En el marc de la reestructuració de la gestió acadèmica s'ha portat a terme una reorganització dels processos que ha suposat la supressió de les funcions que fins ara exercien les administracions en aquest àmbit.

Les administracions requereixen alhora una nova formulació que passa per reforçar el seu rol de delegacions de la gerència en el campus, entès com a àmbit territorial conformat per edificis i equipaments on se situen les unitats acadèmiques i els serveis administratius i on es porten a terme activitats acadèmiques, institucionals i de gestió.

L'objectiu és garantir el correcte funcionament del campus, donant el suport administratiu que asseguri el bon funcionament de la gestió econòmica dels pressupostos que afecten els centres, departaments i instituts universitaris de recerca; dels ajuts al professorat i altres que se'ls puguin atribuir, i assegurar el correcte funcionament dels serveis generals i de les activitats que es desenvolupen en el campus, facilitant el suport logístic necessari.

D'altra banda, cal definir les funcions de les secretaries de centre i de departament, tant en l'àmbit de la gestió acadèmica com en el de suport a la resta d'activitats que porten a terme les respectives unitats acadèmiques.

És per això, que a proposta del gerent i en ús de les competències que m'atorga l'article 52 dels Estatuts,


HE RESOLT:

Article 1. Estructura administrativa del campus

1.1. El campus de la UPF disposa en cada àrea territorial d'una estructura administrativa que té per funcions assegurar el correcte funcionament dels espais i dels equipaments del campus; garantir el suport administratiu i logístic a les activitats acadèmiques, institucionals i de gestió que s'hi porten a terme; garantir la realització i el control de les actuacions administratives relatives als moviments econòmics i pressupostaris del campus i aquelles que li puguin ser assignades en matèria de competència dels serveis centrals.

1.2. Aquestes estructures són assimilades a servei i depenen del gerent. Al capdavant hi haurà un director o directora de campus, de qui depenen les seccions previstes a l'apartat següent i les secretaries de centre, departament i instituts universitaris de recerca.

1.3. Les direccions de campus s'estructuren en:

- Secció de Gestió Econòmica
- Secció de Serveis Generals

1.3.1. Són funcions de la Secció de Gestió Econòmica l'elaboració, el control, el seguiment, l'execució i la liquidació dels pressupostos d'extensió universitària, i de funcionament de les unitats acadèmiques i de recerca ubicades al campus; l'execució de la despesa vinculada a les activitats de recerca, i la gestió i la materialització dels pagaments dels fons de liquiditat assignats.

1.3.2. Són funcions de la Secció de Serveis Generals coordinar els diferents recursos i donar suport logístic a les activitats acadèmiques i de gestió de les unitats ubicades al campus i aquelles que se li atribueixin en relació amb els serveis generals; mantenir l'inventari de les instal·lacions i els equipaments del campus; i la gestió dels espais per a les activitats acadèmiques, institucionals o d'extensió universitària i el suport a aquestes.

Article 2. Secretaries de centre

Article 3. Secretaries de departament

Disposició addicional primera

L'estructura administrativa de campus prevista en aquesta resolució s'estableix en els àmbits territorials següents:

- Campus de la Ciutadella
- Campus de la Comunicació. Mentre aquest campus no entri en funcionament, l'estructura s'organitzarà respecte dels edificis Rambla i França
- Campus del Mar

Disposició addicional segona

Derogat per resolució del rector de 12 de maig del 2016

Disposició addicional tercera

Derogat per resolució del rector de 12 de maig del 2016

;

Disposició derogatòria única

Queda derogada la resolució de 15 d'octubre de 1998, de reestructuració de les administracions.

Disposicions finals

Primera. S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquesta resolució.

Segona. Aquesta resolució entrarà en vigor l'1 d'octubre del 2007.


Josep Joan Moreso i Mateos
Rector

Barcelona, 26 de juny del 2007