Text consolidat amb els canvis (en cursiva) introduïts per les resolucions del rector de 18 de març del 2013 i de 27 d'abril del 2017.

L’article 11 del Reglament d'ús dels mitjans electrònics i del procediment administratiu electrònic en l'àmbit de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat per Acord del Consell de Govern de 26 de gener del 2011, preveu que els actes dels òrgans administratius de la UPF es poden dictar de manera automatitzada, especialment aquells de constància dels requisits establerts en l'ordenament jurídic o la certificació de dades que constin en els seus sistemes d’informació, sempre que es puguin adoptar amb una programació basada en criteris i paràmetres objectius.

Així mateix, s’hi estableixen els sistemes d’identificació i acreditació de la voluntat en aquests casos d’actuació automatitzada mitjançant diversos sistemes de signatura electrònica, entre ells el segell electrònic d’òrgan o d’entitat de dret públic i un codi segur de verificació vinculat a l’òrgan o entitat.

Vist que, en el marc del Pla d’Administració Electrònica de la UPF, s’ha previst l’emissió de certificats acadèmics de manera automatitzada a partir de les dades que consten en els sistemes d’informació de la UPF de l’àmbit acadèmic (sistema Vega, SIGMA) i que la programació d’aquests es basa en criteris i paràmetres objectius.

En ús de les competències que m’atorguen els articles 51 i següents del Reglament d'ús dels mitjans electrònics i del procediment administratiu electrònic en l'àmbit de la Universitat Pompeu Fabra i l’article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT:

1. Autoritzar l’emissió del certificat acadèmic personal  dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra mitjançant un procés automatitzat a partir de les dades que consten als sistemes d’informació acadèmics de la UPF.

2. Els certificats acadèmics personals electrònics seran signats electrònicament mitjançant el segell d’òrgan per actuacions automatitzades del Servei de Gestió Acadèmica de la UPF

3. Els certificats acadèmics personals electrònics incorporaran un codi segur de verificació (CSV).

4. El certificat acadèmic personal electrònic no té caducitat, un cop emès.

5. En cas de gaudir de bonificació del preu de certificat acadèmic personal, aquesta només s'aplicarà si és vigent en el moment de sol·licitar-lo, i així consta a les bases de dades de la Universitat Pompeu Fabra.

En cas que aquesta bonificació no hi consti, prèviament a la sol·licitud del certificat acadèmic l'estudiant haurà de presentar el document de bonificació vigent al Punt d'Informació a l'Estudiant. Al cap de cinc dies hàbils des del lliurament, es podrà sol·licitar el certificat amb la bonificació corresponent.

L'import abonat pel certificat acadèmic personal no és reembossable.

6.Per aquesta via electrònica es pot sol·licitar i obtenir una còpia del mateix certificat acadèmic sense cap cost. En cas que l'estudiant vulgui disposar del certificat acadèmic actualitzat, ha de sol·licitar un nou certificat acadèmic.

 

 

Josep Joan Moreso i Mateos

Rector

 

Barcelona, 27 de febrero de 2012