicació a tot el personal d'administració i serveis de la Universitat Pompeu Fabra, sigui en règim funcionarial o laboral.

Article 2. Permisos i llicències

Es podran concedir els permisos i les llicències recollits a la normativa vigent.

Article 3.Vacances anuals

3.1. El personal amb jornada ordinària de matí, de tarda, o de matí i tarda disposa de 22 dies laborables de vacances per any complet de servei actiu, meritat entre l’1 de setembre i el 31 d’agost de l’any següent, sens perjudici dels dies addicionals de vacances per antiguitat que li  corresponguin. Si el període treballat és inferior a un any complet de meritació en servei actiu, se’n gaudirà de la part proporcional.

3.2. El personal que presta servei en jornades de caps de setmana i festius o de divendres, caps de setmana i festius disposa del nombre de dies de vacances anuals per any complet de servei actiu, meritat entre l’1 de setembre i el 31 d’agost de l’any següent. Segons el torn, disposa dels dies següents:

 1. Torn de divendres, caps de setmana i festius:

–9 dies en caps de setmana i festius

–4 dies en divendres

 1. Torn de caps de setmana i festius:                                 

–9 dies en caps de setmana i festius

3.3. Si el període treballat és inferior a un any complet de meritació en servei actiu, se’n gaudirà de la part proporcional.

Article 4. Gaudi de les vacances.

4.1. El personal de la UPF que formi part de la mateixa unitat familiar, condicionat a les necessitats del servei, tindrà preferència per gaudir de les vacances en les mateixes dates.

4.2. El gaudi de les vacances és diferent en el supòsit de períodes de tancament d’estiu, o no tancament, establert en el calendari laboral de cada any.      

4.2.1. Les regles de gaudi de les vacances en el supòsit que no hi hagi tancament d’estiu són:

 1. Personal que presta servei en jornada ordinària de matí, de tarda, o de matí i tarda: els 22 dies de vacances anuals es faran preferentment durant el període de jornada intensiva d’estiu i, especialment, es facilitarà durant el mes d’agost.
 2. Personal que presta servei en caps de setmana i festius o de divendres, caps de setmana i festius: els dies de vacances anuals es faran preferentment durant el període de jornada intensiva, especialment durant el mes d’agost.

4.2.2. En ambdós casos previstos a l’apartat 4.2.1:

 1. Les vacances es podran fer partides en dos períodes, sens perjudici del que s’exposa en els apartats anteriors.
 2. El personal ha de sol·licitar el període en què vulgui fer les vacances abans del 15 d’abril.
 3. El personal té dret a conèixer la resolució sobre el període de les seves vacances anuals abans del 15 de maig.
 4. Correspon al superior jeràrquic immediat, amb categoria mínima de cap de secció o assimilat, resoldre l’autorització de les sol·licituds de vacances formulades.

4.2.3. Les regles de gaudi de les vacances en el supòsit de tancament d’estiu són:

 1. Personal que presta servei en jornada ordinària de matí, de tarda, o de matí i tarda: ha de gaudir obligatòriament de dies de vacances durant tot el període de tancament d’estiu establert al calendari laboral anual. En compensació, el personal pot gaudir, de manera independent, aïllada i durant tot l’any, de la resta de dies de vacances, sense haver de fer cap recuperació horària.
 2. Personal que presta servei en caps de setmana i festius o de divendres, caps de setmana i festius: ha de gaudir obligatòriament de dies de vacances durant el tancament d’estiu establert al calendari laboral anual. En compensació, el personal pot gaudir, de manera independent, aïllada i durant tot l’any, de la resta de dies de vacances, sense haver de fer cap recuperació horària.
 3. Les sol·licituds de vacances s’han de fer amb suficient antelació, per tal que es puguin autoritzar per part del superior jeràrquic immediat, amb categoria mínima de cap de secció o assimilat, tot garantint la correcta cobertura i prestació del servei i la conciliació familiar, personal i laboral.
 4. Els dies de vacances no gaudits durant el tancament d’estiu es podran gaudir a partir de l’assignació dels serveis essencials per part de la Vicegerència de l’Àrea de Recursos Humans i Organització i fins al 31 de desembre, excepte en els casos previstos en la normativa vigent.

    4.2.4.El gaudi dels dies de vacances i dels dies addicionals de vacances per antiguitat no pot anar més enllà del dia 31 de desembre de l’any en curs, excepte en els casos previstos en la normativa vigent.

    4.2.5.Els dies addicionals de vacances per antiguitat es podran gaudir, de manera independent i aïllada, durant tot l’any.

     4.2.6.Les regles de gaudi de les vacances en els casos d’incapacitat temporal i altres permisos són:

 1. En les situacions de permís de maternitat, de paternitat, d’incapacitat temporal, de risc durant la lactància, de risc durant l’embaràs o d’atenció a fills prematurs que coincideixin totalment o parcialment amb el període de vacances, la persona afectada gaudirà de les vacances immediatament un cop reincorporada al lloc de treball, d’acord amb les condicions de gaudi que es derivin dels apartats anteriors.
 2. Si alguna d’aquestes situacions impedeix iniciar el gaudi de les vacances dins de l’any natural al qual corresponguin, o si una vegada iniciat el període de vacances sobrevé aquesta situació, el període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat, de manera immediata a la reincorporació al lloc de treball

Article 5. Sol·licituds i formes de concessió de llicències i permisos.

5.1. No es pot gaudir de permisos i de llicències sense que s'hagin sol·licitat amb antelació al seu inici, a excepció dels casos següents:

 1. El permís per naixement d’un fill i per la mort o malaltia greu del cònjuge o convivent, dels fills o dels pares i d’altres familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
 2. En el cas de part.
 3. En els supòsits d'adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent, de menors de fins a sis anys.

5.2. El permís per matrimoni s’haurà de sol·licitar amb una antelació no inferior a un mes.

5.3. Les llicències per fer estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc de treball i per a assumptes propis sense remuneració s'hauran de sol·licitar amb una antelació mínima d'un mes.

5.4. Les sol·licituds dels delegats del personal per utilitzar les hores de crèdit hauran de ser formulades per l'interessat verbalment o per escrit, i amb una antelació mínima de 24 hores, al cap de comandament de la unitat orgànica a la qual estigui adscrit.

5.5. Es concedirà la petició, llevat que s'hagi exhaurit el crèdit, que hagi estat sol·licitada fora de termini o que l’absència de l’empleat generi un dany objectiu i immediat per a la prestació del servei. En qualsevol cas, s’haurà de justificar la causa de les denegacions.

5.6. Cada mes els delegats del personal presentaran un resum signat de les hores de crèdit utilitzades, en el qual només s'especificaran la data i les hores d'entrada i sortida del centre de treball. Els corresponents caps de les unitats afectades trametran els resums esmentats, amb les observacions que creguin pertinents, al Servei de Personal d’Administració i Serveis.

5.7. A excepció de les sol·licituds de l’apartat 5.4 d’aquest article, les sol·licituds s’han de presentar davant el cap immediat. Correspon al superior jeràrquic immediat, amb categoria mínima de cap de secció o assimilat, instruir i resoldre els procediments, llevat de:

 1. La llicència per fer estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc de treball.
 2. La llicència per assumptes propis sense remuneració.
 3. El permís en cas de part.
 4. El permís en els supòsits d’adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent, de menors de fins a sis anys.
 5. Permís de lactància.

Els procediments dels supòsits anteriors, seran instruïts pel Servei de Personal d’Administració i Serveis i resolts pel gerent.

Article 6. Assumptes particulars.

6.1. El personal pot gaudir de l’equivalent en hores, segons la seva jornada laboral, dels dies d’assumptes particulars i dels dies addicionals d’assumptes particulars per antiguitat, que els corresponguin.

La meritació dels dies  d’assumptes particulars es farà per any natural, i en cas que el període treballat o la dedicació anual sigui inferior a un any complet de servei actiu, se’n gaudirà de la part proporcional.

6.2.  Amb caràcter general, la fracció de gaudi és per hores senceres, amb el mínim d’una hora, excepte en el cas de la permanència obligada de matí o tarda de la jornada corresponent o bé en els supòsits establerts en aquest article que incloguin alguna fracció inferior.

6.3. El temps mínim per gaudir d’assumptes particulars i poder justificar l’absència d’una jornada laboral sencera són les hores corresponents segons la jornada i la dedicació següents:

 1. Jornada ordinària de matí i/o tarda

Temps complet:                      5.00 hores

Reducció d’1/7 de jornada:    4.30 hores

Reducció d’1/3 de jornada:    3.30 hores

Reducció de ½ jornada:         2.30 hores

 1. Jornada de caps de setmana i festius

Temps complet:

Caps de setmana i festius:      7.00 hores

Divendres (BCA):                 4.30 hores       

Reducció d’1/7 de jornada:   

Caps de setmana i festius:      6.00 hores

Divendres (BCA):                  4.00 hores      

Reducció d’1/3 de jornada:

Caps de setmana i festius:      5.00 hores

Divendres (BCA):                  3.00 hores      

La permanència obligada restant del dia, si no es complementa amb algun altre permís, es justificarà d’ofici com a absència recuperable que, juntament amb la diferència de la jornada diària, es compensarà amb el saldo setmanal acumulat.

6.4. Es consideren preferents per gaudir de les hores d’assumptes particulars els períodes no lectius, tot afavorint la conciliació familiar, personal i laboral.

6.5. El gaudi dels dies d’assumptes particulars serà des de l’1 de gener de l’any de la meritació fins a 31 de gener de l’any següent.

6.6. Correspon al superior jeràrquic immediat, amb categoria mínima de cap de secció o assimilat, resoldre l’autorització de les sol·licituds d’assumptes particulars, que està supeditada a les necessitats del servei.

Article 7. Concatenació de justificacions per a un mateix dia.

7.1. Es poden gaudir el mateix dia d’hores justificades de permís per dos motius diferents.

7.2. Quan hi hagi tancament, i en el cas del gaudi del mig dia derivat de la compensació dels serveis essencials, si el còmput d’hores del dia concatenat amb un altre permís no cobreix tota la jornada, es permetrà que el temps restant, fins a un màxim de 30 minuts, es pugui recuperar.

Article 8. Períodes de tancament.

8.1. Els dos possibles períodes de tancament, l’un durant el mes d’agost (estiu) i l’altre durant el mes de desembre (Nadal), seran negociats dintre del calendari laboral de cada any.

8.2. El període de tancament del mes d’agost, que serà com a màxim de dues setmanes, és de gaudi obligatori de vacances per a tot el personal, llevat dels serveis essencials, que han de garantir el funcionament del mínim establert en aquest punt.

El personal d’administració i serveis que dugui a terme aquests serveis disposarà de l’equivalent de dies de permís per vacances a raó d’un dia i mig per cada dia de servei prestat.

8.3. La compensació addicional del mig dia per cada dia de servei prestat durant el tancament del mes d’agost tindrà el mateix tractament que les vacances, a efectes de gaudi. En aquest sentit, han de tenir un tractament preferent i han de fer-se des del darrer dia del tancament del mes d’agost i no més enllà del dia 31 de desembre, excepte en els casos previstos en la normativa vigent.

8.4. Els dies del període de tancament del mes de desembre tenen la consideració de dies no recuperables per a tot el personal.

8.5. El personal que sigui assignat per cobrir els serveis essencials durant el període de tancament del mes de desembre disposarà de l’equivalent a raó d’un dia i mig per cada dia de servei prestat. La compensació per als serveis essencials es gaudirà durant l’exercici de l’any següent.

8.6. La Vicegerència de l’Àrea de Recursos Humans i Organització autoritzarà expressament el nombre d’efectius mínims de funcionament durant els períodes de tancament, prèvia petició i amb l’informe motivat de les directores de campus i els responsables dels àmbits funcionals. Aquest informe es trametrà a la Vicegerència durant el mes d’abril per al període de tancament del mes d’agost, i durant el mes d’octubre per al període de tancament del mes de desembre. L’informe contindrà la proposta de persones que cobriran els serveis essencials, per tal de fer-ne l’assignació definitiva i que el personal afectat disposi d’aquesta informació amb la suficient antelació per poder organitzar les seves vacances, d’acord amb l’establert al calendari laboral vigent.

8.7. Durant el període de tancament del mes d’agost, els serveis essencials d’estiu seran els següents: 

 1. Els auxiliars de servei necessaris per garantir el funcionament de les instal·lacions que estiguin obertes durant el tancament.
 2. El personal de manteniment necessari per garantir la resolució de les incidències que puguin sorgir.
 3. El personal de suport informàtic necessari per a la correcta prestació del servei.
 4. El personal adscrit a la Biblioteca del campus que estigui obert, inclòs el del Servei d’Atenció Telefònica, que sigui necessari per garantir la prestació del servei.
 5. El personal adscrit a la Secretaria General que sigui necessari per garantir la prestació dels serveis del Registre General de la UPF.
 6. Excepcionalment, i en els casos degudament justificats, el personal necessari per prestar altres serveis que s’hagin de mantenir en l’àmbit dels serveis centrals i de les direccions de campus.