Resolució del rector de 17 d'octubre del 2016

De conformitat amb l'Acord del Consell de Govern de data 10 de desembre del 2014, les Unitats de Coordinació Acadèmica (UCA) són unitats per a la coordinació dels centres i departaments en aquelles funcions que requereixen una estratègia conjunta i sense perjudici de les seves respectives funcions d'acord amb els Estatuts de la UPF.

En data 30 de setembre del 2016 el rector ha designat la directora del Departament de Dret responsable de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Dret, que ha proposat una estructura de la UCA,

És per això, que en ús de les competències que m'atorga l'acord del Consell de Govern de data 10 de desembre del 2014, ja citat, i l'article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT:

Primer. Es constitueix la Unitat de Coordinació Acadèmica de Dret amb les funcions següents:

a) Coordinar els ensenyaments que imparteix en el seu àmbit i vetllar per la coherència de l'oferta formativa de grau, màster i doctorat.

b) Coordinar la política de personal amb la política docent.

c) Coordinar la recerca i la docència.

d) Elaborar un nou projecte innovador en matèries com ara la internacionalització, la captació de nous alumnes, la promoció, l'avaluació, la qualitat i totes aquelles polítiques transversals que requereixen una visió global del respectiu àmbit acadèmic i científic o d'abast de la Universitat.

e) Coordinar la direcció funcional del personal administratiu dels centres i departaments de forma conjunta.

f) Promoure el caràcter interdisciplinari dels ensenyaments que ofereix i la cooperació amb altres disciplines científiques.

Segon. Per a portar a terme questes funcions, la UCA de Dret s'organitza en els àmbits següents:

- Docència de Grau: compren la coordinació dels ensenyaments de grau.

- Docència de Postgrau: compren la coordinació dels ensenyaments de màster i doctorat.

- Recerca i Internacionalització: compren la coordinació de la política de recerca i  transferència de coneixement i la internacionalització.

- Qualitat i Innovació docents: compren la qualitat i la innovació docents.

- Relacions institucionals i Responsabilitat social: compren la promoció i les relacions institucionals i la responsabilitat social.

Correspon a tots els àmbits promoure el caràcter interdisciplinari dels ensenyaments i la cooperació amb altres disciplines científiques.

Tercer. L'equip de coordinació de la UCA de Dret està compost per:

- El o la responsable de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Dret, el director o directora del Departament de Dret, que coordina tots els àmbits de la UCA.

- El degà o la degana de la Facultat de Dret, responsable de l'àmbit de Docència de Grau.

- El sostdirector o la sostdirectora del Departament de Dret, responsable de l'àmbit de Docència de Postgrau.

- El sostdirector o la sostdirectora del Departament de Dret, responsable de l'àmbit de Recerca i Internacionalització.

- El director o la directora de la USQUID de la Facultat de Dret, responsable de l'àmbit de Qualitat i Innovació docents.

- El secretari o la secretària de la Facultat de Dret, responsable de l'àmbit de Relacions institucionals i Responsabilitat social.

- El o la cap de secretaria del Departament de Dret.

- El o la cap de secretaria de la Facultat de Dret.

El o la responsable de la UCA de Dret pot encarregar a altres professors de la Facultat de Dret o del Departament de Dret tasques concretes de la UCA, sense que se'n puguin derivar complements retributius. Així mateix podrà convidar-los a assistir a les reunions de l'equip de coordinació.

Disposició addicional

En el moment en que es procedeixi a la integració de les secretaries de la Facultat de Dret i del Departament de Dret per a crear la unitat de gestió i administració de la UCA, la persona titular de la unitat serà membre de l'equip de coordinació.

 

Rector

Jaume Casals

 

Barcelona, 17 d'octubre del 2016