La Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat va ser creada per resolució del rector de 25 de gener del 2016. En aquesta resolució s'estableixen les funcions d’aquesta unitat, així com la manera en què s’organitza. La resolució del rector de 24 d’abril del 2018 de reestructuració administrativa establia la dependència orgànica d’aquesta unitat del  gerent.

Atès que aquesta Unitat està duent a terme l’impuls i la coordinació del desplegament del projecte d’administració electrònica, d’acord amb les estratègies, prioritats i criteris establerts pel Comitè de Direcció de l’Administració Electrònica, es fa necessari l'articulació d'una unitat que aglutini l’activitat de l’equip de professionals que donen suport a les funcions que es deriven d’aquest desplegament.

És per això que, de conformitat amb l’article 180.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, a proposta del gerent, i en ús de les atribucions que el mateix article m’atorga,

HE RESOLT:

Primer. L’article 1 de la resolució de 25 de gener del 2016 queda redactat de la següent manera:

“Article 1.- Crear la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ), assimilada orgànicament a servei, amb dependència orgànica i funcional del gerent.

1.1. Són funcions de la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat:

a) Donar suport a les polítiques de la direcció de la Universitat en l'àmbit de la planificació estratègica i assessorar en l'elaboració i seguiment dels plans directors o d'actuacions.

b) Gestionar i executar els projectes institucionals que li siguin assignats, els projectes transversals vinculats a la gestió de dades, així com assessorar als òrgans de govern de la universitat en aquests aspectes.

c) Definir i implantar els manuals d'avaluació i executar processos d'avaluació de la docència i institucionals, dotant a l'organització dels instruments per la presa de decisions estratègiques, així com elaborar estudis de vigilància competitiva.

d) Coordinar les activitats vinculades al seguiment i l'acreditació dels títols oficials.

e) Assessorar a les unitats acadèmiques i de gestió en els aspectes de qualitat de la docència i donar suport als òrgans de govern de la Universitat en tots els processos relacionats amb aquesta matèria.

f) Coordinar i fer el seguiment de les activitats relacionades amb el desplegament de l’administració electrònica, per tal de promoure l’ús de mitjans electrònics per relacionar-se amb els serveis universitaris.

1.2. La Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat s'organitza en els següents àmbits funcionals:

  • Dades i Projectes
  • Estudis i Anàlisi
  • Oficina Tècnica de Qualitat
  • Oficina d’Administració Electrònica

1.3. L'àmbit de Dades i Projectes disposa, al seu capdavant, d'un coordinador o coordinadora i té com a funcions la gestió de dades, enteses com a eina de suport als processos de decisió i de retiment de comptes; així com recollir, reportar i fer el seguiment de la informació i dades demandades pels organismes oficials i altres agents externs.

1.4. L'àmbit d'Estudis i Anàlisi disposa, al seu capdavant, d'un coordinador o coordinadora i té com a funcions definir i implantar els manuals d'avaluació docent; dissenyar i executar processos d'avaluació institucional i dotar a l'organització dels estudis i els instruments necessaris per la presa de decisions estratègiques; donar suport a la direcció de la Universitat en l'àmbit de planificació institucional.

1.5. L'Oficina Tècnica de Qualitat disposa, al seu capdavant, d'un/a cap d’Oficina i té com a funcions coordinar les activitats vinculades al seguiment i l'acreditació dels títols oficials i la tramitació que se'n derivi davant els organismes competents, així com el disseny, l'assessorament i la implementació, a nivell institucional, de tots els processos relacionats amb l'avaluació i la certificació de sistemes de garantia de qualitat, així com de l’acreditació institucional de centres.

1.6. L’Oficina d’Administració Electrònica disposa, al seu capdavant, d'un/a cap d’Oficina i té com a funcions coordinar i fer el seguiment de les activitats vinculades al desplegament del projecte de l’administració electrònica de manera continuada i promoure la col·laboració entre les unitats implicades en el projecte.”

Segon.- L'article 23 de la Resolució de 4 de maig del 2009, de reestructuració administrativa,  modificada per resolucions d'1 d'abril i 17 d'octubre del 2011, de 22 d'octubre del 2012, de 12 de febrer del 2014, de 25 de gener, 12 i 20 de maig del 2016, 24 d'abril del 2018, 4 de juny del 2018, 14 de desembre del 2018 i 6 de febrer del 2019, 24 de febrer del 2020 i 17 de juny del 2020 queda redactat en els següents termes:

“Article 23.- Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat

La Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ), assimilada orgànicament a servei, té per funcions donar suport a les polítiques de la direcció de la Universitat en l'àmbit de la planificació estratègica, assessorar en l'elaboració dels plans directors o d'actuacions; gestionar i executar els projectes institucionals que li siguin assignats, els projectes transversals vinculats a la gestió de dades, així com assessorar als òrgans de govern de la universitat en aquests aspectes; definir i implantar els manuals d'avaluació i executar processos d'avaluació de la docència i institucionals; coordinar les activitats vinculades al seguiment i l'acreditació dels títols oficials; assessorar les unitats acadèmiques en els aspectes de qualitat de la docència i donar suport als òrgans de govern de la Universitat en tots els processos relacionats amb aquesta matèria; així com coordinar el desplegament de la implementació del projecte d’administració electrònica."

Disposicions finals

Primera.- S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquesta resolució.

Segona.- Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva signatura.

 

 

El rector

Oriol Amat i Salas

Barcelona, 7 de juny del 2021