Visor de contenido web

La resolució del rector de 17 d'octubre del 2011 per la qual s'estableix l'estructura del Servei de Gestió Acadèmica, de la Unitat d'Informació i Projecció Institucionals, del Servei de Recerca, de la Unitat d'Innovació -UPF Business Shuttle, del Servei d'Informàtica i de la Biblioteca, modificada per resolució de 22 d'octubre del 2012, de 12 de febrer del 2014 i 4 de juny del 2018, estableix com s’organitza el Servei de Recerca.

Alhora la millora contínua dels serveis que s’ofereixen als usuaris impliquen modificacions en l’organització del Servei de Recerca, per la qual cosa i, per tal de millorar-ne la gestió, es fa necessari redefinir els àmbits funcionals del Servei de Recerca, així com les seves funcions.

És per això que, de conformitat amb l’article 180.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, a proposta del gerent, i en ús de les atribucions que m’atorga el mateix article,

 

HE RESOLT:

Article únic.

Modificar l'article 3 de la resolució del rector de 17 d'octubre del 2011 per la qual s'estableix l'estructura del Servei de Gestió Acadèmica, de la Unitat d'Informació i Projecció Institucionals, del Servei de Recerca, de la Unitat d'Innovació -UPF Business Shuttle, del Servei d'Informàtica i de la Biblioteca, modificada per resolució de 22 d'octubre del 2012, de 12 de febrer del 2014 i 4 de juny del 2018, que queda redactat com segueix:

“Article 3. Servei de Recerca

El Servei de Recerca exerceix les funcions previstes a l'article 18 de la Resolució de 4 de maig del 2009, i s'organitza en els àmbits funcionals següents,:

- Política científica

- Projectes de recerca

- Administració i gestió de recursos

3.1. Són funcions de l'àmbit de Política científica implementar les polítiques de recerca impulsades pel vicerector/a de l’àmbit; vetllar pel compliment de la normativa de figures de recerca; gestionar les adscripcions d’investigadors als centres de recerca; coordinar el pla de mesures de suport a la recerca; promoure la captació de talent i coordinar els processos de convocatòries per a la incorporació de personal investigador; participar activament en l'elaboració de propostes per al finançament de projectes institucionals; elaborar  la memòria de recerca així com coordinar els processos de gestió vinculats a la comissió de recerca.

3.2. Són funcions de l'àmbit de Projectes de recerca dinamitzar la participació del PDI en els diferents programes de recerca de les diferents administracions; assessorar-lo sobre les oportunitats de finançament i orientar-lo sobre la millor estratègia de participació en aquests programes; participar activament en l'elaboració de propostes, especialment aquelles que impliquin lideratge de la UPF; controlar la gestió dels projectes de recerca i actuar com a interlocutor de les entitats finançadores; preparar les justificacions econòmiques dels projectes; així com assessorar i coordinar-se amb els gestors de projectes que actuen en el marc dels grups de recerca.

Per tal d’acostar el servei i la gestió al personal investigador, adequar-ho a les característiques dels àmbits de coneixement i facilitar la coordinació amb altres unitats que intervenen en aquests processos, l'àmbit de Projectes de recerca prestarà els seus serveis de manera deslocalitzada mitjançant les oficines del Servei de Recerca ubicades als campus.

3.3. Són funcions de l'àmbit Administració i gestió de recursos coordinar els processos vinculats a la gestió econòmica dels ajuts de  recerca i  transferència de coneixement (RDI); mantenir la  interlocució amb les diferents unitats que intervenen per tal de coordinar  els processos vinculats a la gestió econòmica dels ajuts; coordinar la preparació de les justificacions econòmiques dels ajuts RDI i dels ajuts per a la incorporació de personal investigador; així com assessorar els diferents gestors i usuaris que interactuen en aquests processos.

 

Disposició final primera.

S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquesta resolució.

 

Disposició final segona.

Aquesta resolució entrarà en vigor l’endemà de la data de la seva signatura.

 

El rector

Jaume Casals Pons

Barcelona, 12 de febrer del 2021