El passat dia 26 de juny, dins del procés de reorganització de la gestió acadèmica, es va aprovar una resolució de reestructuració de les administracions.

Amb la voluntat de compassar l'evolució de les secretaries de centre als processos acadèmics i, per tal d'aconseguir un millor encaix amb l'evolució dels processos d'accés i de provisió, es creu convenient modificar de manera puntual la resolució esmentada en el sentit de mantenir l'actual estructura de les secretaries i suprimir l'equiparació automàtica del lloc de treball de cap de secretaria al de cap de secció.

És per això, que a proposta del gerent i en ús de les competències que m'atorga l'article 52 dels Estatuts,

HE RESOLT:

Article 1. Es modifiquen els articles 2 i 3 de la resolució de 26 de juny del 2007 de reestructuració de les administracions, que queden redactats com segueix:

"Article 2. Secretaries de centre
Les secretaries de centre, que es poden correspondre amb un centre o estudi o amb l'agrupació de més d'un centre o estudi, tenen per funcions l'execució dels procediments i de les activitats que se'ls assigni en els processos de gestió acadèmica. També coordinen el suport administratiu i logístic a la realització d'activitats acadèmiques i institucionals, tant de la Universitat com dels centres, i garanteixen el suport als equips de direcció dels centres. Depenen orgànicament del director o directora del campus, i funcionalment dels degans i directors. També depenen funcionalment de les àrees i dels serveis responsables dels processos de gestió en els quals intervenen.
Article 3. Secretaries de departament
Les secretaries de departament tenen per funcions l'execució dels procediments i de les activitats que se'ls assigni en els processos de recerca, de gestió acadèmica dels estudis de postgrau i de la contractació de professorat. També coordinen el suport administratiu i logístic a la realització d'activitats acadèmiques i institucionals, tant de la Universitat com del departament, i garanteixen el suport als equips de direcció dels departaments. Depenen orgànicament del director o directora del campus, i funcionalment dels directors de departament. També depenen funcionalment de les àrees i dels serveis responsables dels processos de gestió en els quals intervenen".

Article 2. Se suprimeix la Disposició addicional tercera de la mateixa resolució.

Josep Joan Moreso i Mateos
Rector

Barcelona, 27 de setembre del 2007