Atès que l’article 7 de la Normativa per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball del personal d'administració i serveis (PAS) de la UPF, en desplegament de l'acord marc per al desenvolupament del teletreball del PAS a les universitats públiques de Catalunya, aprovada pel Consell de Govern de 26 d’abril del 2023, preveu que la sol·licitud, la sol·licitud de modificació o la renúncia d'autorització de teletreball es farà a través del tràmit electrònic "Teletreball";

Atès que la Universitat Pompeu Fabra inicia el tràmit de “Teletreball”;

Vist que aquest tràmit s’adreça al personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis sense que es prevegin altres especificitats;

Atès que la disposició addicional primera del Reglament del Registre General de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat per Acord del Consell de Govern de 8 de juliol del 2020, “faculta el secretari o secretària general de la UPF perquè estableixi, mitjançant resolució expressa, els tràmits i les actuacions objecte de l’obligació dels membres de la comunitat universitària a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics, que han de ser publicats a la seu electrònica de la UPF.”

En ús de les competències atribuïdes a l’esmentada disposició addicional primera del Reglament del Registre General de la Universitat Pompeu Fabra;

HE RESOLT:

Primer. Incorporar el tràmit “Teletreball” per a la presentació de la sol·licitud d’autorització del teletreball, la sol·licitud de la seva modificació així com la renúncia a l’autorització,  com a tràmit en el qual el personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis tenen obligació de relacionar-se amb la Universitat per mitjans electrònics.

Segon. Actualitzar la relació de tràmits en què s’estableix l'obligació esmentada i disposar la publicació d’aquesta resolució a la seu electrònica de la UPF .

Tercer. Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant la rectora en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la notificació.

 

 

Enric Vallduví i Botet

Secretari general

 

Barcelona, 12 de juny del 2023