El passat 11 de desembre del 2019 el Consell de Govern va aprovar l’Acord de modificació de la regulació del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i en Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK).

Aquest acord estableix en el punt quart que la coordinació administrativa i la coordinació amb la Gerència es farà mitjançant la Unitat de La Factoria, adscrita a la Biblioteca.

Atès que per resolució del rector de 15 de maig del 2019 es va crear, dins l’estructura de la Biblioteca, la unitat de La Factoria, es fa necessari modificar dita resolució.

Per tot això i, a proposta del gerent, en ús de les atribucions que m'atorga l'article 180.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT:

Primer. Modificar l’article 4.5 de la resolució de 15 de maig del 2019 de reestructuració administrativa de la Biblioteca que queda redactat de la següent manera:

“La Unitat de La Factoria té com a funcions establir procediments per a gestionar la plataforma d'ensenyament virtual; donar suport, assessorar i formar els usuaris en la utilització de la plataforma d’ensenyament virtual i resoldre les seves incidències; portar a terme la creació de pàgines web UPF per a la docència, la recerca i la gestió; donar suport, assessorar i formar els usuaris en la gestió i en el manteniment de les webs; produir i gestionar materials multimèdia per a la docència, la recerca i la gestió de la Universitat; així com coordinar administrativament el Centre per a la Innovació en Aprenentatge i en Coneixement

- Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK) i totes aquelles altres funcions que li siguin encomanades.”

 

Disposicions finals

Primera. Aquesta resolució té vigor des de l’1 de febrer del 2020.

Segona. S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquesta resolució.

 

Jaume Casals Pons

Rector

 

Barcelona, 3 de febrer del 2020