Vist que, en data 27 d’abril del 2022, el Consell de Govern ha aprovat les Bases reguladores del Pla d’Ajuts a la Qualitat i a la Innovació en l’Aprenentatge i el Coneixement – PLACLIK,

Vist que, en el punt novè de dites bases, s’estableix que la sol·licitud s’ha de presentar electrònicament al Registre General de la UPF,

Atès que la disposició addicional primera del Reglament del Registre General de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat per Acord del Consell de Govern de 8 de juliol del 2020, “faculta al secretari o secretària general de la UPF perquè estableixi, mitjançant resolució expressa, els tràmits i les actuacions objecte de l’obligació dels membres de la comunitat universitària a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics, que han de ser publicats a la seu electrònica de la UPF”,

En ús de les competències atribuïdes al Secretari General a l’esmentada disposició addicional primera del Reglament del Registre General de la Universitat Pompeu Fabra;

RESOLC:

Primer. Incorporar la presentació de la sol·licitud per a la concessió dels ajuts del Pla d’Ajuts a la Qualitat i a la Innovació en l’Aprenentatge i el Coneixement -PLACLIK com a tràmit en el qual els participants tenen l’obligació de relacionar-se amb la Universitat Pompeu Fabra per mitjans electrònics.

Segon. Actualitzar la relació de tràmits en què s’estableix l’obligació esmentada i disposar la publicació d’aquesta resolució a la Seu Electrònica de la UPF.

Tercer. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant el rector en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

 

Pere Torra i Pla

Secretari General

Barcelona,  2 de maig del 2022