La Resolució del rector de 10 de setembre del 2021, d’adopció de noves mesures relatives al retorn a la presencialitat de les activitats docents en l’inici del curs acadèmic 2021-2022, amb plenes garanties de salut i seguretat de la comunitat universitària va establir el retorn a la presencialitat de les activitats docents de grau, postgrau, màster i doctorat, llevat d’algunes excepcions, com també la presencialitat del personal docent i investigador i el personal tècnic i d'administració i serveis. Aquesta resolució, tot i permetre un inici de curs amb una presencialitat que afavoria el desenvolupament de l'activitat acadèmica i de la vida als campus de la Universitat, mantenia diverses restriccions encara necessàries per a garantir el control de la transmissió del virus d’acord amb les previsions de les autoritats sanitàries. Les principals restriccions consistien en l’obligatorietat, amb caràcter general, de l’ús de la mascareta, en tot moment i en totes les instal·lacions de la Universitat; i, d’altra banda, en la necessitat d’observar que no s’excedia en cap cas una ocupació global simultània superior al 70% de la capacitat del conjunt d’espais dels campus on es duguin a terme les activitats docents.

 

Afortunadament, des del setembre de 2021 fins a la primavera del 2022, els indicadors sanitaris han millorat sensiblement i les autoritats competents han dictat diverses disposicions que eliminen o redueixen moltes de les restriccions vigents fins ara, entre les quals cal assenyalar el Reial decret 286/2022, de 19 d’abril, i la Resolució SLT/1131/2022, de 21 d'abril, per la qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de la mascareta com a mesura en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, els quals no inclouen les universitats en els supòsits en què la mascareta encara continua essent obligatòria. En conseqüència, en el context epidemiològic i d'immunitat actual, amb caràcter general, cap persona de la comunitat UPF o externa no està obligada a utilitzar mascareta, la qual passa a ser d’ús opcional. 

 

No obstant això, cal apel·lar a la responsabilitat individual i continuar fent-ne un ús responsable en situacions concretes. En aquest sentit, l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut recomana, amb caràcter general  l’ús de la mascareta en una sèrie de supòsits, com ara quan diverses persones han de compartir un espai tancat de manera perllongada, o quan es produeixi una aglomeració de persones molt significativa. Així mateix, se’n recomana l’ús per a aquelles persones que tinguin unes determinades condicions individuals de vulnerabilitat a la COVID-19.

 

Per tot això, en l’exercici de les competències que m’atribueix l’article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

RESOLC:

 
  1. Deixar sense efecte la resolució de 10 de setembre de 2021 i, en particular, eliminar l’obligació de fer servir mascareta en els espais tancats d’ús públic o oberts al públic de tota la Universitat.

 
  1. Recomanar, amb caràcter general, l’ús de la mascareta en els supòsits següents:

 
  • Als espais tancats compartits de les dependències universitàries, tant acadèmics com administratius, on les persones s’hi estan un temps perllongat, especialment aquells en què no es pugui mantenir la distància interpersonal de seguretat d'1,5 metres, independentment de les seves característiques de ventilació i de la presència o no de barreres físiques com les mampares de metacrilat. S'hi inclouen els ascensors, els lavabos, les aules, els tallers i els laboratoris, la biblioteca, les sales de reunions o els auditoris, per exemple.

 
  • Als esdeveniments en què es pugui preveure l’afluència massiva o una aglomeració de persones.

 
  • Per part dels membres de la comunitat universitària que, segons el sistema de salut, siguin considerades persones vulnerables a la COVID-19 (persones més grans de 60 anys, persones immunodeprimides i dones embarassades) en qualsevol situació en què tinguin contacte perllongat amb altres persones a una distància inferior a 1,5 metres.

 
  • Per part de les persones que presentin simptomatologia compatible amb la COVID-19 així com per als casos confirmats amb símptomes lleus i asimptomàtics que no facin aïllament, durant els 10 dies posteriors a l'inici de símptomes o a la data de diagnòstic, respectivament.

 
  1. Mantenir les mesures organitzatives i de protecció col·lectiva adoptades en el context de la pandèmia, així com les generals de reforç de la ventilació, higiene i neteja implantades al conjunt dels edificis de la Universitat, les quals continuen vigents mentre no s'indiqui el contrari i, en qualsevol cas, fins al 15 de juliol del 2022. 

 

El rector

Oriol Amat i Salas

 

Barcelona, 16 de maig del 2022