Acord de la Comissió Gestora d'11 de gener de 1994

Article 1

La selecció dels professors associats estrangers amb caràcter permanent es farà a través d'un concurs públic que serà resolt per una comissió designada per la Junta de Govern, a proposta del Consell del Departament al qual correspongui la plaça, tal com estableix l'article 47 dels Estatuts de la UPF.

Correspon a la Junta de Govern, a proposta dels departaments, aprovar la convocatòria dels concursos.

 

Article 2. Característiques de les places.

A efectes de selecció les places s'equipararan a les de Professor Titular d'Universitat, les de tipus 1, i Catedràtic d'Universitat, les de tipus 2.

 

Article 3. Requisits dels candidats

1.Requisits generals:

Els candidats a places de professor associat estranger de caràcter permanent hauran de reunir els requisits generals establerts per la legislació d'aplicació i posseir el títol de doctor .

No podran concursar a aquestes places aquells que estiguin en condicions d'accedir a places de cossos docents universitaris d'acord amb al lo que disposa la legislació vigent.

La Junta de Govern, amb caràcter previ a l'actuació de la comissió, examinarà les titulacions aportades i en declararà la suficiència.

2. Requisits específic

  1. Associats tipus 1 : Els candidats hauran de tenir la condició de professors visitants o associats de la UPF per un període mínim de dos anys.
  2. Associats tipus 2: Per concursar s'haurà de tenir la condició de professor associat estranger de caràcter permanent amb tres anys d'antiguitat en una plaça tipus 1.

 

Article 4. Exempcions.

La Junta de Govern podrà eximir de les condicions establertes en aquesta norma per accedir a places de professors associats estrangers amb caràcter permanent a doctors estrangers de reconegut prestigi docent i investigador i a especialistes de reconeguda competència que tinguin una activitat professional fora de la universitat amb una experiència mínima de deu anys.

 

Article 5. De les comissions avaluadores.

Les comissions avaluadores dels concursos estaran compostes per cinc membres, tres dels quals no estaran vinculats a la UPF .

Les categories dels membres de la comissió seran les mateixes que les establertes per les comissions avaluadores dels concursos a places de cossos docents, amb la possibilitat d'incorporació de professors estrangers i de professors associats estrangers de caràcter permanent de la UPF .

 

Article 6. Procediment de selecció.

La selecció es farà d'acord amb la legislació que regula els concursos d'accés a les corresponents categories dels cossos docents universitaris.

 

Article 7. Contractes.

El rector de la UPF estendrà els contractes als candidats seleccionats per les comissions. Aquests contractes seran de caràcter laboral indefinit.

 

Article 8. Retribucions.

Les retribucions dels professors associats estrangers amb caràcter permanent seran les següents:

Associats tipus 1 :

Sou: 141.927 (14 mensualitats)

Complement de lloc de treball: 161.180 (12 mensualitats)

Total anual: 3.921.138.

Associats tipus 2:

Sou: 141.927 (14 mensualitats)

Comp1ement de lloc de treball: 237.826 (12 mensualitats)

Total anual: 4.840.890.

Es podran atribuir altres complements amb caràcter individual per mèrits docents i d'investigació.

L 'import dels triennis serà el que s'estableixi per les categories de cossos docents a les quals estiguin equiparades les places.

Aquestes quantitats s'incrementaran anualment en el percentatge que resulti d'aplicació a les retribucions dels professors dels cossos docents universitaris.

 

Article 9. Avaluació.

Una comissió designada per la Junta de Govern avaluarà l'activitat docent i investigadora desenvolupada en la UPF als efectes de l'adquisició de complements per mèrits docents i d'investigació.