La Resolució de 4 de maig del 2009, de reestructuració administrativa de la UPF, exposa, entre d'altres, la necessitat d'assolir com a repte en el marc de la gestió de la UPF, la internacionalització de la institució i estableix al seu article 19 les funcions d'aquest servei que consisteixen en donar suport per establir polítiques de Relacions Internacionals i desenvolupar les relacions corporatives de la UPF amb altres universitats i amb institucions o entitats estrangeres per establir relacions de col.laboració, de programes comuns o d'intercanvi i cooperació educativa i de coordinació del Programa d'Estudis per a Estrangers.

Aquest objectiu és coherent amb les línies estratègiques definides fins al moment juntament amb les de l'establiment d'una xarxa d'aliances internacionals i el manteniment de les polítiques que han fet de la UPF una de les universitats amb més presència d'estudiants internacionals en el grau i, significativament, en el doctorat. El nombre d'estudiants participants en programes d'estudis estrangers cada vegada més notable, el volum de convenis vigents internacionals així com el total de cursos a mida dins el programa d'estudis estrangers, s'ha incrementat substancialment, així com el creixement d'aquesta, tant en nombre d'estudiants com de professors procedents d'altres països d'arreu del món.

La voluntat manifesta de la UPF de reforçar i de prioritzar les accions orientades a la potenciació de la internacionalització, en l'àmbit de la gestió aconsella modificar l'estructura interna del Servei de Relacions Internacionals i adaptar-la a un funcionament per àmbit funcionals i no orgànic atesa la seva estructura horitzontal.

És per això que, a proposta del gerent, i en ús de les competències que m'atorga l'article 52 dels esmentats Estatuts,

 

HE RESOLT:

Article 1.

El Servei de Relacions Internacionals s'organitza en els àmbits funcionals següents:

- Estudis per a Estrangers

- Mobilitat i Acollida

1.1 Estudis Estrangers: s'encarrega de planificar l'oferta docent i coordinar els processos de gestió del Programa d'Estudis per a Estrangers i dels cursos a mida, des de  l'acollida fins a la finalització de l'estada dels participants, així com de la seva gestió econòmica.

1.2 Mobilitat i Acollida: s'encarrega de programar i coordinar els processos per a la gestió, la promoció, la informació i assessorament dels programes d'intercanvi i mobilitat internacional de la Universitat Pompeu Fabra, garantint l'atenció singularitzada dels usuaris que hi participen, així com de l'acollida d'aquells que prenen part en programes d'estada acadèmica a la Universitat Pompeu Fabra.

 

Disposició Transitòria

L'Oficina d'Admissió romandrà provisionalment adscrita al Servei de Relacions Internacionals fins que s'estableixi la seva adscripció a una altra unitat administrativa.

 

Disposició derogatòria

Única. Queden derogades totes aquelles resolucions que contradiguin aquesta resolució i en concret l'apartat 3.2 de l'article 3 de la Resolució de 26 de juny de 2007, pel qual s'estableix l'estructura interna del Servei de Relacions Internacionals.

 

Disposicions finals

Primera. Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva signatura.

Segona. S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquesta resolució.

 

Josep Joan Moreso i Mateos
Rector

Barcelona, 10 de març del 2010.