Resolució del rector de 30 de juny del 2015 

De conformitat amb l'Acord del Consell de Govern de data 10 de desembre del 2014, les Unitats de Coordinació Acadèmica (UCA) són unitats per a la coordinació dels centres i departaments en aquelles funcions que requereixen una estratègia conjunta i sense perjudici de les seves respectives funcions d'acord amb els Estatuts de la UPF.

En data 7 d'abril del 2015, el rector va designar el Director del Departament d'Humanitats responsable de la UCA d'Humanitats, que ha proposat una estructura de la UCA,

És per això, que en ús de les competències que m'atorga l'acord del Consell de Govern de data 10 de desembre del 2014, ja citat, i l'article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Primer. Es constitueix la Unitat de Coordinació Acadèmica d'Humanitats amb les funcions següents:

a) Coordinar els ensenyaments que imparteix en el seu àmbit i vetllar per la coherència de l'oferta formativa de grau, màster i doctorat.

b) Coordinar la política de personal amb la política docent.

c) Coordinar la recerca i la docència.

d) Elaborar un nou projecte innovador en matèries com ara la internacionalització, la captació de nous alumnes, la promoció, l'avaluació, la qualitat i totes aquelles polítiques transversals que requereixen una visió global del respectiu àmbit acadèmic i científic o d'abast de la Universitat.

e) Coordinar la direcció funcional del personal administratiu dels centres i departaments de forma conjunta.

f) Promoure el caràcter interdisciplinari dels ensenyaments que ofereix i la cooperació amb altres disciplines científiques.

Segon. Per a portar a terme aquestes funcions, la UCA d'Humanitats s'organitza en els àmbits següents:

─Docència: comprèn la coordinació dels ensenyaments de grau i màster universitari.

─Professorat: comprèn la coordinació de la política de personal amb la política docent.

─Recerca: comprèn la coordinació del doctorat i de la política de recerca i transferència.

─Promoció, Internacionalització i Responsabilitat Social: comprèn la internacionalització, la promoció i les polítiques transversals, com ara la responsabilitat social.

─Qualitat i Innovació: comprèn la qualitat i la innovació docent.

Correspon a tots els àmbits promoure el caràcter interdisciplinari dels ensenyaments i la cooperació amb altres disciplines científiques. 

Tercer. L'equip de coordinació de la UCA Humanitats està compost per:

─El responsable de la UCA d'Humanitats, el director del Departament d'Humanitats, que exerceix les funcions de coordinació general de tots els àmbits de l'UCA: docència, professorat, recerca, promoció i qualitat.

─El degà de la Facultat d'Humanitats, que exerceix la coordinació dels àmbits de docència i promoció i qualitat.

─El vicedegà de la Facultat d'Humanitat responsable de l'àmbit de docència.

─La sotsdirectora del Departament d'Humanitats responsable de l'àmbit de professorat.

─El sotsdirector del Departament d'Humanitats responsable de l'àmbit de recerca.

─El vicedegà de la Facultat d'Humanitat responsable de l'àmbit de Promoció, Internacionalització i Responsabilitat Social.

─El vicedegà de la Facultat d'Humanitats responsable de l'àmbit de Qualitat i Innovació.

─La cap de secretaria de la Facultat d'Humanitats.

─La cap de secretaria del Departament d'Humanitats.

El responsable de la UCA pot encarregar a altres professors de la Facultat d'Humanitats o del Departament d'Humanitats tasques concretes de la UCA, sense que se'n puguin derivar complements retributius. El responsable de la UCA podrà convidar-los a assistir a les reunions de l'equip de coordinació. 

Quart.

Per a una millor coordinació de les unitats acadèmiques i per donar suport a l'equip de coordinació de la UCA, es constituirà una Comissió Mixta assessora formada per l'equip de deganat i la Comissió permanent del Consell de Departament.

Disposició addicional

En el moment en què es procedeixi a la integració de les secretaries de la Facultat d'Humanitats i del Departament d'Humanitats per a crear la unitat de gestió de l'àmbit d'Humanitats, la persona titular de la unitat serà membre de l'equip de coordinació.

 

Jaume Casals Pons

Rector

 

Barcelona, 30 de juny del 2015