Resolució del rector de 9 de juny del 2016 

De conformitat amb l'acord del Consell de Govern de data 10 de desembre del 2014, les unitats de coordinació acadèmica (UCA) són unitats per coordinar dels centres i els departaments en aquelles funcions que requereixen una estratègia conjunta i sense perjudici de les que ja tenen assignades d'acord amb els Estatuts de la UP

En data 7 d'abril del 2015, el rector va designar el director del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge com a responsable de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Traducció i Ciències del Llenguatge, que ha proposat l'estructura de l'UCA.

És per això, que en ús de les competències que m'atorga l'acord del Consell de Govern de data 10 de desembre del 2014, ja citat, i l'article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Primer. Constituir la Unitat de Coordinació Acadèmica de Traducció i Ciències del Llenguatge amb les funcions següents:

a) Coordinar els ensenyaments que imparteixen en el seu àmbit i vetllar per la coherència de l'oferta formativa de grau, de màster i de doctorat.

b) Coordinar la política de personal amb la recerca i la docència.

c) Elaborar un nou projecte innovador en matèries com ara la internacionalització, la captació de nous alumnes, la promoció, l'avaluació, la qualitat i totes aquelles polítiques transversals que requereixin d'una visió global del respectiu àmbit acadèmic i científic o d'abast de la Universitat.

d) Coordinar la direcció funcional del personal administratiu dels actuals centres i departaments de manera conjunta.

e) Promoure el caràcter interdisciplinari dels ensenyaments que ofereix i la cooperació entre diferents disciplines científiques.

Segon. Per portar a terme aquestes funcions, l'UCA s'organitza en els àmbits següents:

- Docència: comprèn la coordinació dels ensenyaments de grau, de màster universitari i d'altres estudis.

- Recerca i transferència: comprèn la coordinació de les estructures de recerca i del doctorat.

- Promoció i qualitat: comprèn la internacionalització, la promoció i la comunicació; l'avaluació i la qualitat; les infraestructures compartides de recerca i docència, i les polítiques transversals, com ara la responsabilitat social.

- Personal docent i investigador: comprèn la coordinació de la política de personal docent i investigador, en coherència amb les polítiques de recerca i docència.

Tercer. L'equip de coordinació de l'UCA de Traducció i Ciències del Llenguatge està compost per:

- El responsable de l'UCA, el director o directora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, que exerceix les funcions de coordinació general i direcció dels àmbits de l'UCA de docència, recerca i transferència, promoció i qualitat, i que dirigeix la coordinació del professorat.

- El coordinador o coordinadora de l'àmbit de docència, funció que exerceix el degà o degana de la Facultat de Traducció i Interpretació.

- El responsable de l'àmbit de recerca i transferència, funció que exerceix un dels sotsdirectors del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.

- El responsable de l'àmbit de personal docent i investigador, funció que exerceix un dels sotsdirectors del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.

- El responsable d'avaluació i qualitat dins de l'àmbit de promoció i qualitat, funció que exerceix el secretari o secretària del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.

- El responsable de promoció, internacionalització i relacions institucionals dins de l'àmbit de promoció i qualitat, funció que exerceix un dels vicedegans de la Facultat de Traducció i Interpretació.

- El/la cap de la secretaria del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.

- El/la cap de la secretaria de la Facultat de Traducció i Interpretació.

El responsable de l'UCA pot encarregar a altres professors de la Facultat de Traducció i Interpretació o del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge tasques concretes de l'UCA, sense que se'n puguin derivar complements retributius. El responsable de l'UCA pot convidar-los a assistir a les reunions de l'equip de coordinació.

Quart. Per a una millor coordinació de la Facultat i del Departament i per donar suport a l'equip de coordinació de l'UCA les dues unitats acadèmiques crearan comissions amb aquesta finalitat.

Disposició addicional

En el moment en que es procedeixi a la integració de les secretaries de la Facultat de Traducció i Interpretació i del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge per a crear la unitat de gestió i administració de la UCA, la persona titular de la unitat serà membre de l'equip de coordinació.

 

Jaume Casals Pons

Rector

 

Barcelona, 9 de juny del 2016