Visor de contenido web

La resolució del rector de 17 de juny del 2020 per la qual es modifica la resolució de 4 de maig del 2009 estableix que el Gabinet del Rector assisteix i dona suport directe al rector o rectora. A més, sota les directrius del rector o rectora, coordina, impulsa i avalua les activitats de comunicació, promoció i relacions institucionals de la Universitat, el Servei de Relacions lnternacionals i la Unitat de Comunicació i Projecció lnstitucional

D’altra banda, es posa de manifest l’existència d’una unitat que dóna suport directe al rector i a l’equip de govern de la universitat, la qual no figura en l’estructura administrativa. Per tal de fer emergir aquesta unitat que aglutina l’activitat de l’equip de professionals que donen suport a les funcions assignades al rector/a i a l’equip de govern, es proposa la creació d’una estructura que faciliti l’organització, els fluxos dels processos i els serveis que presten a la resta d’unitats administratives i acadèmiques.

És per això que, de conformitat amb l’article 180.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, a proposta del gerent, i en ús de les atribucions que m’atorga el mateix article,

 

HE RESOLT:

Article 1.

Crear la Secretaria del Rectorat sota la dependència orgànica del Gabinet del Rector, al capdavant de la qual hi haurà un/una cap.

Article 2.

Són funcions de la Secretaria del Rectorat:

  1. Donar suport tècnic i administratiu al rector/a i a l’equip de govern de la universitat.
  2. Gestionar i  coordinar els procediments establerts per l'agenda dels membres de l'equip de govern.
  3. Donar suport als actes protocol·laris i activitats institucionals del Rectorat.
  4. Coordinar i mantenir actualitzada la documentació enviada i rebuda de l’equip de govern.
  5. Atendre als usuaris, facilitant el contacte entre la Universitat, altres organismes i institucions i la societat en general.
  6. Totes aquelles funcions que li siguin assignades en l’àmbit de les seves competències

Disposició final primera.

S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquesta resolució.

Disposició final segona.

Aquesta resolució entrarà en vigor l’endemà de la data de la seva signatura.

 

El rector

Oriol Amat i Salas

Barcelona, 7 juny de 2021