Per resolució del rector de 12 de maig del 2016 es van crear les unitats de gestió i administració (UGA) dels àmbits corresponents a les unitats de coordinació acadèmica, entre elles la Unitat de Gestió i Administració de Ciències de la Salut i de la Vida.

El Consell de Govern va aprovar el 23/02/2022 la modificació de l’acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014 de creació de les Unitats de Coordinació Acadèmica per canviar el nom de l’UCA de Ciències de la Salut i de la Vida pel de l’UCA de Medicina i Ciències de la Vida.

Atès que les unitats de gestió i administració (UGA) corresponen als àmbits acadèmics de les unitats de coordinació acadèmica, es considera convenient, a efectes d’homogeneïtzació i coherència de les diferents denominacions, modificar el nom de l’actual unitat de gestió i administració que dona suport a l’UCA de Medicina i Ciències de la Vida.

 

RESOLC

PRIMER.- Modificar la resolució del rector de 12 de maig del 2016 de creació de les unitats de gestió i administració (UGA) dels àmbits corresponents a les unitats de coordinació acadèmica de forma que l’UGA de Ciències de la Salut i de la Vida passarà a denominar-se l’UGA de Medicina i Ciències de la Vida.

SEGON.- Publicar aquesta resolució a la seu electrònica de la Universitat Pompeu Fabra.

 

 

Oriol Amat i Salas

Rector

 

Barcelona, 20 d’abril de 2022