En virtut de les competències que m’atorguen els articles 55.2 i 56 f) dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

RESOLC:

Modificar la resolució de la rectora de 10 de març de 2023 sobre l’estructura dels vicerectorats, de la Secretaria General i d’altres càrrecs amb funcions d’àmbit general, en els termes següents:

Primer. L’article 1 queda redactat com segueix:

“Article 1. Estructura general dels vicerectorats, la Secretaria General i d’altres càrrecs amb funcions d’àmbit general.

L’estructura dels vicerectorats, la Secretaria General i d’altres càrrecs amb funcions d’àmbit general és la següent:

 • Vicerector o vicerectora de Personal Docent i Investigador
 • Vicerector o vicerectora de Planificació Acadèmica
 • Vicerector o vicerectora d’Estudiants i Alumni
 • Vicerector o vicerectora de Recerca
 • Vicerector o vicerectora de Transferència del Coneixement
 • Vicerector o vicerectora d’Internacionalització
 • Vicerector o vicerectora de Cultura i Comunicació
 • Vicerector o vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat
 • Secretari o secretària general
 • Comissionat o comissionada de Política Lingüística
 • Comissionat o comissionada del Grup UPF”

Segon. L’article 3 queda redactat com segueix:

“Article 3. Vicerectorat de Planificació Acadèmica

El vicerector o vicerectora de Planificació Acadèmica coordina i supervisa, sota la direcció de la rectora, les matèries següents:

 • Els ensenyaments oficials de grau i de màster universitari
 • Els títols propis i el seu règim
 • L’organització docent
 • L’ordenació i la planificació acadèmiques
 • El foment dels ensenyaments oficials de grau i de màster
 • Els programes transversals
 • El projecte educatiu de la Universitat i la supervisió dels processos de transformació educativa i qualitat docent"

Tercer. S’afegeix un nou article 4, que queda redactat com segueix:

“Article 4. Vicerectorat d’Estudiants i Alumni

El vicerector o vicerectora d’Estudiants i Alumni coordina i supervisa, sota la direcció de la rectora, les matèries següents:

 • Les polítiques relacionades amb l’estudiantat
 • La dinamització i seguiment de la participació dels col·lectius i associacions d'estudiants a la vida universitària, incloent-hi les activitats d’esports
 • La interlocució amb el Consell d'Estudiants de la UPF, els representants d’estudiants als òrgans de govern, els delegats i delegades i, en general, el conjunt de representants d'estudiants
 • La coordinació de les convocatòries de beques i ajuts destinats a fomentar la participació d'estudiants, inclosa la seva resolució
 • La política i els projectes d’acompanyament i de participació d’alumni
 • Impuls i supervisió de la iniciativa Chapters Alumni UPF”

Quart. L’article 4, que passa a ser l’article 5, queda redactat com segueix:

“Article 5. Vicerectorat de Recerca

El vicerector o vicerectora de Recerca coordina i supervisa, sota la direcció de la rectora, les matèries següents:

 • L’estratègia i política científiques, els programes i els ajuts de recerca interns i externs
 • L’organització (figures de recerca) i les infraestructures de recerca
 • Els serveis cientificotècnics i equipaments de recerca
 • La producció científica, la seva avaluació i l’estratègia de Ciència Oberta
 • La relació amb els centres CERCA i altres institucions científiques
 • El doctorat, sense perjudici de les competències del director o directora de l’Escola de Doctorat”

Cinquè. L’article 8, que passa a ser l’article 9, queda redactat com segueix:

“Article 9. Vicerectorat de Compromís Social i Sostenibilitat

El vicerector o vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat coordina i supervisa, sota la direcció de la rectora, les matèries següents:

 • La cooperació per al desenvolupament, les accions solidàries i el voluntariat
 • Les polítiques d’inclusió i igualtat
 • La promoció de la salut
 • L’estratègia de sostenibilitat mediambiental, les accions vinculades als ODS i l’Agenda 2030
 • L’encaix de la iniciativa del Benestar Planetari en les polítiques de sostenibilitat de la UPF”

Sisè. Se suprimeixen els articles 11 i 13

Setè. Els articles 5, 6, 7, 9 i 10 passen a ser els articles 6, 7, 8, 10 i 11, respectivament.

Disposició final

Les referències al vicerectorat de Planificació Acadèmica i d’Estudiants incloses en qualsevol normativa, disposició o resolució anteriors a aquesta modificació, s’entenen referides d’acord amb les funcions establertes en la resolució 10 de març del 2023 sobre l’estructura dels vicerectorats, de la Secretaria General i d’altres càrrecs amb funcions d’àmbit general, un cop modificada per aquesta resolució a partir de la data de la seva signatura.

 

Laia de Nadal Clanchet

Rectora

Barcelona, 1 de juliol de 2024