Vist que, en data de 20 de desembre de 2023, la cap del Servei de Personal Docent i Investigador sol·licita que el tràmit de sol·licitud de llicència d’estudis del personal docent i investigador s'incorpori entre aquells en els quals es determina l’obligació de relacionar-se amb la Universitat per mitjans electrònics;

Vist que aquest tràmit s’adreça, amb caràcter general, al personal docent i investigador, sense que es prevegin altres especificitats;

Atès que la disposició addicional primera del Reglament del Registre General de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat per Acord del Consell de Govern de 8 de juliol del 2020, “faculta el secretari o secretària general de la UPF perquè estableixi, mitjançant resolució expressa, els tràmits i les actuacions objecte de l’obligació dels membres de la comunitat universitària a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics, que han de ser publicats a la seu electrònica de la UPF.”

En ús de les competències atribuïdes al secretari general a l’esmentada disposició addicional primera del Reglament del Registre General de la Universitat Pompeu Fabra;

HE RESOLT:

Primer. Incorporar la sol·licitud de llicència d’estudis del personal docent i investigador com a tràmit en el qual els membres d'aquest personal tenen obligació de relacionar-se amb la Universitat per mitjans electrònics.

Segon. Actualitzar la relació de tràmits en què s’estableix l'obligació esmentada i disposar la publicació d’aquesta resolució a la seu electrònica de la UPF.

Tercer. Aquesta resolució entrarà en vigor l’1 de febrer de 2024.

Quart. Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs d’alçada davant la rectora en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

 

Enric Vallduví i Botet
Secretari general

Barcelona, 22 de gener del 2024