Acord de la Comissió Gestora de 26 de maig de 1993

AVALUACIÓ

L'avaluació de les pràctiques a empreses o institucions es realitzarà per mitjà d'una comissió avaluadora de totes les pràctiques dels estudis, designada pel corresponent degà o director. Tots els membres de la comissió signaran les actes.

QUALIFICACIÓ

Les qualificacions de les pràctiques s'adequaran a les acordades per la Universitat per les assignatures.

TERMINIS DE MATRÍCULA

Cada centre o estudi, d'acord amb la seva programació, podrà fixar els terminis adients dins del següents:

- En el moment de formalitzar la matrícula.

- Al llarg dels primers quinze dies de cada trimestre acadèmic.

Pel que fa a aquest últim supòsit l'estudiant presentarà la sol·licitud corresponent al Punt d'Informació a l'Estudiant. En ambdós situacions la matrícula tan sols sortirà a efecte quan s'hagi signat adequadament l'oportú conveni.