Acord de Consell de Govern de 19 de febrer del 2020

Des de fa uns anys, en convocar les reunions del Consell de Govern, la Secretaria General demana a les unitats que fan determinades propostes que, abans de trametre els documents corresponents, hagin estat revisats per l’Assessoria Jurídica. Sens dubte, aquest procediment, que s’ha consolidat plenament, és una bona pràctica que pretén aconseguir l’adequació jurídica dels acords més rellevants del nostre principal òrgan de govern.

Transcorregut el temps, sembla oportú que això que ja es venia efectuant a la pràctica sigui sancionat per mitjà d’un acord de l’òrgan receptor dels documents. D’aquesta manera, s’incrementa la seguretat jurídica i la transparència en el funcionament de l’òrgan col·legiat, com també s’assegura la disponibilitat d’evidències dels antecedents dels acords finalment adoptats.

Així mateix, amb l’extensió de l’administració electrònica, resultarà inexorable la disponibilitat de tota la documentació prèvia a l’aprovació, per exemple, de les disposicions de caràcter general o les bases de convocatòries de beques o ajuts.

En conseqüència, es considera convenient que, si s’elaboren informes, notes o documents de caràcter jurídic, tècnic o d’altra mena, aquests siguin posats en coneixement de l’òrgan que decideix sobre aquella qüestió i han de formar part de l'expedient administratiu corresponent.

Per tot això, el Consell de Govern, aprova els acords següent:


Primer. Tramitació de propostes davant del Consell de Govern

Abans de trametre a la Secretaria General els documents que tinguin caràcter normatiu, com ara normes, reglaments o establiment del règim jurídic d’una matèria; bases de convocatòria d’ajuts o beques; acords de constitució o participació de la UPF en una persona jurídica i aquells que comportin drets i obligacions per a la UPF, han d’haver estat revisats per l’Assessoria Jurídica, la qual ha de formular les seves observacions en una nota o informe.

La unitat que tramiti la proposta, juntament amb el document de la proposta d’acord, ha de fer arribar a la Secretaria General, si escau, el document que contingui les observacions de l’Assessoria Jurídica o altres documents preparatoris de la proposta d’acord que formen part de l'expedient corresponent..

Segon. Disponibilitat de documentació per part dels membres del Consell de Govern

La Secretaria General ha de posar la documentació anterior a disposició de tots els membres del Consell de Govern que la vulguin consultar presencialment. En tot cas, la Secretaria General ha de facilitar, pels mitjans electrònics establerts, els documents que consideri rellevants conjuntament amb el text de la proposta d’acord corresponent.

Tercer. Integració a l’expedient

Tota la documentació generada, incloent les notes o informes jurídics o tècnics, ha de formar part de l’expedient administratiu corresponent al qual s’ha d’integrar.