Per resolució del rector de 4 de maig del 2009 i diverses modificacions ulteriors s'ha configurat l'estructura administrativa actual amb que compta la Universitat. En el marc d'aquesta estructura, seguint la tradició existent, es va constituir l'actual Gabinet de Rectorat, com a unitat amb una doble configuració, d'una banda, com a unitat d'assistència i suport directe al rector i, de l'altra, com a àrea de gestió responsable de la comunicació, promoció i relacions institucionals de la Universitat.

La consolidació de les unitats situades en aquesta àrea de gestió (Servei de Relacions lnternacionals i Unitat de Comunicació i Projecció lnstitucionals), i l'experiència dels darrers anys posa de manifest la necessitat d'enfortir les actuacions del Gabinet vinculades directament al suport al rector, com a màxim representant de la Universitat. Un dels principals elements d'aquestes actuacions respon a la necessitat d'assegurar la continuïtat dels principals projectes estratègics que constitueixen el seu patrimoni intel·lectual i material. Per aixó, per mitja d'aquesta resolució, es vol donar prioritat a aquest darrer àmbit funcional i, a més, amb la voluntat de donar la màxima visibilitat d'aquesta mesura, esdevé oportú canviar-ne la denominació, de manera que, en lloc de Gabinet del Rectorat passi a anomenar-se Gabinet del Rector.

És per això que, en ús de les atribucions que m'atorga l'article 180.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

RESOLC:

Primer . L'apartat 2 de l'article 3 de la resolució de 4 de maig del 2009 passa a tenir la redacció següent:

"2. El Gabinet del Rector assisteix i dona suport al rector o rectora en les activitats i relacions institucionals i actua com a àrea de gestió per al desenvolupament tècnic dels àmbits de Comunicació, Promoció i Relacions de la Universitat."

Segon. L'article 5 de la resolució de 4 de maig del 2009 passa a tenir la redacció següent:

"Article 5.- El Gabinet del Rector

El Gabinet del Rector, al capdavant del qual hi ha un o una cap de Gabinet, assisteix i dona suport directe al rector o rectora. A més, sota les directrius del rector o rectora, coordina, impulsa i avalua les activitats de comunicació, promoció i relacions institucionals de la Universitat, el Servei de Relacions lnternacionals i la Unitat de Comunicació i Projecció lnstitucionals."

Tercer. Totes les referencies que qualsevol normativa, resolució o document faci a la denominació Gabinet de Rectorat s'han de considerar fetes a l'actual denominació Gabinet del Rector que estableix aquesta resolució.

Quart. Aquesta resolució entra en vigor l'endemà de la seva signatura.

 

Jaume Casals Pons

Rector

 

Barcelona, 17 de juny del 2020