La Resolució de 22 de febrer de 2012 establia la regulació de la digitalització del procés de signatura de pròrroga de contractes i de nous contractes per canvi de categoria del Personal Docent i Investigador laboral de la UPF. L'avaluació d'aquest servei ha estat molt positiva atès que ha permès agilitzar la signatura dels contractes amb un estalvi de temps i una millor eficiència en aquest tràmit. És per això que s'ha inclòs en el Pla d'Administració Electrònica de la Universitat Pompeu Fabra l'ampliació de la digitalització del procés de signatura de tots els contractes del professorat de les categories laborals que presten serveis a la UPF.

Vist el que disposen les lleis 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús de mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, els reials decrets 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica i normes de desenvolupament i 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica i normes de desenvolupament i l'Acord 1/2010 de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD) sobre les condicions de substitució de documents es suports físics per còpies electròniques de documents amb validesa d'originals.

Atès el que estableixen els articles 51 i següents del Reglament d'ús dels mitjans electrònics i del procediment administratiu electrònic en l'àmbit de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat per Acord del Consell de Govern de 26 de gener del 2011,

En ús de les competències que m'atorguen l'article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i els articles citats del Reglament d'ús dels mitjans electrònics i del procediment administratiu electrònic en l'àmbit de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT:

Primer. Digitalització del procés de contractació del PDI

Es digitalitza el procés de signatura dels contractes de les categories laborals del Personal Docent i Investigador laboral de la UPF que presten serveis a la UPF, que inclou:

-signatura de nous contractes laborals

-signatura de pròrroga de contractes laborals

-signatura de contractes laborals per canvi de categoria

 

Segon. Objecte.

La digitalització del procés consisteix en la signatura d'un contracte generat electrònicament.

 

Tercer. Signatura de nous contractes del PDI laboral

Els nous contractes del PDI se signaran a la secretaria del departament, digitalment si l'interessat disposa d'un certificat digital vàlid, ja sigui el DNI-e o aquelles signatures reconegudes o avançades admeses per la plataforma de validació PSIS de Catcert; o en paper.

 

Quart. Signatura de les pròrrogues de contractes i de nous contractes per canvi de categoria del PDI laboral

Les renovacions de contracte, modificacions i qualsevol altre document contractual s'enviaran per correu electrònic al professor per a la seva signatura amb el certificat digital TCAT incorporat al carnet de la UPF, el DNI-e o aquelles signatures reconegudes o avançades admeses per la plataforma de validació PSIS de Catcert.

 

Cinquè. Procediment de Signatura

1. En el cas que el professor o professora no signi amb certificat digital signarà de manera manuscrita. De l'exemplar en paper signat pel professor o professora es farà una còpia autèntica. En darrera instància, el rector o rectora, o vicerector o vicerectora en qui delegui, signarà electrònicament aquesta còpia autèntica, el resultat de la qual esdevindrà el contracte signat per ambdues parts amb ple valor jurídic.

2. La còpia electrònica autèntica de l'exemplar en paper signat pel professor o professora es generarà d'acord amb el procediment de digitalització interna descrit al Model de Digitalització de la UPF i que compleix amb els requeriments de seguretat, autenticitat i integritat legalment previstos.

3. En aquest cas, la UPF procedirà a eliminar l'exemplar en paper signat pel professor o professora i incorporar còpia autèntica signada electrònicament en els seus sistemes d'informació segurs per tal de garantir la seva integritat, autenticitat, accessibilitat i preservació a llarg termini i donar compliment a la Taula d'Accés i Avaluació Documental 498, relativa als expedients de concurs per a la provisió i contractació de places de personal acadèmic aprovada per resolució de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental (DOGC núm. 4034).

 

Sisè. Procediment de Signatura

1. En el cas que el professor o professora rebutgi la signatura del contracte per objeccions de tipus formal, com ara errors materials sobre les dades del contracte o per impediment de la signatura, ho posarà de manifest indicant-ne els motius per qualsevol mitjà que en quedi constància.

2. En el cas que el professor o professora vulgui desistir de la seva vinculació amb la UPF ho manifestarà expressament. També s'entendrà que desisteix del contracte quan transcorri un termini de 10 dies naturals sense que hagi procedit a la signatura del contracte, llevat que es tracti d'un cas de rebuig de l'apartat anterior. En ambdós casos es deixarà constància a l'expedient.

 

Setè. Còpia bàsica del contracte

Es generarà una còpia bàsica dels contractes que els representats del PDI podran consultar mitjançant l'eina informàtica corresponent.

 

Disposició derogatòria

Queda derogada la resolució del rector de 22 de febrer del 2012 per la qual es digitalitza el procés de signatura de la pròrroga de contractes i de nous contractes per canvi de categoria del Personal Docent i Investigador laboral de la UPF.

 

Disposició final.

El procés de digitalització dels nous contractes del PDI laboral es posarà progressivament en marxa a partir del mes de juny del 2015.

 

Jaume Casals Pons
Rector

Barcelona, 19 de juny del 2015