Acord de Consell de Govern de 20 de març del 2013

D'acord amb l'article 3 del Reglament d'ús dels mitjans electrònics i del procediment administratiu electrònic en l'àmbit de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat per Acord del Consell de Govern de 26 de gener del 2011, l'ús dels mitjans electrònics es pot configurar com a obligatori i exclusiu en les relacions de la Universitat amb els membres de la comunitat universitària i en les relacions de subjecció especial, atès que aquests col·lectius tenen garantits l'accés als mitjans tecnològics necessaris i la seva disponibilitat.

En aquest sentit, en el marc de la Planificació de l'Administració Electrònica a la UPF,  la Universitat ha dotat als membres de la comunitat universitària amb el carnet de la Universitat, que incorpora un certificat digital que permet tant l'autenticació de l'interessat com la signatura electrònica. Així mateix, la UPF dota als membres de la comunitat universitària amb adreces electròniques corporatives per a les comunicacions i disposa d'una seu electrònica on fer els tramis electrònics amb un certificat de dispositiu segur.

Atès que l'avenç dels serveis i procediments electrònics suposen una millora de l'eficàcia i l'eficiència en el funcionament de la UPF i alhora dona plenes garanties jurídiques a l'interessat.

Atès que, d'acord amb l'article 51.2 del Reglament esmentat, correspon al Consell de Govern determinar els supòsits i les condicions en què serà obligatori per a les persones jurídiques o els col·lectius de persones físiques comunicar-se amb la Universitat a través de mitjans electrònics.

El Consell de Govern adopta el següent

ACORD:

Primer. Acordar la configuració com obligatoris i exclusius els mitjans electrònics en els següents procediments, processos o serveis en que els membres de la comunitat universitària tenen la posició d'interessat:

- Permisos i llicències amb repercussió a nòmina. Col·lectiu afectat: Personal d'Administració i Serveis.

Segon. Acordar la configuració com obligatòria i exclusiva, en aquells procediment administratius en que la Universitat així ho determini:

- Notificació electrònica dels actes, resolucions o acords administratius en que tinguin la posició d'interessats els membres de la comunitat universitària. Col·lectiu afectat: Personal Docent i Investigador, estudiants i Personal d'Administració i Serveis.