En el marc de reforç de l'estructura institucional i dels reptes que planteja el pla estratègic UPF25 Anys de la nostra universitat, la implantació de les mesures de racionalització del Pla de Sostenibilitat, els requeriments de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, l'Estatut de l'Estudiant Universitari, així com l'enfocament de millora contínua dels serveis que oferim als nostres usuaris, es fa necessari establir l'estructura funcional del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (SACU) per adaptar-la als actuals requeriments de gestió. Cal tenir present també que, mitjançant Resolució de 22 d'octubre del Rectorat, ha estat adscrita la inclusió i l'assignació al SACU de diverses funcions en l'àmbit de la responsabilitat social adreçades principalment als estudiants, tals com les accions de solidaritat i voluntariat i, en conseqüència, han estat descrites de nou les funcions que l'article 12 de la Resolució de 4 de maig del 2009, de reestructuració administrativa, preveia.

Aquesta redefinició ha de facilitar la millora de la gestió dels serveis de dinamització de la vida universitària i l'eficàcia dels seus resultats, especialment pel que fa a la participació, amb l'objectiu que els estudiants puguin gaudir d'activitats i serveis que responguin a les seves necessitats individuals i col·lectives i vagin més enllà dels àmbits estrictes de la docència i de la recerca, per afavorir la seva formació integral com a persones.

És per això que, a proposta del gerent, i en ús de les atribucions que m'atorga l'article 180.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Article únic. El Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (SACU) s'organitza en els àmbits funcionals següents:

-Gestió Administrativa i de Recursos

-Participació

-Inclusió i Voluntariat

-Cultura i Esports

1. Són funcions de l'àmbit de Gestió Administrativa i de Recursos gestionar el pressupost del servei;  crear i mantenir els recursos d'informació; coordinar l'oferta d'allotjament en residències universitàries, i promoure i gestionar l'oferta de serveis amb condicions avantatjoses per a la comunitat universitària.

2. Són funcions de l'àmbit de la Participació donar suport i promoure la participació dels estudiants en els diferents òrgans de govern i representació i en les eleccions de delegats en els diferents centres docents; donar suport al Consell d'Estudiants de la UPF, a les associacions d'estudiants registrades i als grups estables de la Universitat, així com col·laborar i fomentar les activitats de participació que organitzin; coordinar i gestionar els espais de participació, i planificar i gestionar les pràctiques acadèmiques extracurriculars de la UPF.

3. Són funcions de l'àmbit de la Inclusió i Voluntariat gestionar l'atenció als estudiants amb necessitats especials i garantir-los la igualtat d'oportunitats; facilitar-los la plena mobilitat i autonomia en l'ús de les instal·lacions i participació; gestionar el Servei d'Assessorament Psicològic; planificar, gestionar i promoure activitats adreçades als estudiants de la UPF que vetllin per la formació en valors en els àmbits de la solidaritat, la inclusió social i la justícia global, de manera coordinada amb les unitats que formulin l'estratègia en matèria de responsabilitat social de la Universitat.

4. Són funcions de l'àmbit de la Cultura i Esports planificar, organitzar i promoure activitats de dinamització cultural que vetllin per l'enriquiment cultural de la comunitat universitària i, en especial, dels estudiants; gestionar les activitats teatrals i musicals; planificar, organitzar i promoure activitats esportives que vetllin pel desenvolupament físic i formatiu de la comunitat universitària i, en especial, dels estudiants; gestionar la competició i la formació esportiva, així com el Programa d'Esportistes d'Alt Nivell, i coordinar i gestionar les activitats d'esports.  

 

Disposicions finals

Primera. Aquesta resolució entrarà en vigor el proper dia 1 de novembre del 2012.

Segona. S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per desplegar i executar aquesta resolució.

 

Josep Joan Moreso i Mateos

Rector

Barcelona, 23 d'octubre del 2012