Acord del consell de govern de 12 de novembre del 2014

Amb l'objectiu que el personal de la UPF, tant personal docent i investigador com Personal d'administració i serveis, que es jubila pugui continuar mantenint un vincle amb la universitat més enllà de la relació professional ja finalitzada, que li permeti, si així ho desitja, continuar participar la vida universitària i, a la vegada, continuar gaudint d'un conjunt de serveis i condicions especials que la universitat ofereix a tots els membres de la seva comunitat,

El Consell de Govern,

ACORDA

Article únic. Aprovar els serveis que es continuaran oferint al personal de la UPF (PDI i PAS) després del passi a la jubilació, que es relacionen a continuació:

 1. Serveis i condicions especials que es continuaran oferint al personal de la UPF (PDI i PAS) una vegada s'hagin jubilat
 • Seguir disposant del compte del mateix compte de correu electrònic institucional que quan estava en actiu.
 • Serveis d'informació bibliogràfica, i de préstec de documents: documents de la UPF, documents d'altres universitats catalanes (PUC) i préstec interbibliotecari (documents d'altres biblioteques d'arreu del món, aplicant les tarifes establertes).
 • Accés a recursos electrònics (exclusivament des de les instal·lacions de la UPF).
 • Accés a la xarxa sense fils Eduroam.
 • Servei de gestió de bibliografies.
 • Accés al Campus Global amb als continguts que la Universitat determini.
 • Accedir en les mateixes condicions que la comunitat universitària en actiu a les activitats, tallers i cursos que la Universitat organitza.
 • Accedir als mateixos serveis i avantatges que s'ofereixen als Alumni de la UPF.
 1. Serveis específics dels que podrà gaudir el col·lectiu de PDI jubilat
 • Disposar d'un carnet acreditatiu que l'identifiqui. El format identificador del col·lectiu consistirà en esmentar la categoria professional en el moment de la seva jubilació seguit de "(jubilat)".
 • Poder utilitzar la UPF com a la seva afiliació acadèmica sota la fórmula "[Categoria] (jubilat), Universitat Pompeu Fabra".

En cap cas el reconeixement dels serveis esmentats en els punts 1 i 2 anteriors tindrà efectes sobre la situació de jubilat del personal, que prevaldrà a tots els efectes legals reconeguts.

Aquests serveis són vitalicis, a no ser que s'hi renunciï explícitament.