Per adequar els mecanismes i sistemes d'identificació es va aprovar pel Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea el Reglament Nº 910/2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per les transaccions electròniques en el mercat interior (anomenat ReIdAS), que deroga l'antiga Directiva Europea 1999/93/CE de Signatura Electrònica i estableix les característiques i ús dels mecanismes d'identificació, signatura electrònica, i de tots aquells serveis de confiança que hi tenen relació.

L'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques estableix un conjunt mínim de categories de mecanismes d'identificació i signatura electrònica a emprar per part de les administracions, que és coherent i complementari a ReIdAS

D'altra banda la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic estableix el funcionament electrònic del sector públic amb els sistemes d'autenticació i signatura a emprar per les entitats del sector públic

Cal tenir també present la Norma tècnica de Interoperabilitat de Política de Firma i Segell Electrònic i de Certificats de l'Administració, aprovada per Resolució de 27 d'octubre de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques i el Protocol d'Identificació i Signatura Electrònica, aprovat per Ordre del Departament de Governació i Relacions Institucionals (Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol del 2015), que marca els criteris d'acceptació i ús dels diferents mecanismes en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, així com la Guia del Consorci AOC de Protocol d'Identificació i Signatura Electrònica, emesa conforme les competències que li atorga a aquest òrgan la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

Com a conseqüència de les disposicions anteriors, el rector de la Universitat Pompeu Fabra, en data 7 de març del 2017 va dictar una resolució sobre la Política de signatura i els mecanismes d'identificació o d'autenticació i de signatura electrònica admesos a la Universitat, en la qual es determina aquesta Política com el document que estableix els criteris generals per a l'admissió dels sistemes d'identificació i signatura per mitjans electrònics, alhora que defineix el procediment per ser aprovada i publicada.

La Política de signatura i segell electrònics i de certificats de la Universitat Pompeu Fabra ha de tenir per objecte l'establiment del conjunt de criteris comuns assumits per la Universitat en relació amb l'autenticació i el reconeixement de signatures electròniques basades tant en certificats com en evidències electròniques. En concret establir les directrius a seguir per la Universitat Pompeu Fabra respecte a l'ús de la signatura electrònica en el si de les aplicacions corporatives, per garantir l'autenticitat, integritat i conservació dels documents signats digitalment. És d'aplicació tant a les firmes com als segells electrònics així com l'establiment de les identitats digitals i certificats digitals de ciutadans i de tercers que la Universitat Pompeu Fabra accepta i quins certificats digitals utilitzen els empleats de la Universitat i el seu cicle de vida.

Aquesta Política també ha de garantir el correcte ús d'eines de signatura electrònica amb l'objectiu de generar amb caràcter d'autenticitat documents electrònics, expedients electrònics i foliats d'expedients electrònics.

Finalment, ha d'establir les estratègies de la Universitat Pompeu Fabra per a la preservació a llarg termini de les signatures electròniques.

Vist l'article 1 de la Resolució del rector de 7 de març del 2017 sobre Política de signatura i mecanismes d'identificació o d'autenticació i de signatura electrònica admesos a la Universitat Pompeu Fabra, i en ús de les competències que m'atorga l'article 52 dels Estatuts de la Universitat,

HE RESOLT:

Aprovar la Política de signatura i segell electrònics i de certificats de la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex d'aquesta resolució.

 

 

Pelegrí Viader Canals

Vicerector adjunt al rector

Rector en funcions

(P.S. Resolució del rector de 26 de gener del 2018)

 

Barcelona, 8 de febrer del 2018