Acord del Consell de Govern de 15 de juliol del 2009, modificat per acord del Consell de Govern de 13 de desembre del 2017 i per acord de Consell de Govern de 24 de febrer del 2021

Des de l'inici dels programes de mobilitat d'estudiants a la UPF el curs 1992-1993, aquesta responsabilitat ha estat compartida entre el Servei de Relacions Internacionals i els coordinadors de mobilitat i intercanvi, que treballaven des dels centres en l'orientació als estudiants i facilitant l'establiment de nous convenis.

La introducció de l'EEES als ensenyaments de grau i les noves oportunitats d'intercanvi estructurat fan recomanable que aquest responsable estigui assegurat a cada centre, de manera que actuï com a  enllaç entre el Servei de Relacions Internacionals i l'estratègia dels centres i els departaments, i atengui les necessitats d'orientació i suport als estudiants.

 

Primer.

1. Els centres docents comptaran amb un coordinador o coordinadora de mobilitat.

2. Els coordinadors de mobilitat seran proposats pels degans o directors de centre entre els professors i investigadors de categories per a les quals la normativa vigent exigeixi el títol de doctor adscrits al centre. El seu nomenament correspon al rector o rectora.

3. El càrrec de coordinador o coordinadora de mobilitat està equiparat al de vicedegà o vicedegana.

4. Els degans i directors, si ho consideren necessari, poden designar sots-coordinadors o tutors de mobilitat per àrees geogràfiques o per titulació, que coadjuvaran al coordinador o coordinadora de mobilitat del centre.

5. Per a l'exercici de les seves funcions, els coordinadors de mobilitat comptaran amb el suport del Servei de Relacions Internacionals i de les secretaries de centre.

 

Segon. Les funcions dels coordinadors de mobilitat són:

a) Promoure i proposar al deganat o direcció del centre, en coordinació amb el Servei de Relacions Internacionals, convenis d'intercanvi i mobilitat dels ensenyaments de grau, així com sol·licitar la revisió o la denúncia dels vigents.

b) Col·laborar en la recepció de visites institucionals d'universitats estrangeres i en la visites de la UPF a altres universitats estrangeres.

c) Actuar com a interlocutors amb els coordinadors de mobilitat de les universitats amb les quals la universitat mantingui convenis.

d) Actuar com interlocutors en les qüestions relatives a la gestió dels intercanvis dels ensenyaments de grau.

e) Orientar tant els estudiants propis com els que rep el centre sobre les matèries a cursar en la universitat de destinació, en el primer cas, i en la UPF en el segon cas.

f) Seleccionar els estudiants propis que han presentat una sol·licitud de participació en programes d'intercanvi, d'acord amb els criteris establerts pel centre i pel Servei de Relacions Internacionals.

g) Exercir aquelles funcions que la normativa acadèmica de la UPF els hi atorga en matèria d'intercanvis, com ara, sobre el reconeixement o equiparació de crèdits, la incorporació d'assignatures a l'expedient, l'adaptació de qualificacions o les que els hi atorgui en el futur.

h) Atendre les incidències que es produeixin, com ara renúncies, pròrrogues, incompliments, ampliacions o d'altres.

i) Qualsevol altra funció que li atribueixi la normativa de la Universitat o que li encomanin els òrgans de govern de la UPF.

 

Tercer. Els coordinadors de mobilitat, en l'exercici de les seves funcions, hauran de participar en les reunions de seguiment que organitzi el Servei de Relacions Internacionals i seran objecte d'avaluació per part dels estudiants en relació a l'orientació acadèmica que els presten.