Acord del Consell de Govern de 23 de febrer del 2022 modificat per acord de Consell de Govern de 21 de febrer del 2024

Atès que els ajuts a l’estudi de la Comunitat UPF ja tenen una trajectòria consolidada en el si de la universitat i les diverses convocatòries mantenen les mateixes característiques, es considera necessari establir un programa amb unes bases estables que donin garanties d’equitat, solidaritat i eficiència, tant als possibles sol·licitants d’aquests ajuts com als membres de la UPF que contribueixen econòmicament a aquest programa.

Base 1. Objecte

El programa d’Ajuts a l’Estudi de la Comunitat UPF (d’ara endavant el Programa) té com a objecte cobrir el pagament dels preus públics de matrícula i d’altres preus públics que es deriven d’aquesta a aquells estudiants que, de manera puntual i fortuïta, es troben davant de dificultats econòmiques importants per poder assumir el cost total o parcial dels pagaments a la universitat.

Base 2. Destinataris

Apartat 1. Els ajuts del Programa van adreçats als estudiants dels centres integrats de la UPF (exclosos centres adscrits) matriculats en ensenyaments oficials de grau i de màster.

Apartat 2. Queden exclosos d’aquesta convocatòria els sol·licitants la situació econòmica dels quals ha estat causada per decisions personals individuals, com pot ser l’emancipació de l’estudiant de la residència familiar.

Base 3. Modalitats dels ajuts

Apartat 1. Les modalitats dels ajuts són els següents:

- Preu dels crèdits matriculats durant el curs acadèmic objecte de la convocatòria.
- Exempció de les despeses de gestió per manca de pagament dels preus de matrícula a la Universitat.
- Complement a la minoració dels preus públics dels estudis universitaris obtinguts per la beca Equitat del curs de la convocatòria dels ajuts a l’estudi.
- Preu dels crèdits repetits no coberts per la beca de caràcter general concedida durant el curs objecte de la convocatòria.
- Altres ajuts als preus públics que consideri la comissió.

Apartat 2. L’import dels ajuts podrà abastar la totalitat o una part dels crèdits matriculats corresponents o de les despeses esmentades a l’apartat anterior, per l’adaptació a la situació econòmica del sol·licitant i pel caràcter limitat del fons d’ajut disponible, segons allò que consideri discrecionalment la Comissió d’Adjudicació.

Apartat 3. Aquests ajuts es podran atorgar només una vegada, a excepció dels casos en que la Comissió d’Adjudicació consideri que s’ha produït una nova situació que afecta la situació econòmica familiar. En qualsevol cas, es prioritzaran les sol·licituds que no hagin gaudit d’aquests ajuts amb anterioritat.

Base 4. Requisits

Apartat 1. Els sol·licitants que vulguin optar a aquests ajuts han de complir els requisits següents:

a) Cursar, en un centre propi de la UPF, uns estudis oficials de grau o de màster.
b) En el cas dels estudis de màster, s'haurà de complir, almenys, un dels següents supòsits:

- que el màster habiliti per a l'exercici d'activitats professionals regulades,
- que estigui matriculat en el segon curs d’un màster amb una durada de dos cursos acadèmics,
- que cursi, amb matrícula parcial, el segon any del primer curs del màster.

c) Haver matriculat el curs acadèmic objecte de la convocatòria el mínim de crèdits exigit per obtenir beca a temps parcial en la convocatòria de beques de caràcter general per aquell curs acadèmic, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris o tots els crèdits que li resten per finalitzar els seus estudis.
d) Tenir residència legal a Espanya. L’autorització d’estada per estudis no es considerarà equivalent a l’autorització de residència.
e) No estar en possessió o no reunir els requisits per a l’obtenció d’un títol oficial del mateix nivell acadèmic o que habiliti per a les mateixes competències professionals, per a les quals se sol·licita l’ajut a l’estudi. Aquest requisit no serà d’aplicació en el cas que l’estudiant es trobi cursant els últims 60 crèdits del segon estudi i tingui un  expedient acadèmic amb una qualificació mitjana mínima de 5 punts.
f) Acreditar que la seva situació econòmica familiar durant el primer trimestre i segon trimestre del curs objecte de la convocatòria no li permet fer front al pagament dels preus públics exigits per la universitat. Aquesta situació no ha d’haver estat causada per una decisió de la persona sol·licitant. En particular, caldrà acreditar que la persona sol·licitant es troba en unes circumstàncies econòmiques que li haurien permès obtenir en la convocatòria ordinària les beques de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional, però no les va sol·licitar perquè la minoració d’ingressos es va produir amb posterioritat a la finalització dels terminis per participar a aquestes convocatòries.
g) No gaudir de cap altre ajut públic o privat per la mateixa finalitat, concepte o curs acadèmic, llevat dels casos contemplats a l’apartat c) i d) de la base 3.

Apartat 2. El compliment de les condicions i requisits previstos a la convocatòria no implica necessàriament la concessió de l’ajut, el qual està subjecte a les disponibilitats pressupostàries.

Base 5. Pressupost

Apartat 1. Els fons per cobrir els ajuts atorgats a cada convocatòria es nodrirà de les  aportacions econòmiques efectuades per persones físiques o jurídiques la finalitat de les quals sigui dotar aquests ajuts.

Apartat 2. En cas que l’import total dels ajuts atorgats no quedi cobert amb les aportacions contemplades a l’apartat 1 d’aquesta base, la Universitat assegura, amb una dotació mínima anual de 75.000€ el funcionament  d’aquest programa.

Base 6. Òrgan convocant

Correspon al rector o rectora, o vicerector o vicerectora en qui delegui convocar els ajuts del programa.

Base 7. Sol·licituds i terminis

Aparta 1. Es realitzarà una convocatòria anual, a l’inici del segon trimestre del curs acadèmic on s’indicaran els terminis per presentar i resoldre les sol·licituds.

Apartat 2. La convocatòria, que es publicarà a la web de la Universitat, inclourà el formulari de sol·licitud corresponent que caldrà presentar acompanyat de la documentació acreditativa, a través d’una instància general que es podrà presentar al registre electrònic de la UPF o per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Base 8. Documentació

Apartat 1. Els sol·licitants han d’aportar la documentació següent:

- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat familiar. S’entendrà per unitat familiar el que estableix l’article 14 del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades.

- Certificat històric de convivència del Padró Municipal d’Habitants que correspongui on constin totes les persones que conviuen al domicili familiar i des de quan.
- Documentació acreditativa dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys durant l’any anterior a l’objecte de la convocatòria anual: declaració de la renda, certificat d’imputacions o altres documents acreditatius.
- Documentació acreditativa de la situació econòmica familiar: certificat del Servei Públic d’Ocupació Estatal de la situació actual, certificat de defunció d’algun dels sustentadors de la unitat familiar o altres documents, segons correspongui.

Apartat 2. Potestativament, els sol·licitants poden aportar informes dels Serveis Socials justificant la situació econòmica al·legada, o qualsevol altre document que considerin oportú.

Base 9. Instrucció del procediment

Els actes d’instrucció s’efectuen d’ofici pel Servei de Gestió Acadèmica i estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Base 10. Resolució de la convocatòria. Comissió d’Adjudicació dels ajuts Comunitat UPF

Apartat 1. Correspon al rector o rectora resoldre aquestes sol·licituds, a proposta de la Comissió d'Adjudicació dels ajuts Comunitat UPF, que tindrà la composició següent:

  • Vicerector o vicerectora competent en temes relatius als estudiants, que la presidirà.
  • Tres professors o professores nomenats pel rector o rectora.
  • El vigerent o vicegerenta de l'Àrea de Docència.
  • L'estudiant de grau o màster de major edat i el més jove que hagin obtingut una beca de caràcter general el curs objecte de la convocatòria i que formaran part de la comissió, respectivament, com a vocal titular i com a vocal suplent. En el cas que tots dos hagin sol·licitat un ajut a l'estudi de la Comunitat UPF, seran substituïts per l'estudiant que resultaria d’aplicar el mateix criteri.
  • El cap o la cap del Servei de Gestió Acadèmica, que actuarà com a secretari o secretària de la Comissió.

Apartat 2. La Comissió d’Adjudicació d’aquest Programa, que s’encarregarà d’avaluar les sol·licituds presentades, podrà sol·licitar l’assessorament del personal tècnic que consideri necessari. Així mateix, podrà decidir totes aquelles qüestions que no es trobin previstes en aquestes bases.

Base 11. Procediment i criteris d’adjudicació dels ajuts

Apartat 1. Un cop finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, la Comissió d’Adjudicació establirà un ordre de prioritat de les sol·licituds atenent al compliment dels requisits de la base 4 d’aquest programa, a la modalitat d’ajut que demana el sol·licitant i a la situació de greus dificultats econòmiques familiars al·legades i documentades; i determinarà la modalitat o modalitats de l’ajut a concedir a cada sol·licitud.

Apartat 2. El Servei de Gestió Acadèmica, previ acord de la Comissió d’Adjudicació, formularà la proposta de resolució provisional degudament motivada, contra la qual es podran presentar al·legacions, i es publicarà a la web de la UPF, indicant el seu NIF/NIE, import concedit o motiu de denegació de la sol·licitud, segons correspongui.

Base 12. Comunicacions als sol·licitants i publicació de la resolució

Apartat 1. Les comunicacions amb els sol·licitants es faran únicament mitjançant l’adreça de correu electrònic que les persones interessades hagin fet constar a la sol·licitud.

Apartat 2. La resolució dels ajuts es publicarà a la pàgina web de beques i ajuts de la UPF

Base 13. Incompatibilitats

Els ajuts concedits del Programa són incompatibles amb els concedits per qualsevol altre organisme públic o privat per a la mateixa finalitat i curs acadèmic, excepte la beca de la convocatòria general del Ministeri d’Educació i Formació Professional, la beca equivalent del Departament d’Ensenyament del Govern Basc i la beca d’Equitat de la Generalitat de Catalunya, sempre que els ajuts del Programa complementin els imports dels preus públics no coberts per aquestes beques oficials.

Base 14. Revocació de l’ajut

Apartat 1. L’adjudicació d’aquests ajuts es podrà revocar si es descobreix que a la sol·licitud s’han ocultat o falsejat dades, o que hi ha incompatibilitats d’acord amb la base 13 d’aquest programa.

Apartat 2. També es podrà revocar l’ajut si, un cop resolta la convocatòria, l’estudiant deixa de complir algun dels requisits establerts a la base 4 d’aquestes bases.

Apartat 3. En el cas que es demostri que alguna persona beneficiària ha incorregut en alguna de les causes de revocació establertes en aquestes bases, el Servei de Gestió Acadèmica proposarà al rector o rectora obrir un procediment de revocació que podrà concloure amb l’obligació de fer el pagament de l’import dels preus públics concedit a l’ajut.

Apartat 4. Correspon al rector o rectora resoldre l’expedient de revocació dels ajuts atorgats.

Base 15. Autorització per a l’obtenció de dades de caràcter personal

Apartat 1. La presentació de la sol·licitud d’ajut del Programa comporta l’autorització a la UPF per obtenir i contrastar les dades necessàries de la persona sol·licitant i dels membres computables de la unitat familiar amb els organismes públics, universitats o centres d’estudis d’ensenyament superior que correspongui en cada cas, amb l’objectiu de resoldre el procediment.

Apartat 2. La participació en la convocatòria implica el consentiment al tractament de les dades amb la finalitat de gestionar la convocatòria i fer-ne difusió en els termes exposats en aquestes bases.

Apartat 3. Les dades es conservaran mentre siguin necessàries per a la gestió de la convocatòria corresponent i posterior difusió.

Apartat 4. La UPF no cedirà les dades a tercers excepte que existeixi una obligació legal.

Apartat 5. Els sol·licitants podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades per escrit, davant el gerent o gerenta de la Universitat, acreditant la seva identitat, per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Apartat 6. L’oposició al tractament de dades en la mesura que sigui incompatible amb la gestió de la convocatòria podrà determinar el desistiment o la renúncia a l’ajut.