En data 17 de febrer del 2016, per acord del Consell de Govern, es va crear el Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK), que ha de contribuir a la transformació del model d'aprenentatge per mitjà de la innovació, amb una atenció especial al multilingüisme i les llengües, a la formació del professorat, a l'assessorament pedagògic i al pla d'acció tutorial, entre altres.

Atès que la creació d'aquest centre ha suposat la supressió del CQUID, cal dotar el CLIK d'una estructura en l'àmbit de la gestió que faciliti la coordinació de l'equip de treball i el flux dels processos que s'hi desenvolupin, alhora que garanteixi l'atenció professional a les unitats de suport a la innovació docent (USQUID) i als professors. Aquesta estructura parteix de la que es va dotar el CQUID per Resolució del rector de 23 de juliol del 2012, per desenvolupar les actuacions proposades pel Consell Assessor del CLIK i adaptada al nou enfocament d'aquest com un centre transversal i col·laboratiu amb la resta d'unitats acadèmiques i administratives, amb vocació internacional i de referència per a la transformació dels models d'aprenentatge, transmissió del coneixement i organització de la docència.

Per tot això, a proposta del gerent, i en ús de les atribucions que em confereix l'article 180.3 dels Estatuts de la UPF,

 

HE RESOLT:

Article 1. Àmbits de funcionament del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK)

El Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement organitza el seu funcionament en els àmbits següents:

 • Innovació Docent
 • Multilingüisme
 • Formació, Coneixement i Aprenentatge
 • Administració i Gestió de Recursos

1.1. Són funcions de l'àmbit d'Innovació Docent:

 • Impulsar, valorar i difondre bones pràctiques i iniciatives d'innovació docent, internes i externes, entre el col·lectiu de professorat.
 • Difondre i gestionar les convocatòries d'ajuts en aquest àmbit.
 • Promoure la introducció de noves metodologies i aplicacions tecnològiques a l'activitat docent.
 • Assessorar en els aspectes relacionats amb la docència, en la millora, la innovació i la recerca educatives.
 • Incentivar, desenvolupar i difondre línies d'anàlisi i de recerca educativa, i incidir en la millora continuada en els processos d'ensenyament i aprenentatge, i en l'eficàcia del model docent.

1.2. Són funcions de l'àmbit del Multilingüisme:

 • Donar impuls i suport al Pla d'Acció pel Multilingüisme i promoure'n la difusió tant dins com fora de la Universitat. 
 • Executar les actuacions relatives a l'ús de les llengües a la docència de la UPF.  
 • Difondre i executar els processos de convocatòries d'ajuts d'aquest àmbit.

1.3. Són funcions de l'àmbit de Formació, Coneixement i Aprenentatge:

 • Dissenyar, programar i avaluar programes d'actualització pedagògica del PDI, d'acord amb el model docent de la UPF.
 • Promoure i desenvolupar projectes que contribueixin a l'acompanyament de l'estudiant durant tota la seva trajectòria universitària.
 • Impulsar la incorporació de metodologies i d'accions transformadores en els processos de docència i aprenentatge relacionades amb el compromís de la universitat amb el seu entorn social i la transferència de coneixements i valors a la societat.

1.4. Són funcions de l'àmbit d'Administració i Gestió de Recursos:

 • Proposar, executar i justificar el pressupost assignat al CLIK.
 • Donar suport administratiu als diferents àmbits en els quals s'organitza el CLIK.
 • Documentar els processos interns de gestió i els projectes, així com coordinar el lliurament de dades i d'informes.
 • Proposar el pla de comunicació de la unitat i fer el seguiment dels plans de difusió associats a projectes i a processos del CLIK.
 

Article 2. El CLIK oferirà a les USQUID, per mitjà dels equips directius de les unitats de coordinació acadèmica i els centres, els seus serveis, per tal de garantir la coordinació i el seguiment dels plans i les actuacions que aquestes unitats desenvolupin.

 

Article 3. La coordinació administrativa i la coordinació del CLIK amb la Gerència queda garantida mitjançant l'Àrea de Docència.

El CLIK es coordinarà amb els serveis i les unitats que siguin necessàries per executar transversalment determinats projectes, especialment amb l'Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació, atesa la rellevància que els serveis, les tecnologies i els recursos d'informació tenen en aquests projectes.

 

Disposició derogatòria.- Queda sense efecte la Resolució del rector de 23 de juliol del 2012 d'aprovació de l'estructura administrativa del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID).

 

Disposicions finals

Primera. Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva signatura.

Segona. S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquesta resolució.

 

 

Jaume Casals Pons
Rector

Barcelona, 6 de juliol del 2016